งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อ.สุธิดา ชัยชมชื่น

2 อาจารย์ผู้สอน สุธิดา ชัยชมชื่น Suthida Chaichomchuen SCC
สุธิดา ชัยชมชื่น Suthida Chaichomchuen SCC ห้อง 210 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

3 คำอธิบายรายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โครงสร้างและหน้าที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง การทดสอบและการแก้ที่ผิดในโปรแกรม การเขียนภาพกราฟิกเบื้องต้น

4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับชีวิตประจำวัน การออกแบบขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ใช้คำสั่งของโปรแกรมภาษาปาสคาลได้ถูกต้อง ประยุกต์คำสั่งให้เป็นโปรแกรมได้

5 เนื้อหาบทเรียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การประมวลผลข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ

6 เนื้อหาบทเรียน ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาอัลกอริทึม
หลักการเขียนโปรแกรม แนะนำโปรแกรมภาษาปาสคาล ส่วนประกอบพื้นฐานในภาษาปาสคาล ประเภทของข้อมูล การนำข้อมูลเข้าและออก

7 เนื้อหาบทเรียน การสร้างและการดำเนินงานโปรแกรมปาสคาล
คำสั่งโครงสร้างควบคุม โพร์ซีเยอร์และฟังก์ชั่น อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ ไทพ์ เรคอร์ด แฟ้มข้อมูล กราฟิกเบื้องต้น

8 ระยะเวลาที่ใช้ 16 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค
สัปดาห์ที่ 16 สอบปฏิบัติการเขียนโปรแกรม สัปดาห์ที่ 17/18 สอบปลายภาค

9 วัน-เวลา จันทร์ น. ศุกร์ น.

10 สัดส่วนของคะแนนดิบ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5 %
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5 % การบ้าน / แบบฝึกหัด 10% สอบปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 15 % สอบกลางภาคเรียน (25-30 ก.ค.) 30 % สอบปลายภาคเรียน (20-30 ก.ย.) 40 %

11 การวัดผล อิงเกณฑ์ ในกรณีที่ต่ำกว่า 30 คะแนน ถือว่าไม่ผ่าน (F) อิงกลุ่ม
คะแนนตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป วัดผลโดยใช้ T-Score คะแนนที่ได้อยู่ระหว่าง D  A

12 หนังสืออ่านประกอบ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
โลกของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และอินเตอร์เน็ต วาสนา สุขกระสานติ สนพ.จุฬาฯ 295.-

13 หนังสืออ่านประกอบ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ ซีเอ็ด 199.-

14 หนังสืออ่านประกอบ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วศิน เพิ่มทรัพย์, วิโรจน์ ชัยมูล Provision 175.-

15 หนังสืออ่านประกอบ ภาษาปาสคาล
การเขียนโปรแกรมและประมวลผลข้อมูลด้วยเทอร์โบปาสคาล นุกูล กระจาย ซีเอ็ด 250.-

16 หนังสืออ่านประกอบ ภาษาปาสคาล คู่มือเรียนภาษา PASCAL จินดา ยาปนเวช
ซีเอ็ด 199.-

17 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ http://www.nectec.or.th/courseware/
เว็บไซต์ที่ให้บริการบทเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเรื่องอื่น ๆ KMITNB Online บทเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

18 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ http://www.chulaonline.com
ChulaOnline บทเรียนออนไลน์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

19 การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้เข้าใช้ต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบสถาบัน เบิกกุญแจได้ที่ห้องพักอาจารย์ 210 ในกรณีนอกเวลาเรียน ต้องแลกบัตรนักศึกษา ถอดรองเท้าใส่ไว้ในตู้รองเท้าอย่างเรียบร้อย เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะที่เตรียมไว้ให้ เมื่อใช้เสร็จปิดสวิทซ์จอภาพด้วยทุกครั้ง จัดเมาส์ และคีย์บอร์ด ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

20 การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปิดแอร์ทุกครั้ง เก็บขยะ (เปลือกลูกอม, เศษกระดาษ) ออกไปทิ้งนอกห้อง จัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เก็บรองเท้าแตะเข้าในตู้ให้เรียบร้อย ปิดไฟ สับสวิทซ์หลัก ก่อนปิดล็อกประตู นำกุญแจไปคืนที่เจ้าหน้าที่/อาจารย์ทุกครั้ง

21 ข้อห้าม!!! ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องปฏิบัติการ
ห้ามใส่รองเท้าแตะของห้องปฏิบัติการออกนอกห้องเด็ดขาด ห้ามเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกประเภท โดยเฉพาะเกมส์ออนไลน์ ห้ามสวมเสื้อ shop เมื่อเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ

22 การแต่งกาย เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่พับแขนเสื้อ กางเกงขายาว สีสุภาพ
กระโปรงสีสุภาพ ไม่สั้นเกินไป ไม่รับติดต่อนักศึกษาที่สวมเสื้อ shop / รองเท้าแตะ


ดาวน์โหลด ppt Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google