งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ.สุธิดา ชัยชมชื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ.สุธิดา ชัยชมชื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ.สุธิดา ชัยชมชื่น

2 2 อาจารย์ผู้สอน สุธิดา ชัยชมชื่น Suthida Chaichomchuen SCC ห้อง 210 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา http://ced.kmitnb.ac.th/scc std@kmitnb.ac.th

3 3 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โครงสร้างและหน้าที่ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม แบบโครงสร้าง การทดสอบและการแก้ที่ผิดใน โปรแกรม การเขียนภาพกราฟิกเบื้องต้น คำอธิบายรายวิชา

4 4 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ การใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล การ ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับชีวิตประจำวัน การออกแบบขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ใช้คำสั่ง ของโปรแกรมภาษาปาสคาลได้ถูกต้อง ประยุกต์ คำสั่งให้เป็นโปรแกรมได้ วัตถุประสงค์

5 5 เนื้อหาบทเรียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น ข้อมูล คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การประมวลผลข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ

6 6 เนื้อหาบทเรียน ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาอัลกอริทึม หลักการเขียนโปรแกรม แนะนำโปรแกรมภาษาปาสคาล ส่วนประกอบพื้นฐานในภาษาปาสคาล ประเภทของข้อมูล การนำข้อมูลเข้าและออก

7 7 เนื้อหาบทเรียน การสร้างและการดำเนินงานโปรแกรมปาสคาล คำสั่งโครงสร้างควบคุม โพร์ซีเยอร์และฟังก์ชั่น อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ ไทพ์ เรคอร์ด แฟ้มข้อมูล กราฟิกเบื้องต้น

8 8 ระยะเวลาที่ใช้ 16 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 16 สอบปฏิบัติการเขียนโปรแกรม สัปดาห์ที่ 17/18 สอบปลายภาค

9 9 วัน-เวลา จันทร์ 13.00-17.00 น. ศุกร์ 17.00-21.00 น.

10 10 สัดส่วนของคะแนนดิบ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน5 % การบ้าน / แบบฝึกหัด10% สอบปฏิบัติการเขียนโปรแกรม15 % สอบกลางภาคเรียน(25-30 ก.ค.)30 % สอบปลายภาคเรียน(20-30 ก.ย.)40 %

11 11 การวัดผล อิงเกณฑ์ –ในกรณีที่ต่ำกว่า 30 คะแนน ถือว่าไม่ผ่าน (F) อิงกลุ่ม –คะแนนตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป วัดผลโดยใช้ T-Score –คะแนนที่ได้อยู่ระหว่าง D  A

12 12 หนังสืออ่านประกอบ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โลกของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และ อินเตอร์เน็ต –วาสนา สุขกระสานติ –สนพ.จุฬาฯ –295.-

13 13 หนังสืออ่านประกอบ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ –โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ –ซีเอ็ด –199.-

14 14 หนังสืออ่านประกอบ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ –วศิน เพิ่มทรัพย์, วิโรจน์ ชัยมูล –Provision –175.-

15 15 หนังสืออ่านประกอบ ภาษาปาสคาล การเขียนโปรแกรมและ ประมวลผลข้อมูลด้วย เทอร์โบปาสคาล –นุกูล กระจาย –ซีเอ็ด –250.-

16 16 หนังสืออ่านประกอบ ภาษาปาสคาล คู่มือเรียนภาษา PASCAL –จินดา ยาปนเวช –ซีเอ็ด –199.-

17 17 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ http://www.nectec.or.th/courseware/ –เว็บไซต์ที่ให้บริการบทเรียนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเรื่องอื่น ๆ http://202.44.35.40 –KMITNB Online บทเรียนออนไลน์ที่ เกี่ยวข้องกับวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

18 18 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ http://www.chulaonline.com –ChulaOnline บทเรียนออนไลน์ต่าง ๆ ที่ น่าสนใจ http://www.google.co.th http://www.kmitnb.ac.th

19 19 การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าใช้ต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบสถาบัน เบิกกุญแจได้ที่ห้องพักอาจารย์ 210 ในกรณีนอกเวลาเรียน ต้องแลกบัตรนักศึกษา ถอดรองเท้าใส่ไว้ในตู้รองเท้าอย่างเรียบร้อย เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะที่เตรียมไว้ให้ เมื่อใช้เสร็จปิดสวิทซ์จอภาพด้วยทุกครั้ง จัดเมาส์ และคีย์บอร์ด ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

20 20 การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปิดแอร์ทุกครั้ง เก็บขยะ (เปลือกลูกอม, เศษกระดาษ) ออกไป ทิ้งนอกห้อง จัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เก็บรองเท้าแตะเข้าในตู้ให้เรียบร้อย ปิดไฟ สับสวิทซ์หลัก ก่อนปิดล็อกประตู นำกุญแจไปคืนที่เจ้าหน้าที่/อาจารย์ทุกครั้ง

21 21 ข้อห้าม!!! ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องปฏิบัติการ ห้ามใส่รองเท้าแตะของห้องปฏิบัติการออกนอก ห้องเด็ดขาด ห้ามเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกประเภท โดยเฉพาะเกมส์ออนไลน์ ห้ามสวมเสื้อ shop เมื่อเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ

22 22 การแต่งกาย เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่พับแขนเสื้อ กางเกงขายาว สีสุภาพ กระโปรงสีสุภาพ ไม่สั้นเกินไป ไม่รับติดต่อนักศึกษาที่สวมเสื้อ shop / รองเท้า แตะ


ดาวน์โหลด ppt 1 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ.สุธิดา ชัยชมชื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google