งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ.สุธิดา ชัยชมชื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ.สุธิดา ชัยชมชื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ.สุธิดา ชัยชมชื่น

2 2 อาจารย์ผู้สอน สุธิดา ชัยชมชื่น Suthida Chaichomchuen SCC ห้อง 210 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

3 3 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โครงสร้างและหน้าที่ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม แบบโครงสร้าง การทดสอบและการแก้ที่ผิดใน โปรแกรม การเขียนภาพกราฟิกเบื้องต้น คำอธิบายรายวิชา

4 4 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ การใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล การ ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับชีวิตประจำวัน การออกแบบขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ใช้คำสั่ง ของโปรแกรมภาษาปาสคาลได้ถูกต้อง ประยุกต์ คำสั่งให้เป็นโปรแกรมได้ วัตถุประสงค์

5 5 เนื้อหาบทเรียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น ข้อมูล คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การประมวลผลข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ

6 6 เนื้อหาบทเรียน ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาอัลกอริทึม หลักการเขียนโปรแกรม แนะนำโปรแกรมภาษาปาสคาล ส่วนประกอบพื้นฐานในภาษาปาสคาล ประเภทของข้อมูล การนำข้อมูลเข้าและออก

7 7 เนื้อหาบทเรียน การสร้างและการดำเนินงานโปรแกรมปาสคาล คำสั่งโครงสร้างควบคุม โพร์ซีเยอร์และฟังก์ชั่น อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ ไทพ์ เรคอร์ด แฟ้มข้อมูล กราฟิกเบื้องต้น

8 8 ระยะเวลาที่ใช้ 16 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 16 สอบปฏิบัติการเขียนโปรแกรม สัปดาห์ที่ 17/18 สอบปลายภาค

9 9 วัน-เวลา จันทร์ น. ศุกร์ น.

10 10 สัดส่วนของคะแนนดิบ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน5 % การบ้าน / แบบฝึกหัด10% สอบปฏิบัติการเขียนโปรแกรม15 % สอบกลางภาคเรียน(25-30 ก.ค.)30 % สอบปลายภาคเรียน(20-30 ก.ย.)40 %

11 11 การวัดผล อิงเกณฑ์ –ในกรณีที่ต่ำกว่า 30 คะแนน ถือว่าไม่ผ่าน (F) อิงกลุ่ม –คะแนนตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป วัดผลโดยใช้ T-Score –คะแนนที่ได้อยู่ระหว่าง D  A

12 12 หนังสืออ่านประกอบ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โลกของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และ อินเตอร์เน็ต –วาสนา สุขกระสานติ –สนพ.จุฬาฯ –295.-

13 13 หนังสืออ่านประกอบ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ –โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ –ซีเอ็ด –199.-

14 14 หนังสืออ่านประกอบ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ –วศิน เพิ่มทรัพย์, วิโรจน์ ชัยมูล –Provision –175.-

15 15 หนังสืออ่านประกอบ ภาษาปาสคาล การเขียนโปรแกรมและ ประมวลผลข้อมูลด้วย เทอร์โบปาสคาล –นุกูล กระจาย –ซีเอ็ด –250.-

16 16 หนังสืออ่านประกอบ ภาษาปาสคาล คู่มือเรียนภาษา PASCAL –จินดา ยาปนเวช –ซีเอ็ด –199.-

17 17 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ –เว็บไซต์ที่ให้บริการบทเรียนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเรื่องอื่น ๆ –KMITNB Online บทเรียนออนไลน์ที่ เกี่ยวข้องกับวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

18 18 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ –ChulaOnline บทเรียนออนไลน์ต่าง ๆ ที่ น่าสนใจ

19 19 การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าใช้ต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบสถาบัน เบิกกุญแจได้ที่ห้องพักอาจารย์ 210 ในกรณีนอกเวลาเรียน ต้องแลกบัตรนักศึกษา ถอดรองเท้าใส่ไว้ในตู้รองเท้าอย่างเรียบร้อย เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะที่เตรียมไว้ให้ เมื่อใช้เสร็จปิดสวิทซ์จอภาพด้วยทุกครั้ง จัดเมาส์ และคีย์บอร์ด ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

20 20 การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปิดแอร์ทุกครั้ง เก็บขยะ (เปลือกลูกอม, เศษกระดาษ) ออกไป ทิ้งนอกห้อง จัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เก็บรองเท้าแตะเข้าในตู้ให้เรียบร้อย ปิดไฟ สับสวิทซ์หลัก ก่อนปิดล็อกประตู นำกุญแจไปคืนที่เจ้าหน้าที่/อาจารย์ทุกครั้ง

21 21 ข้อห้าม!!! ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องปฏิบัติการ ห้ามใส่รองเท้าแตะของห้องปฏิบัติการออกนอก ห้องเด็ดขาด ห้ามเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกประเภท โดยเฉพาะเกมส์ออนไลน์ ห้ามสวมเสื้อ shop เมื่อเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ

22 22 การแต่งกาย เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่พับแขนเสื้อ กางเกงขายาว สีสุภาพ กระโปรงสีสุภาพ ไม่สั้นเกินไป ไม่รับติดต่อนักศึกษาที่สวมเสื้อ shop / รองเท้า แตะ


ดาวน์โหลด ppt 1 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ.สุธิดา ชัยชมชื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google