งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการสอน วิชา 412 313 Database Design and Development อ. จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการสอน วิชา 412 313 Database Design and Development อ. จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการสอน วิชา 412 313 Database Design and Development อ. จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 2 วิชา 412 313 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต 3 (2-2-3) วันเวลาสอน : จันทร์,พุธ เวลา 16.30-18.30 น. ห้อง HS5306, HS5205 ผู้สอน : อ. จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง วันประเมินผลการสอน :14 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 08:30 - 11:30 น.

3 3 วิชา 412 313 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล ประเภทวิชา –วิชาบังคับของวิชาเอก สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา –แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล การบริหาร และการบำรุงรักษาฐานข้อมูล Concepts of database and database system; database design and development; database administration and maintenance.

4 4 วิชา 412 313 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล วัตถุประสงค์ของรายวิชา 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบ ฐานข้อมูล และประโยชน์ของฐานข้อมูล ในการจัดการ สารสนเทศ 2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลสำหรับการจัดการสารสนเทศ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการและควบคุมระบบ ฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บ สืบค้น และ บริการสารสนเทศ

5 5 วิชา 412 313 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล การวัดและประเมินผลการศึกษา 1.แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)20 % 2.การจัดทำโครงงานพัฒนาฐานข้อมูล (งานกลุ่ม) 30 % 3.คะแนนทดสอบย่อย20 % 4.คะแนนสอบปลายภาค30 % รวม 100%

6 6 วิชา 412 313 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล เค้าโครงรายวิชา (Course Outline) 1.แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล 2.ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 3.การออกแบบระบบฐานข้อมูล 4.การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 5.การบริหารและการบำรุงรักษาฐานข้อมูล

7 7 วิชา 412 313 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล เอกสารประกอบการสอน –(จัดทำเป็น Sheet ประกอบการสอนแต่ละหัวข้อ แจกในชั้นเรียน) หนังสืออ่านประกอบ แหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต สื่อการสอน –โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MySQL, Apache, PowerPoint

8 8 วิชา 412 313 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล เงื่อนไขของวิชา 1.นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของ เวลาเรียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 2.นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา กรณีที่มา สายเกิน 15 นาทีให้ถือว่าขาดเรียนในชั่วโมงนั้นๆ 3.การส่งงานจะต้องเป็นไปตามกำหนด 4.นักศึกษาที่มีความจำเป็นหรือเจ็บป่วยไม่สามารถ เข้าเรียนได้ ให้ส่งใบลาขอหยุดเรียนในแต่ละ ชั่วโมง

9 9 รายละเอียดกิจกรรมประกอบการวัดและประเมินผล การศึกษา 1.การฝึกปฏิบัติหรือทำแบบฝึกหัด (20%) 2.การจัดทำโครงงานพัฒนาฐานข้อมูล (30%) ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลที่สนใจ โดยใช้ ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้ 2.1 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) ของ ระบบ 2.2 ออกแบบ E-R Diagram และแปลง E-R Diagram ให้เป็น รีเลชันหรือตาราง พร้อมระบุคีย์ที่สำคัญ 2.3 ทำการ Normalization รีเลชันหรือตารางที่ได้ 2.4 สร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และกำหนด กฎควบคุมความคงสภาพของข้อมูล 2.5 ออกแบบ Output Form และ Input Form ทางหน้าจอและ ทางกระดาษ 2.6 สร้างฐานข้อมูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL

10 10 รายละเอียดกิจกรรมประกอบการวัดและประเมินผล การศึกษา ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้ มีชุดข้อมูลที่สามารถแตกย่อยเป็นตารางได้ไม่น้อยกว่า 4 ตาราง มีตารางหลักอย่างน้อย 1 ตาราง ซึ่งต้องมีจำนวน เรคอร์ดที่กรอกเพื่อการทดสอบและนำเสนอไม่น้อยกว่า 20 เรคอร์ด ในตารางหลักอย่างน้อย 1 ตารางนั้น ในเรคอร์ดหนึ่งๆ ต้องมีแอททริบิวท์ไม่ต่ำกว่า 5 ฟิลด์ มีรูปแบบการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลแบบใด แบบหนึ่งสำหรับทุกตารางที่มีคีย์นอก (Foreign key) นำเสนอโครงงานหน้าชั้นเรียน และส่งแผ่นซีดี/ดิสก์เก็ต บันทึกไฟล์ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น พร้อมด้วยเอกสารรายละเอียด ของการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลตามวันที่กำหนด

11 11 รายละเอียดกิจกรรมประกอบการวัดและประเมินผล การศึกษา กิจกรรมปฏิบัติการ (งานเดี่ยว)

12 12 The End


ดาวน์โหลด ppt แผนการสอน วิชา 412 313 Database Design and Development อ. จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google