งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

204200 Browser- Based Application Development หน่วยกิต 3(2-2-6) วัน / เวลา / สถานที่ วันพฤหัสบดีที่ 8:00 – 12:00 น. ห้องปฏิบัติการ F5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "204200 Browser- Based Application Development หน่วยกิต 3(2-2-6) วัน / เวลา / สถานที่ วันพฤหัสบดีที่ 8:00 – 12:00 น. ห้องปฏิบัติการ F5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 204200 Browser- Based Application Development หน่วยกิต 3(2-2-6) วัน / เวลา / สถานที่ วันพฤหัสบดีที่ 8:00 – 12:00 น. ห้องปฏิบัติการ F5

2 วัตถุประสงค์รายวิชา นักศึกษาสามารถอธิบาย แนวคิดและองค์ประกอบของ การพัฒนาบริการประยุกต์ที่ใช้ งานผ่านบราวเซอร์ได้ นักศึกษาสามารถพัฒนาบริการ ประยุกต์ที่ใช้งานผ่าน บราวเซอร์ได้ นักศึกษามีทักษะในการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม และร่วม ทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3 แผนการเรียนการสอน แผนการเรียนการสอนรายสัปดาห์ ครั้ง ที่ วันที่หัวข้อบรรยายห้วข้อปฏิบัติการกำหนดส่ง การบ้าน / โครงงาน 1 23 ธ. ค. 47 HTML 2 30 ธ. ค. 47 ASP Homework 1/ Proposals 3 20 ม. ค. 48 ASP.NETASP & DatabaseHomework 2/ Requirements 4 26 ม. ค. 48 ADO.NET & Data BindingASP.NETHomework 3/ Conceptual Design 5 3 ก. พ. 48 Control StatementsASP.NET & ADO.NET Homework 4 6 10 ก. พ. 48 Object-Oriented Programming ASP.NET & Class Homework 5/ Detailed Design 717 ก. พ. 48 Cookies/Session/CSSProject Implementation Homework 6 824 ก. พ. 48 File Management/E- mail/Authentication Lab ExamHomework 7 9 3 มี. ค. 48 User Interface/Client-side Scripts Project Implementation Homework 8 10 10 มี. ค. 48 Distributed Object Technologies Project Implementation Homework 9 11 17 มี. ค. 48 Web ServicesProject Implementation Homework 10 12 24 มี. ค. 48 EncryptionProject Presentation Project Final Report

4 หนังสืออ้างอิง มณีโชติ สมานไทย, การเขียนโค้ด ASP.NET ฉบับสมบูรณ์, Infopress Developer Book, 2546 Webb, J., Developing Web Applications with Visual Basic.NET and Visual C#.NET,

5 หนังสืออ้างอิง

6 การวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น โครงงาน 40% งานที่มอบหมาย 10% สอบปฏิบัติการ 25% สอบปลายภาค 25%

7 สอบปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 8 3 ชั่วโมง พัฒนา Application อย่างง่าย 2 หน้า 20 คะแนน  ล็อกอิน 5  แสดงผลจากฐานข้อมูล 5  เพิ่มข้อมูล 5  ลบข้อมูล 5

8 สอบปฏิบัติการ

9

10

11 สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2548 เวลา 13:00-16:00 น. ( วันแรกของการ สอบปลายภาค ) ปรนัย 60 ข้อ 15 คะแนน อัตนัย 1 ใหญ่ 2 ข้อย่อย 10 คะแนน

12 สอบปลายภาค ราคาสินค้าวันนี้ ราคาสินค้าวันนี้ มาม่า 5 รายการ ราคา ไวไว 5 ยำยำ 5 เมื่อเปิดเอกสาร ProductPrice.html ด้วย Internet Explorer จะได้ ผลลัพธ์ดังข้อใด ต่อไปนี้ ProductPrice.html 1.1. 3. 2. 4. 5. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

13 สอบปลายภาค ข้อใดเป็นกลไกสำคัญสำหรับสร้าง connection ระหว่าง Web browser และ Web server แบบ secured-connection  XML  CSS  SSL  UNIX  CCS

14 สอบปลายภาค ข้อใดแสดงถึงการทำงานของ สถาปัตยกรรม ASP 1.1. 3. 2. 4. 5. ถูกทุกข้อ

15 สอบปลายภาค ให้นักศึกษาเขียน Sitemap ของ ระบบต่อไปนี้ พร้อม ทั้งเขียน Detailed Design ของ Requirement ข้อที่ 2

16 สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2548 เวลา 13:00-16:00 น. ( วันแรกของการ สอบปลายภาค ) ปรนัย 60 ข้อ 15 คะแนน อัตนัย 1 ใหญ่ 2 ข้อย่อย 10 คะแนน

17 การวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น โครงงาน 40% งานที่มอบหมาย 10% สอบปฏิบัติการ 25% สอบปลายภาค 25%


ดาวน์โหลด ppt 204200 Browser- Based Application Development หน่วยกิต 3(2-2-6) วัน / เวลา / สถานที่ วันพฤหัสบดีที่ 8:00 – 12:00 น. ห้องปฏิบัติการ F5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google