งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Browser-Based Application Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Browser-Based Application Development"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 204200 Browser-Based Application Development
หน่วยกิต 3(2-2-6) วัน/เวลา/สถานที่ วันพฤหัสบดีที่ 8:00 – 12:00 น. ห้องปฏิบัติการ F5

2 วัตถุประสงค์รายวิชา นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาบริการประยุกต์ที่ใช้งานผ่านบราวเซอร์ได้ นักศึกษาสามารถพัฒนาบริการประยุกต์ที่ใช้งานผ่านบราวเซอร์ได้ นักศึกษามีทักษะในการจัดการการทำงานเป็นกลุ่ม และร่วมทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3 แผนการเรียนการสอนรายสัปดาห์
ครั้งที่ วันที่ หัวข้อบรรยาย ห้วข้อปฏิบัติการ กำหนดส่ง การบ้าน/โครงงาน 1 23 ธ.ค. 47 HTML 2 30 ธ.ค. 47 ASP Homework 1/ Proposals 3 20 ม.ค. 48 ASP.NET ASP & Database Homework 2/ Requirements 4 26 ม.ค. 48 ADO.NET & Data Binding Homework 3/ Conceptual Design 5 3 ก.พ. 48 Control Statements ASP.NET & ADO.NET Homework 4 6 10 ก.พ. 48 Object-Oriented Programming ASP.NET & Class Homework 5/ Detailed Design 7 17 ก.พ. 48 Cookies/Session/CSS Project Implementation Homework 6 8 24 ก.พ. 48 File Management/ /Authentication Lab Exam Homework 7 9 3 มี.ค. 48 User Interface/Client-side Scripts Homework 8 10 10 มี.ค. 48 Distributed Object Technologies Homework 9 11 17 มี.ค. 48 Web Services Homework 10 12 24 มี.ค. 48 Encryption Project Presentation Project Final Report

4 หนังสืออ้างอิง มณีโชติ สมานไทย, การเขียนโค้ด ASP.NET ฉบับสมบูรณ์, Infopress Developer Book, 2546 Webb, J., Developing Web Applications with Visual Basic .NET and Visual C# .NET,

5 หนังสืออ้างอิง

6 การวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น โครงงาน 40% งานที่มอบหมาย 10%
โครงงาน 40% งานที่มอบหมาย 10% สอบปฏิบัติการ 25% สอบปลายภาค 25%

7 สอบปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 8 3 ชั่วโมง
พัฒนา Application อย่างง่าย 2 หน้า 20 คะแนน ล็อกอิน 5 แสดงผลจากฐานข้อมูล 5 เพิ่มข้อมูล 5 ลบข้อมูล 5

8 สอบปฏิบัติการ

9 สอบปฏิบัติการ

10 สอบปฏิบัติการ

11 สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2548 เวลา 13:00-16:00 น. (วันแรกของการสอบปลายภาค) ปรนัย 60 ข้อ 15 คะแนน อัตนัย 1 ใหญ่ 2 ข้อย่อย 10 คะแนน

12 สอบปลายภาค เมื่อเปิดเอกสาร ProductPrice.html ด้วย
Internet Explorer จะได้ผลลัพธ์ดังข้อใด ต่อไปนี้ <HTML> <HEAD> <TITLE>ราคาสินค้าวันนี้</TITLE> </HEAD> <BODY> <H2>ราคาสินค้าวันนี้</H2> <TABLE border="1"> <TR> <TD>มาม่า</TD> <TD>5</TD> </TR> <TD>รายการ</TD> <TD>ราคา</TD> <TD>ไวไว</TD> <TD>ยำยำ</TD> </TABLE> </BODY> </HTML> 1. 2. 3. 4. 5. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

13 สอบปลายภาค ข้อใดเป็นกลไกสำคัญสำหรับสร้าง connection ระหว่าง Web browser และ Web server แบบ secured-connection XML CSS SSL UNIX CCS

14 สอบปลายภาค ข้อใดแสดงถึงการทำงานของสถาปัตยกรรม ASP 2. 1. 3. 4.
5. ถูกทุกข้อ

15 สอบปลายภาค ให้นักศึกษาเขียน Sitemap ของระบบต่อไปนี้ พร้อม
ทั้งเขียน Detailed Design ของ Requirement ข้อที่ 2

16 สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2548 เวลา 13:00-16:00 น. (วันแรกของการสอบปลายภาค) ปรนัย 60 ข้อ 15 คะแนน อัตนัย 1 ใหญ่ 2 ข้อย่อย 10 คะแนน

17 การวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น โครงงาน 40% งานที่มอบหมาย 10%
โครงงาน 40% งานที่มอบหมาย 10% สอบปฏิบัติการ 25% สอบปลายภาค 25%


ดาวน์โหลด ppt Browser-Based Application Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google