งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบทางธุรกิจ (Business System Analysis and Design) อ. เด่นชัย สมปอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบทางธุรกิจ (Business System Analysis and Design) อ. เด่นชัย สมปอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบทางธุรกิจ (Business System Analysis and Design) อ. เด่นชัย สมปอง

2 คำอธิบายรายวิชา ระบบธุรกิจ วัฏจักรของการพัฒนา ระบบงาน ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือ ในการวิเคราะห์ ผังงานระบบ ตาราง และการตัดสินใจ การศึกษาความ เป็นไปได้ของระบบการวิเคราะห์ความ คุ้มค่าในการลงทุนในการพัฒนา การ ออกแบบข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ของ ระบบ การออกแบบฟอร์มและรายงาน ต่าง ๆ การออกแบบระบบโดยใช้ UML (Unified Modeling Language) Use Case Diagram, Class Diagram, Collaboration Diagram, Sequence Diagram and State Chart การจัดทำ เอกสารต่าง ๆ การประเมินผล การ ทดสอบและการบำรุงรักษาระบบ นักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงานธุรกิจอย่างน้อย 1 ระบบ

3 จุดประสงค์รายวิชา - เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการทำงานของ ระบบงานสารสนเทศและหน้าที่บทบาท ของนักวิเคราะห์ระบบ - เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับวงจรชีวิต ในการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ในงาน สารสนเทศ - เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการนำ เครื่องมือและเทคนิคต่างๆในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานสารสนเทศได้ - เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการวิเคราะห์ และออกแบบเชิงวัตถุให้เหมาะสมกับ ระบบงานสารสนเทศ - เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการ ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อการนำไปใช้งานจริงและการ บำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง

4 ระบบสารสนเทศและนักวิเคราะห์ระบบ (Information System and System Analyst) การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development) การค้นหาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection) การเริ่มต้นและการวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning) การกำหนดความต้องการของระบบ (Requirement Determination) แบบจำลองระบบ (System Model) แบบจำลองขั้นตอนการทำงานของระบบ (Process Model)

5 แบบจำลองข้อมูล (Data Model) การออกแบบฟอร์ม รายงานและส่วน ประสานกับผู้ใช้ (Forms/Reports/User Interface Design) การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation) การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)

6 เกณฑ์การให้คะแนน 1. เวลาเรียน / ความเอาใจใส่ในการ เรียน 10 คะแนน 2. พิมพ์สัมผัส 10 คะแนน 3. งานวิเคราะห์ระบบ 30 คะแนน 4. สอบกลางภาค 20 คะแนน 5. สอบปลายภาค 30 คะแนน

7 เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ระดับคะแนน 80 - 100 เกรด A ระดับคะแนน 75 - 79 เกรด B+ ระดับคะแนน 70 - 74 เกรด B ระดับคะแนน 65 - 69 เกรด C+ ระดับคะแนน 60 - 64 เกรด C ระดับคะแนน 55 - 59 เกรด D+ ระดับคะแนน 50 - 54 เกรด D ระดับคะแนน ต่ำกว่า 50 เกรด F

8 ข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียนการสอน เข้าห้องช้า 30 นาทีถือว่ามาสาย เข้าห้องสาย 2 ครั้งถือว่าขาด 1 ครั้ง ระหว่างการสอนห้ามใช้งานอินเตอร์เน็ต และเล่นเกมส์หากไม่ได้รับอนุญาต แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เข้า ห้องเรียน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่าง เคร่งครัด * ฟังเพลง iPod ดูหนัง ดู Clip

9 ข้อตกลงเบื้องต้นในการสอบ ทุจริตในการสอบให้การสอบในครั้งนั้น เป็นตก ขาดสอบ ต้องโทรแจ้งอาจารย์ล่วงหน้า ต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองและให้ ติดต่อขอสอบภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันสอบ นอกเหนือจากนี้ให้ 0 คะแนน เข้าห้องสอบช้าเกิน 30 นาที ไม่อนุญาต ให้สอบ

10 รายชื่อหนังสืออ้างอิงประกอบการสอน 1. กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิช กุล. คัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ System analysis and Design. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : เอ - บุ๊คดิสทริบิวชั่น, 2551. 2. โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ : System Analysis and Design. ฉบับปรับปรุง กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.

11


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบทางธุรกิจ (Business System Analysis and Design) อ. เด่นชัย สมปอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google