งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน วัฒนา วิทยาลัย. เกณฑ์มาตรฐานการจบ หลักสูตรระดับประถมศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน วัฒนา วิทยาลัย. เกณฑ์มาตรฐานการจบ หลักสูตรระดับประถมศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน วัฒนา วิทยาลัย

2 เกณฑ์มาตรฐานการจบ หลักสูตรระดับประถมศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ทั้ง 4 องค์ประกอบ ผ่าน เกณฑ์ การ ประเมิน กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ การ ประเมิน คุณลักษณ ะอันพึง ประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

3 โครงสร้างหลักสูตร ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 1. วิชาภาษาไทย 4 คาบ / สัปดาห์ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 3. วิชาวิทยาศาสตร์ 2 คาบ / สัปดาห์ (+2) 2. วิชาคณิตศาสตร์ 4 คาบ / สัปดาห์ 6. วิชาสุขศึกษาฯ 2 คาบ / สัปดาห์ 4. วิชาสังคมศึกษาฯ 2 คาบ / สัปดาห์ 8. วิชาการงานอาชีพฯ 2 คาบ / สัปดาห์ 7. วิชาศิลปะ 2 คาบ / สัปดาห์ 9. วิชาภาษาอังกฤษ 3 คาบ / สัปดาห์ (+5) 5. วิชาประวัติศาสตร์ 1 คาบ / สัปดาห์

4 ป.4 – ป.6 วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ 70 : 30 70 น้ำหนักคะแนนในแต่ละ หน่วย 30 สอบ กลาง ปี 15 (4 – 7 ตุลาคม 2553) สอบปลายปี 15 (28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2554)

5 ป.4 – ป.6 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา, การ งานอาชีพฯ, ศิลปะ 80 : 20 80 น้ำหนักคะแนนในแต่ละ หน่วย 20 สอบ กลาง ปี 10 (4 – 7 ตุลาคม 2553) สอบปลายปี 10 (28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2554)

6 ช่วงคะแนน เป็นร้อยละ ความหมายของ ผลการเรียน 0 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 ขึ้นไป ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้น ต่ำ ผ่านเกณฑ์ขั้น ต่ำ พอใช้ น่าพอใจ ค่อนข้างดี ดี ดีมาก ดีเยี่ยม การประเมินผลการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ระดับผล การเรียน 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

7 เกณฑ์การศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.75

8 การประเมินคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการ ทำงาน 7. รักความเป็น ไทย 8. มีจิตสาธารณะ 9. มีความเป็นกุล สตรี

9 การประเมินพิจารณา คุณภาพของพฤติกรรม มี 4 ระดับ ไม่ผ่าน ผ่าน ดีเยี่ยม 0 – 49 50 – 69 80 - 100 ดี 70 – 79

10 การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และ เขียนสื่อความ มี 4 ระดับ ร้อยละผลการ ตัดสิน 0 - 49 ไม่ผ่าน 50 - 69 ผ่าน 70 - 79 ดี 80 - 100 ดีเยี่ยม

11 1. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. กิจกรรมชมรม 2. กิจกรรมแนะแนว การประเมิน ผ่าน / ไม่ผ่าน 4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

12 มีทักษะในการใช้ ICT มีทักษะในการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง การทำงานเป็นทีม ทักษะการคิด คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์

13 ผลการประเมิน : ผ่าน / ไม่ผ่าน

14

15 English Intensive Course 1. วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 คาบ / สัปดาห์ 2. วิชาภาษาอังกฤษ 4 คาบ / สัปดาห์ - Oral Communication2 คาบ / สัปดาห์ - Imaginative Reading1 คาบ / สัปดาห์ - Structural Writing1 คาบ / สัปดาห์ รายวิชาเพิ่มเติม ( ม.1/1)

16 วิชาเลือกเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ 1. วิชาชีววิทยา 3 คาบ / สัปดาห์ 2. วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 คาบ / สัปดาห์ 3. วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร 1 คาบ / สัปดาห์ ( ม.1/2 – ม.1/5)

17 วิชาเลือกเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ 1. วิชาคณิตศาสตร์เข้มข้น 3 คาบ / สัปดาห์ 2. วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 คาบ / สัปดาห์ 3. วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร 1 คาบ / สัปดาห์ ( ม.1/2 – ม.1/5)

18 วิชาเลือกเพิ่มเติม ศิลปะ 1. วิชาศิลปะกับชีวิต 2. วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 คาบ / สัปดาห์ 3. วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร 1 คาบ / สัปดาห์ 3 คาบ / สัปดาห์ ( ม.1/2 – ม.1/5)

19 วิชาเลือกเพิ่มเติม ภาษาต่างประเทศที่ 2 1. วิชาภาษาจีน 2. วิชาภาษาญี่ปุ่น เลือก 1 วิชา 3 คาบ / สัปดาห์ 3. วิชาภาษาฝรั่งเศส 3. วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 คาบ / สัปดาห์ 4. วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร 1 คาบ / สัปดาห์ ( ม.1/2 – ม.1/5)

20 ขอพระเจ้าทรง อวยพระพร


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน วัฒนา วิทยาลัย. เกณฑ์มาตรฐานการจบ หลักสูตรระดับประถมศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google