งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 คุณสมบัติของผู้มี สิทธิ์สมัคร  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  1. สำเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ( วศ. บ.) สาขาวิชาวิศวกรรม โยธา หรือทรัพยากร / แหล่งน้ำ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ชลประทาน หรือสาขาวิชาในชื่ออื่นที่เทียบเท่า หรือ วทบ. ( วิศวกรรมโยธา ) จากมหาวิทยาลัยที่ ก. พ รับรองและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแขนงโยธา ( กว.) 2. ในกรณีผู้สมัครไม่มีวุฒิตรงตามข้อ 1. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมแขนงโยธา ( กว.) และจะต้องผ่านการ เรียนรายวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การจัดการทรัพยากรน้ำและต้องได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจต้องลงทะเบียน รายวิชาในระดับปริญญาบัณฑิตเพิ่มเติมตามที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิ์ สมัครเข้าศึกษาได้ 4. ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับปริญญา บัณฑิต หรือจากผู้บังคับบัญชารวม 2 ฉบับ และ ในกรณีที่รับราชการจะต้องมีหนังสือรับรองอนุญาตให้ลาเรียนได้ จาก ผู้บังคับบัญชาโดยตรงอีก 1 ฉบับ ( ดูตัวอย่าง หนังสือรับรองท้ายเล่ม ) 5. ผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. เงื่อนไขเฉพาะสำหรับนิสิตที่จะจบการศึกษาที่ยังไม่มีใบ กว. จะอนุญาต ให้สมัครได้ แต่จะต้องส่งหลักฐานการมี ใบ กว. ก่อนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

3  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  1. ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( วศ. ม.) สาขาวิชา วิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม 2. หากผู้สมัครมีคะแนนต่ำกว่า 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 ผู้สมัครต้องมี ผลงานวิจัยทาง วิชาการที่มีคุณภาพดีซึ่งเคยเสนอใน การประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับวิชาการ ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง ( ต้องแนบ สำเนา ผลงานวิจัยมาพร้อมใบสมัคร ) หรือ 3. เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ปริญญาเอกพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรับเข้าศึกษา 4. ผู้สมัครต้องนำใบรับรองคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ( ถ้ามี ) และปริญญาโท ประกอบการสมัคร 5. ผู้สมัครที่ทำงานต้องมีหนังสือสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาให้ลาศึกษา ได้ 6. ผู้สมัครต้องนำเสนอเอกสารต่อไปนี้ประกอบการสมัคร - บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท - ประวัติการศึกษาและการทำงาน - แนวทางการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา / เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับ อนุปริญญา / เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย

4 วิชาที่สอบวันและเวลาที่ ทำการ ทดสอบ สถานที่สอบ ป. โท 1. ความรู้ทั่วไปด้าน วิศวกรรมโยธา, ความรู้พื้นฐานทางด้าน วิศวกรรมแหล่งน้า, วิศวกรรมอุทกวิทยา, วิศวกรรมชลศาสตร์ 18 มีนาคม 2551 (09.00 - 12.00 น.) ภาควิชาวิศวกรรม แหล่งน้ำ ตึก 1 ชั้น 2 ห้อง ภาค วิชาฯ 2. สอบสัมภาษณ์ ป. โท ป. เอก สัมภาษณ์เชิงวิชาการ 25 มีนาคม 2551 (09.00 - 12.00 น และ 13.00 - 16.00) 18 มีนาคม 2551 (09.00 - 16.00 น.) ภาควิชาวิศวกรรม แหล่งน้ำ ตึก 1 ชั้น 2 ห้อง ภาค วิชาฯ ภาควิชาวิศวกรรม แหล่งน้ำ ตึก 1 ชั้น 2 ห้อง ภาค วิชาฯ ผู้ที่ไม่มีผลสอบ ภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดู รายละเอียดได้จาก ประกาศ เรื่องการ ทดสอบความรู้ ความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ และ สมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th www.atc.chula.ac.th ( ส่งผลการสอบ ภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์แหล่ง น้ำ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2551) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 11 มีนาคม 2551 ที่ บัณฑิต วิทยาลัย หรือ www.grad.chula.ac.th ประกาศผลการสอบคัดเลือก 1 เมษายน 2551 ที่ บัณฑิต วิทยาลัย หรือ www.grad.chula.ac.th หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ สมัคร ติดต่อได้ที่ อาจารย์ชัยยุทธ สุขศรี หรือที่ ห้อง 212 ตึกวิศวกรรมศาสตร์ 1 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. โทร. 0-2218-6455


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google