งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน วัฒนา วิทยาลัย. เกณฑ์มาตรฐานการจบ หลักสูตรระดับประถมศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน วัฒนา วิทยาลัย. เกณฑ์มาตรฐานการจบ หลักสูตรระดับประถมศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน วัฒนา วิทยาลัย

2 เกณฑ์มาตรฐานการจบ หลักสูตรระดับประถมศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ทั้ง 4 องค์ประกอบ ผ่าน เกณฑ์ การ ประเมิน กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ การ ประเมิน คุณลักษณ ะอันพึง ประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

3 โครงสร้างหลักสูตร ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 1. วิชาภาษาไทย 4 คาบ / สัปดาห์ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 3. วิชาวิทยาศาสตร์ 2 คาบ / สัปดาห์ (+1) 2. วิชาคณิตศาสตร์ 5 คาบ / สัปดาห์ 6. วิชาสุขศึกษาฯ 2 คาบ / สัปดาห์ 4. วิชาสังคมศึกษาฯ 2 คาบ / สัปดาห์ 8. วิชาการงานอาชีพฯ 1 คาบ / สัปดาห์ 7. วิชาศิลปะ 2 คาบ / สัปดาห์ 9. วิชาภาษาอังกฤษ 1 คาบ / สัปดาห์ (+6) 5. วิชาประวัติศาสตร์ 1 คาบ / สัปดาห์

4 ป.1 – ป.3 วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ 70 : 30 70 น้ำหนักคะแนนในแต่ละ หน่วย 30 สอบ กลาง ปี 15 (4 – 7 ตุลาคม 2553) สอบปลายปี 15 (28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2554)

5 ป.1 – ป.3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา, การ งานอาชีพฯ, ศิลปะ 80 : 20 80 น้ำหนักคะแนนในแต่ละ หน่วย 20 สอบ กลาง ปี 10 (4 – 7 ตุลาคม 2553) สอบปลายปี 10 (28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2554

6 ช่วงคะแนน เป็นร้อยละ ความหมายของ ผลการเรียน 0 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 ขึ้นไป ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้น ต่ำ ผ่านเกณฑ์ขั้น ต่ำ พอใช้ น่าพอใจ ค่อนข้างดี ดี ดีมาก ดีเยี่ยม การประเมินผลการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ระดับผล การเรียน 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

7 การประเมินคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการ ทำงาน 7. รักความเป็น ไทย 8. มีจิตสาธารณะ 9. มีความเป็นกุล สตรี

8 การประเมินพิจารณา คุณภาพของพฤติกรรม มี 4 ระดับ ไม่ผ่าน ผ่าน ดีเยี่ยม 0 – 49 50 – 69 80 - 100 ดี 70 – 79

9 การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และ เขียนสื่อความ มี 4 ระดับ ร้อยละผลการ ตัดสิน 0 - 49 ไม่ผ่าน 50 - 69 ผ่าน 70 - 79 ดี 80 - 100 ดีเยี่ยม

10 1. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. กิจกรรมชมรม 2. กิจกรรมแนะแนว การประเมิน ผ่าน / ไม่ผ่าน 4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

11 การลาศึกษาต่อ ลาพักการเรียนไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ยกเว้นชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

12 English Intensive Course สอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ ป.4/1

13 ขอพระเจ้าทรง อวยพระพร


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน วัฒนา วิทยาลัย. เกณฑ์มาตรฐานการจบ หลักสูตรระดับประถมศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google