งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเมินการ บริหารจัดการ วัคซีนและระบบ ลูกโซ่ความเย็น ในระดับคลัง คปสอ. สหัสขันธ์ ศุภวัฒน์ อิ่มเจริญ ภม.( การ จัดการเภสัชกรรม ) 15 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเมินการ บริหารจัดการ วัคซีนและระบบ ลูกโซ่ความเย็น ในระดับคลัง คปสอ. สหัสขันธ์ ศุภวัฒน์ อิ่มเจริญ ภม.( การ จัดการเภสัชกรรม ) 15 กุมภาพันธ์ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเมินการ บริหารจัดการ วัคซีนและระบบ ลูกโซ่ความเย็น ในระดับคลัง คปสอ. สหัสขันธ์ ศุภวัฒน์ อิ่มเจริญ ภม.( การ จัดการเภสัชกรรม ) 15 กุมภาพันธ์ 2555

2 ประเมินการบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น  การบริหารจัดการวัคซีนและ ระบบลูกโซ่ความเย็น  การให้บริการวัคซีน  การบริหารจัดการข้อมูล  เก็บตกจากการนิเทศงาน

3 การบริหารจัดการวัคซีนและระบบ ลูกโซ่ความเย็น

4 ถอดบทเรียนจากการประเมิน

5 แนวทางการเบิก - จ่ายวัคซีน ของหน่วยงาน  ใช้ใบเบิก ว.3/1 ที่กรมควบคุมโรคกำหนดใบเบิก ว.3/1  กรอกข้อมูลในใบเบิก ว.3/1 ครบถ้วนทุกช่อง  ความสอดคล้องของปริมาณการเบิกและการ ใช้วัคซีน พิจารณาจากจำนวนเป้าหมายการ เบิกวัคซีนใกล้เคียงกับผู้รับบริการ  คำนวณจำนวนที่ขอเบิก และอัตราสูญเสียที่ ถูกต้อง

6 ทะเบียน - รับจ่ายหรือ Stock card รับ - จ่าย  บันทึกเลขที่วัคซีนทุกครั้งที่รับ - จ่ายวัคซีน รับ - จ่าย  บันทึกวันหมดอายุทุกครั้งที่รับ - จ่ายวัคซีน  จ่ายวัคซีนแบบ First Expire First Out (FIFO) ยอดคงเหลือเป็นปัจจุบัน  วัคซีนที่มีอยู่ในตู้เย็นมียอดคงเหลือเป็นปัจจุบัน ไม่เกิน 1 เดือน  ปริมาณวัคซีนในตู้เย็นมีไม่เกิน 1 เดือน หลังวัน ให้บริการ ( อัตราการใช้เฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง )

7 ถอดบทเรียนจากงานประจำ

8 ถอดบทเรียนจากงานประจำ ลง ข้อมูลให้ครบถ้วนไม่ใส่ เครื่องหมาย “

9 ถอดบทเรียนจากงานประจำ จัดทำวัคซีนให้เป็น ปัจจุบัน

10 การจัดเก็บวัคซีนในตู้เย็นตาม มาตรฐาน  แยกวัคซีนเป็นสัดส่วนแต่ละ ชนิด

11 การจัดเก็บวัคซีนในตู้เย็นตาม มาตรฐาน  ป้ายแสดงชื่อวัคซีน

12 ป้ายในตู้เย็น ( วัคซีนทั่วไป ) ประกอบด้วย 1. ชื่อวัคซีน 2. Lot.No. 3. ขนาดบรรจุ 4. วันหมดอายุ

13 ป้ายในตู้เย็น ( วัคซีน OPV) ต้องวาง Ice pack ในแนวตั้ง

14 การจัดเก็บวัคซีนในตู้เย็นตาม มาตรฐาน  มีช่องว่างให้ความเย็นไหลเวียน ทั่วถึง

15 การจัดเก็บวัคซีนในตู้เย็นตาม มาตรฐาน  เก็บวัคซีนชนิดผงแห้ง (BCG,MMR,M) ในกล่องวัคซีน หรือซองยาสีชา

16 คุณสมบัติตู้เย็น  มีขนาดไม่ต่ำกว่า 5 คิว  อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ช่องแข็งมีน้ำแข็ง หนาเกิน 5 mm ควรเปลี่ยนตู้ได้ แล้ว ( ตาดดงเค็ง, โนนแหลมทอง )

17 การดูแลตู้เก็บวัคซีน  ใสขวดน้ำที่มีฝาปิด ( ปริมาตรไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของขวด ) ให้เต็มช่องแช่ผัก หรือฝาตู้เย็น

18 การดูแลตู้เก็บวัคซีน  ตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนังทั้ง 3 ด้าน ไม่ต่ำ กว่า 6 นิ้ว

19 การดูแลตู้เก็บวัคซีน  ตู้เย็นใช้เต้าเสียบชนิดเดี่ยว / พันเทป กาวปิดให้แน่น

20 แผนเตรียมความพร้อมกรณี ฉุกเฉิน

21 ผังควบคุมการปฏิบัติงานติดให้ ชัดเจน

22 การให้บริการวัคซีน

23 ท่านมีวิธีการใช้วัคซีนเหล่านี้ อย่างไร

24

25

26 แผนผังช่วยเหลือกรณีเกิด Anaphylaxis

27 แผนผังการส่งต่อ ภายใน 15 นาที

28 การบริหารจัดการข้อมูล

29 การบันทึกข้อมูลการ ให้บริการวัคซีน  ผ่านฐานข้อมูล 18 แฟ้ม  บันทึกตามรหัส สนย ( ตัวเลข 3 หลัก )  ตรวจสอบความถูกต้องในการ Key in  การ print out ทะเบียนการให้วัคซีนใน เด็กก่อนวัยเรียน  สุ่ม 5 ราย เช็ค DTP-HB ใน คอมพิวเตอร์และทะเบียนการให้วัคซีน  ตรวจสอบการได้รับวัคซีนถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน กลุ่มละ 3 คน 1-2,2-3,3-4,5-6 ปี รวม 12 คน

30 การบันทึกข้อมูลการให้บริการ วัคซีน

31 สรุปคะแนนเฉลี่ย

32 เก็บตก การเบิกยา สุข - ศาลา

33 ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะทบทวน.............. การเบิกยาสุขศาลา


ดาวน์โหลด ppt ประเมินการ บริหารจัดการ วัคซีนและระบบ ลูกโซ่ความเย็น ในระดับคลัง คปสอ. สหัสขันธ์ ศุภวัฒน์ อิ่มเจริญ ภม.( การ จัดการเภสัชกรรม ) 15 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google