งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศุภวัฒน์ อิ่มเจริญ ภม.(การจัดการเภสัชกรรม) 15 กุมภาพันธ์ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศุภวัฒน์ อิ่มเจริญ ภม.(การจัดการเภสัชกรรม) 15 กุมภาพันธ์ 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศุภวัฒน์ อิ่มเจริญ ภม.(การจัดการเภสัชกรรม) 15 กุมภาพันธ์ 2555
ประเมินการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นในระดับคลัง คปสอ.สหัสขันธ์ ศุภวัฒน์ อิ่มเจริญ ภม.(การจัดการเภสัชกรรม) 15 กุมภาพันธ์ 2555

2 ประเมินการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
การให้บริการวัคซีน การบริหารจัดการข้อมูล เก็บตกจากการนิเทศงาน

3 การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น

4 ถอดบทเรียนจากการประเมิน

5 แนวทางการเบิก-จ่ายวัคซีนของหน่วยงาน
ใช้ใบเบิก ว.3/1 ที่กรมควบคุมโรคกำหนด กรอกข้อมูลในใบเบิก ว.3/1 ครบถ้วนทุกช่อง ความสอดคล้องของปริมาณการเบิกและการใช้วัคซีน พิจารณาจากจำนวนเป้าหมายการเบิกวัคซีนใกล้เคียงกับผู้รับบริการ คำนวณจำนวนที่ขอเบิก และอัตราสูญเสียที่ถูกต้อง

6 ทะเบียน-รับจ่ายหรือ Stock card
บันทึกเลขที่วัคซีนทุกครั้งที่รับ-จ่ายวัคซีน บันทึกวันหมดอายุทุกครั้งที่รับ-จ่ายวัคซีน จ่ายวัคซีนแบบ First Expire First Out (FIFO) วัคซีนที่มีอยู่ในตู้เย็นมียอดคงเหลือเป็นปัจจุบัน ปริมาณวัคซีนในตู้เย็นมีไม่เกิน 1 เดือน หลังวันให้บริการ (อัตราการใช้เฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง)

7 ถอดบทเรียนจากงานประจำ

8 ถอดบทเรียนจากงานประจำ
ลง ข้อมูลให้ครบถ้วนไม่ใส่เครื่องหมาย “

9 ถอดบทเรียนจากงานประจำ
จัดทำวัคซีนให้เป็นปัจจุบัน

10 การจัดเก็บวัคซีนในตู้เย็นตามมาตรฐาน
แยกวัคซีนเป็นสัดส่วนแต่ละชนิด

11 การจัดเก็บวัคซีนในตู้เย็นตามมาตรฐาน
ป้ายแสดงชื่อวัคซีน

12 ป้ายในตู้เย็น(วัคซีนทั่วไป)
ประกอบด้วย 1. ชื่อวัคซีน 2. Lot.No. 3. ขนาดบรรจุ 4. วันหมดอายุ

13 ป้ายในตู้เย็น(วัคซีน OPV)
ต้องวาง Ice pack ในแนวตั้ง

14 การจัดเก็บวัคซีนในตู้เย็นตามมาตรฐาน
มีช่องว่างให้ความเย็นไหลเวียนทั่วถึง

15 การจัดเก็บวัคซีนในตู้เย็นตามมาตรฐาน
เก็บวัคซีนชนิดผงแห้ง (BCG,MMR,M) ในกล่องวัคซีน หรือซองยาสีชา

16 คุณสมบัติตู้เย็น มีขนาดไม่ต่ำกว่า 5 คิว อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
ช่องแข็งมีน้ำแข็ง หนาเกิน 5 mm ควรเปลี่ยนตู้ได้แล้ว (ตาดดงเค็ง,โนนแหลมทอง)

17 การดูแลตู้เก็บวัคซีน
ใสขวดน้ำที่มีฝาปิด (ปริมาตรไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของขวด) ให้เต็มช่องแช่ผัก หรือฝาตู้เย็น

18 การดูแลตู้เก็บวัคซีน
ตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนังทั้ง 3 ด้าน ไม่ต่ำกว่า 6 นิ้ว

19 การดูแลตู้เก็บวัคซีน
ตู้เย็นใช้เต้าเสียบชนิดเดี่ยว / พันเทปกาวปิดให้แน่น

20 แผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน

21 ผังควบคุมการปฏิบัติงานติดให้ชัดเจน

22 การให้บริการวัคซีน

23 ท่านมีวิธีการใช้วัคซีนเหล่านี้อย่างไร

24 ท่านมีวิธีการใช้วัคซีนเหล่านี้อย่างไร

25 ท่านมีวิธีการใช้วัคซีนเหล่านี้อย่างไร

26 แผนผังช่วยเหลือกรณีเกิด Anaphylaxis

27 แผนผังการส่งต่อ ภายใน 15 นาที

28 การบริหารจัดการข้อมูล

29 การบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีน
ผ่านฐานข้อมูล 18 แฟ้ม บันทึกตามรหัส สนย (ตัวเลข 3 หลัก) ตรวจสอบความถูกต้องในการ Key in การ print out ทะเบียนการให้วัคซีนในเด็กก่อนวัยเรียน สุ่ม 5 ราย เช็ค DTP-HB ใน คอมพิวเตอร์และทะเบียนการให้วัคซีน ตรวจสอบการได้รับวัคซีนถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน กลุ่มละ 3 คน 1-2,2-3,3-4,5-6 ปี รวม 12 คน

30 การบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีน

31 สรุปคะแนนเฉลี่ย

32 เก็บตก การเบิกยา สุข-ศาลา

33 เก็บตก การเบิกยา สุข-ศาลา
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะทบทวน การเบิกยาสุขศาลา


ดาวน์โหลด ppt ศุภวัฒน์ อิ่มเจริญ ภม.(การจัดการเภสัชกรรม) 15 กุมภาพันธ์ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google