งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานระบบสินค้าคงคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานระบบสินค้าคงคลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานระบบสินค้าคงคลัง
KKUFMIS

2 1. รับวัสดุ วงจรบริหารวัสดุ บันทึกรับวัสดุ (คณะ/หน่วยงาน)
บันทึกรับวัสดุ (คณะ/หน่วยงาน) บันทึกรับวัสดุโดยตรง บันทึกรับวัสดุจากการตรวจรับ บันทึกรับคืนวัสดุ ใบรับวัสดุ

3 2. โอนระหว่างคลัง บันทึกโอนระหว่างคลัง (คณะ/หน่วยงาน)
บันทึกโอนระหว่างคลัง (คณะ/หน่วยงาน) บันทึกรับโอนวัสดุ บันทึกขอโอนย้ายวัสดุ บันทึกขอโอนย้ายวัสดุ(อนุมัติ) ใบรับโอนวัสดุ ใบขอโอนวัสดุ ใบโอนวัสดุ

4 3. การเบิกวัสดุ บันทึกเบิกวัสดุ (คณะ/หน่วยงาน)
บันทึกเบิกวัสดุ (คณะ/หน่วยงาน) บันทึกขอเบิกวัสดุ บันทึกจ่ายวัสดุ (อนุมัติ) ทั่วไป บันทึกจ่ายวัสดุ (อนุมัติ) บริจาค บันทึกขออนุมัติจำหน่ายโดยวิธีขาย บันทึกการจำหน่ายวัสดุ (อนุมัติ) โดยวิธีขาย - ใบขอเบิกวัสดุ ใบจ่ายวัสดุ ใบจำหน่ายวัสดุ

5 4. การตรวจนับ บันทึกผลการตรวจนับ (คณะ/หน่วยงาน) แบบฟอร์มการตรวจนับ
บันทึกผลการตรวจนับ (คณะ/หน่วยงาน) แบบฟอร์มการตรวจนับ ประมวลผลยอดคงเหลือ ณ วันที่ ตรวจนับ บันทึกผลการตรวจนับ - รายงานผลการตรวจนับวัสดุ (คณะ/หน่วยงาน) - รายงานผลการตรวจนับวัสดุ

6 5. การปรับปรุง บันทึก - ปรับปรุงรายการวัสดุ (คณะ/หน่วยงาน)
บันทึก - ปรับปรุงรายการวัสดุ (คณะ/หน่วยงาน) ใบปรับปรุงวัสดุ บันทึกอนุมัติรายการขอปรับปรุงยอดคงเหลือ บันทึกปรับปรุงรายการวัสดุ - รายงานวัสดุที่ต้องการปรับปรุง (คณะ/หน่วยงาน) - รายงานวัสดุที่ต้องการปรับปรุง

7 การเข้าทำงานในระบบ เมนู กลุ่มงานพัสดุ ระบบสินค้าคงคลัง แฟ้มข้อมูลหลัก
การกำหนดกลุ่มวัสดุ การกำหนดประเภทวัสดุ การกำหนดชนิดวัสดุ การกำหนดประเภทเอกสารหลัก การกำหนดประเภทเอกสารย่อย โดยผู้ดูแลระบบ

8 การกำหนดคลังวัสดุ

9 1.ใส่รหัสหน่วยงาน 2.ใส่รหัสคลังวัสดุ และชื่อคลัง 3.คลิกเลือกเป็นคลังกลาง 4.บันทึก และ ออก

10 การกำหนดคลังให้กับผู้ใช้งาน

11 การกำหนดตำแหน่งที่จัดเก็บวัสดุ

12 ตำแหน่งที่จัดเก็บหมายถึงตำแหน่งที่จัดเก็บวัสดุภายในคลังนั้นๆ

13 1.ใส่รหัสหน่วยงาน 2.ใส่รหัสคลังที่เรากำหนดไว้แล้ว
3.ใส่ตำแหน่งภายในคลัง 4.บันทึก

14 เราสามารถกำหนดหมายเลขเอกสาร ในงวดทำการนั้นๆได้ โดยเข้าในเมนูการทำงานนี้

15 เอกสารในงวดทำการที่ 1/2550
ชื่อเอกสาร

16

17

18 รายการประจำวัน รายการรับประจำวัน รับวัสดุจากการรับตรง
รับวัสดุจากการตรวจรับ รายการจ่ายประจำวัน ขออนุมัติเบิกวัสดุ บันทึกจ่ายวัสดุ

19

20

21 3. ใส่รหัสคลังที่จะรับวัสดุเข้า
2. ใส่วันที่รับวัสดุเข้า 1. ดับเบิ้ลคลิกเลือกเลขที่ใบตรวจรับ 5. ใส่ชื่อผู้รับวัสดุ 4. ใส่รหัสตำแหน่งที่จัดเก็บในคลัง 6. บันทึก ( หมายเลข Lot จะขึ้นให้เองอัตโนมัติ ) 7. สั่งพิมพ์ จะได้ รายงานการตรวจรับวัสดุ

22 เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทำการบันทึก และพิมพ์รายงานเป็นหลักฐานการรับวัสดุ

23

24

25 ในกรณีที่จำนวนขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ เนื่องจากหน่วยนับในการสั่งซื้อไม่ตรงกับหน่วยนับในทะเบียนวัสดุ
บันทึก

26 ตรวจสอบหน่วยนับของวัสดุ จาก บันทึกการขึ้นทะเบียนวัสดุ

27 1. คลิก ค้นหา 3. คลิก ดำเนินการ 2. ใส่ชื่อวัสดุที่ต้องการค้นหา

28 ดับเบิ้ลคลิก ที่ชื่อวัสดุที่ต้องการตรวจสอบ
( หรือคลิกที่คอลัมน์ รายละเอียด)

29

30

31

32

33

34

35 4. คลิก บันทึก จะได้เลขที่เอกสาร
1. คลิกเลือก Lot Number 2. คลิก สร้างรายการFIFO 3. Lot สินค้าจะปรากฏให้เลือก

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 ขั้นตอนการจัดทำคลังวัสดุ
กำหนดคลังวัสดุที่ต้องการจัดเก็บ คลังแบบรับผ่านมือ คลังแบบเก็บเข้าสต๊อก จัดเก็บคลังอย่างไร จัดเก็บคลังอย่างไร คลัง สัมพันธ์กับ ผู้ใช้ สร้างที่เก็บของแต่ละคลัง

47 ขั้นตอนการจัดทำคลังวัสดุ
กำหนดคลังพัสดุให้ผู้ใช้งาน และตำแหน่งที่จัดเก็บวัสดุ (สถานที่) กำหนดคลังวัสดุที่ต้องการจัดเก็บ การรับเข้าคลังแบบรับผ่านการตรวจรับ การรับเข้าคลังแบบรับโดยตรง ดีงข้อมูลรายการจากใบ RE ป้อนข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ครบ ป้อนข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ครบ บันทึกรับวัสดุ ขออนุมัติเบิกจ่าย บันทึกเบิกจ่าย


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานระบบสินค้าคงคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google