งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. รับ วัสดุ บันทึกรับวัสดุ ( คณะ / หน่วยงาน ) - บันทึกรับวัสดุ โดยตรง - บันทึกรับวัสดุจาก การตรวจรับ - บันทึกรับคืนวัสดุ ใบรับ วัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. รับ วัสดุ บันทึกรับวัสดุ ( คณะ / หน่วยงาน ) - บันทึกรับวัสดุ โดยตรง - บันทึกรับวัสดุจาก การตรวจรับ - บันทึกรับคืนวัสดุ ใบรับ วัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. รับ วัสดุ บันทึกรับวัสดุ ( คณะ / หน่วยงาน ) - บันทึกรับวัสดุ โดยตรง - บันทึกรับวัสดุจาก การตรวจรับ - บันทึกรับคืนวัสดุ ใบรับ วัสดุ

3 2. โอน ระหว่างคลัง บันทึกโอนระหว่างคลัง ( คณะ / หน่วยงาน ) - บันทึกรับโอนวัสดุ - บันทึกขอโอนย้าย วัสดุ - บันทึกขอโอนย้าย วัสดุ ( อนุมัติ ) - ใบรับโอนวัสดุ - ใบขอโอนวัสดุ - ใบโอนวัสดุ

4 3. การ เบิกวัสดุ บันทึกเบิกวัสดุ ( คณะ / หน่วยงาน ) - บันทึกขอเบิกวัสดุ - บันทึกจ่ายวัสดุ ( อนุมัติ ) ทั่วไป - บันทึกจ่ายวัสดุ ( อนุมัติ ) บริจาค - บันทึกขออนุมัติจำหน่าย โดยวิธีขาย - บันทึกการจำหน่ายวัสดุ ( อนุมัติ ) โดยวิธีขาย - ใบขอเบิก วัสดุ - ใบจ่าย วัสดุ - ใบ จำหน่าย วัสดุ

5 4. การ ตรวจนับ บันทึกผลการตรวจนับ ( คณะ / หน่วยงาน ) - ประมวลผลยอดคงเหลือ ณ วันที่ ตรวจนับ - บันทึกผลการตรวจนับ - แบบฟอร์มการ ตรวจนับ - รายงานผลการตรวจนับวัสดุ ( คณะ / หน่วยงาน ) - รายงานผลการ ตรวจนับวัสดุ

6 5. การ ปรับปรุง บันทึก - ปรับปรุงรายการวัสดุ ( คณะ / หน่วยงาน ) - บันทึกอนุมัติรายการขอ ปรับปรุงยอดคงเหลือ - บันทึกปรับปรุงรายการวัสดุ - ใบปรับปรุง วัสดุ - รายงานวัสดุที่ต้องการปรับปรุง ( คณะ / หน่วยงาน ) - รายงานวัสดุที่ ต้องการปรับปรุง

7 เม นู กลุ่มงาน พัสดุ ระบบสินค้าคง คลัง แฟ้มข้อมูล หลัก - การกำหนดกลุ่มวัสดุ - การกำหนดประเภทวัสดุ - การกำหนดชนิดวัสดุ - การกำหนดประเภท เอกสารหลัก - การกำหนดประเภท เอกสารย่อย โดยผู้ดูแล ระบบ

8

9 1. ใส่รหัสหน่วยงาน 2. ใส่รหัสคลังวัสดุ และชื่อ คลัง 3. คลิกเลือกเป็นคลังกลาง 4. บันทึก และ ออก

10 การกำหนดคลัง ให้กับผู้ใช้งาน

11

12 ตำแหน่งที่จัดเก็บหมายถึงตำแหน่งที่ จัดเก็บวัสดุภายในคลังนั้นๆ

13 1. ใส่รหัสหน่วยงาน 2. ใส่รหัสคลังที่เรา กำหนดไว้แล้ว 3. ใส่ตำแหน่งภายในคลัง 4. บันทึก

14 เราสามารถกำหนดหมายเลขเอกสาร ในงวดทำการ นั้นๆได้ โดยเข้าในเมนูการทำงานนี้

15 ชื่อ เอกสา ร เอกสารใน งวดทำการที่ 1/2550

16

17

18 รายการ ประจำวัน รายการจ่าย ประจำวัน รายการรับ ประจำวัน รับวัสดุจากการ ตรวจรับ รับวัสดุจาก การรับตรง บันทึก จ่ายวัสดุ ขออนุมัติเบิก วัสดุ

19

20

21 3. ใส่รหัสคลังที่จะ รับวัสดุเข้า 1. ดับเบิ้ลคลิกเลือก เลขที่ใบตรวจรับ 2. ใส่วันที่รับ วัสดุเข้า 4. ใส่รหัสตำแหน่งที่ จัดเก็บในคลัง 6. บันทึก ( หมายเลข Lot จะ ขึ้นให้เองอัตโนมัติ ) 7. สั่งพิมพ์ จะได้ รายงานการ ตรวจรับวัสดุ 5. ใส่ชื่อ ผู้รับวัสดุ

22 เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทำการบันทึก และพิมพ์ รายงานเป็นหลักฐานการรับวัสดุ

23

24

25 ในกรณีที่จำนวนขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ เนื่องจาก หน่วยนับในการสั่งซื้อไม่ตรงกับหน่วยนับใน ทะเบียนวัสดุ บันทึก

26 ตรวจสอบหน่วยนับของวัสดุ จาก บันทึกการ ขึ้นทะเบียนวัสดุ

27 1. คลิก ค้นหา 2. ใส่ชื่อวัสดุที่ ต้องการค้นหา 3. คลิก ดำเนินการ

28 ดับเบิ้ลคลิก ที่ชื่อวัสดุที่ ต้องการตรวจสอบ ( หรือคลิกที่คอลัมน์ รายละเอียด )

29

30

31

32

33

34

35 1. คลิกเลือก Lot Number 2. คลิก สร้าง รายการ FIFO 3. Lot สินค้าจะ ปรากฏให้เลือก 4. คลิก บันทึก จะได้ เลขที่เอกสาร

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 คลังแบบรับผ่าน มือ คลัง สัมพันธ์กับ ผู้ใช้ กำหนดคลังวัสดุที่ ต้องการจัดเก็บ คลังแบบเก็บเข้าส ต๊อก สร้างที่เก็บของ แต่ละคลัง จัดเก็บคลังอย่างไร

47 กำหนดคลังพัสดุให้ ผู้ใช้งาน และตำแหน่งที่ จัดเก็บวัสดุ ( สถานที่ ) การรับเข้าคลัง แบบรับโดยตรง ป้อนข้อมูลที่ยังไม่ สมบูรณ์ให้ครบ ดีงข้อมูลรายการจากใบ RE ป้อนข้อมูลที่ยังไม่ สมบูรณ์ให้ครบ ขออนุมัติ เบิกจ่าย กำหนดคลังวัสดุที่ ต้องการจัดเก็บ การรับเข้าคลัง แบบรับผ่านการ ตรวจรับ บันทึกรับวัสดุ บันทึก เบิกจ่าย


ดาวน์โหลด ppt 1. รับ วัสดุ บันทึกรับวัสดุ ( คณะ / หน่วยงาน ) - บันทึกรับวัสดุ โดยตรง - บันทึกรับวัสดุจาก การตรวจรับ - บันทึกรับคืนวัสดุ ใบรับ วัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google