งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรรคุณค่าวิชาการ สู่สังคม Knowledge to All.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรรคุณค่าวิชาการ สู่สังคม Knowledge to All."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรรคุณค่าวิชาการ สู่สังคม Knowledge to All

2 2 สรุปผลงาน โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี พ. ศ. 2554 กลุ่ม 1

3 1. ชื่อหน่วยงาน สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. หน้าที่หลักของหน่วยงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต หนังสือ / ตำราที่มีคุณภาพ และสอดคล้อง กับความต้องการของผู้ใช้หนังสือทั้ง ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 3. ชื่อโครงการพัฒนา การควบคุม ระยะเวลาการรับพิจารณาจัดพิมพ์หนังสือ 3

4 4. ที่มาของโครงการ 4.1 จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ ผู้เขียนต่อบริการ ของสำนักพิมพ์ 4.2 ข้อมูลจากผู้เขียนโดยตรง 4

5 5. เครื่องชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ 5.1 จำนวนต้นฉบับที่เสนอเพื่อพิจารณา จัดพิมพ์ และส่งตรวจคุณภาพเนื้อหาตรง ตามกำหนดเพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 60% ( นับเฉพาะหนังสือที่อยู่ในขอบเขตของ โครงการ ) 5.2 ค่าเฉลี่ยของแบบประเมินในหัว ข้อความเหมาะสมของ ระยะเวลาในการตรวจคุณภาพ อยู่ใน ระดับสูงกว่า 4.32 ความพึงพอใจของผู้เขียนสูงขึ้น 5

6 6 6. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ( ก้างปลา ) 6.1 ผู้ตรวจคุณภาพเนื้อหา 6.1.1 ความหนา 200-300 หน้า มากกว่า 1.5 เดือน 6.1.2 ความหนา 300 หน้าขึ้นไป มากกว่า 2.5 เดือน 6.1.3 ความยากง่ายของเนื้อหา 6.1.4 ผู้ตรวจคุณภาพเนื้อหาตาม สาขามีน้อย 6.1.5 หนังสือบางเล่มจะต้องตรวจ คุณภาพ 2 ครั้ง เพื่อความถูกต้องทางวิชาการ 6.2 กระบวนการ / วิธีการ ระยะเวลาการ ส่งต้นฉบับทาง ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยให้ผู้ตรวจ คุณภาพใช้เวลานาน

7 7 6. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ( ก้างปลา ) ( ต่อ ) 6.3 ผู้เขียนส่งต้นฉบับไม่สมบูรณ์ 6.4 บุคลากร อัตราบุคลากรงานธุรการมี น้อยกว่าปริมาณงาน เจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก (185 เล่ม / คน )

8 8 7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ 7.1 ติดตามผลตรวจคุณภาพจากผู้ตรวจ คุณภาพเนื้อหา 7.1.1 โทรสอบถาม / อีเมล ภายใน สัปดาห์ที่ 3 7.1.2 ขอรายชื่อผู้ตรวจคุณภาพจาก ผู้เขียน / ผู้ตรวจคุณภาพ จำนวน 3 ท่าน 7.1.3 ระบุระยะเวลาการตรวจตาม ความหนาใน บันทึกข้อความแจ้งผู้เขียน 7.1.4 จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจ คุณภาพอย่างเป็นระบบ

9 7.2 กระบวนการ เปิดรับผู้รับจ้าง - ส่งเอกสาร อิสระโดยหน่วยงาน สนับสนุนค่าใช้จ่าย 7.3 แจ้งผู้เขียน 7.3.1 ย้ำให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 7.3.2 จัดทำคู่มือการเสนอต้นฉบับและ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ 7.4 บุคลากร เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่ม วาง แผนการทำงาน จัดลำดับ ความสำคัญของการทำงาน ติดตามงาน อย่างต่อเนื่อง 9 7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ ( ต่อ )

10 10 แบบ FM-AD-01 ( แบบเสนอหนังสือเพื่อขอให้พิจารณา จัดพิมพ์ ) ล่าสุด เพิ่มเติม ข้อมูล เพิ่มเติม หัวข้อ 1

11 11 แบบ FM-AD-01 ( แบบเสนอหนังสือเพื่อขอพิจารณาให้ จัดพิมพ์ ) ล่าสุด ข้อ 6 เพิ่มเติม เบอร์มือ ถือ

12 แบบ FM-AD-01 ( แบบเสนอหนังสือเพื่อขอพิจารณาให้ จัดพิมพ์ ) ล่าสุด เพิ่ม ข้อที่ 11 เพิ่มเติมหมาย เหตุ ข้อ 3. คำ ว่าเท่านั้น และ เพิ่ม ข้อ 5. 12

13 13 หนังสือที่ผ่านเกณฑ์ตรวจคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553 (1 ต. ค. 52 - 30 ก. ย. 53 = 12 เดือน ) หน้า ( เดือน ) จำนวน ( เล่ม ) ตรงกำหนดไม่ตรงกำหนด 200-300 (1.5 )5325 (47%)28 (53%) 300 ≥ 400(2.5 )2614 (54%)12 (46%) 8. ผลลัพธ์การดำเนินการ ( ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง ) หนังสือที่ผ่านเกณฑ์ตรวจคุณภาพ ปีงบประมาณ 2554 (1 ต. ค. 53 – 30 ก. ย. 54 = 12 เดือน ) หน้า ( เดือน ) จำนวน ( เล่ม ) ตรงกำหนดไม่ตรงกำหนด 200-300 (1.5 )7853 (68%)25 (32%) 300 ≥ 400(2.5 )2819 (68%)9 (32%)

14 14 สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2554 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2553 มีหนังสือที่ผ่านการตรวจคุณภาพตรง กำหนดมากขึ้นจากร้อยละ 47 เป็น ร้อยละ 68*, จากร้อยละ 54 เป็น ร้อยละ 68* สรุปผลความพึงพอใจของผู้เขียน ในส่วน ของความเหมาะสม ของระยะเวลาในการตรวจคุณภาพ อยู่ใน ระดับ 4.04 คิดเป็น ร้อยละ 80.40 ซึ่งพบว่ายังต่ำกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่า โครงการดังกล่าวอยู่ในช่วงเริ่มปฏิบัติงาน และน่าจะมีสถิติดีขึ้นในปีถัดไป

15 15 ในปีงบประมาณ 2554 มีการปรับปรุง งานเพื่อพัฒนางานดังนี้ มีคู่มือการรับพิจารณาต้นฉบับหนังสือเป็น ข้อมูลให้ผู้เขียน มีโครงการจ้างผู้รับจ้างอิสระ ส่งเอกสาร ในรูปแบบบริษัทหรือสัญญา ปรับปรุงรายละเอียดในแบบเสนอหนังสือ ฯ หน้า 1 หน้า 4 และหน้า 5 เพื่อนำขึ้น เว็บไซต์ มีโครงการจัดทำฐานข้อมูลแยกตามสาขา รายชื่อผู้ตรวจคุณภาพ

16 16 ในปีงบประมาณ 2554 มีการปรับปรุงงานเพื่อ พัฒนางานดังนี้ ( ต่อ ) นำกำหนดการติดตามงานจากสมุดบันทึก ไปลงใน G-Calendar มีการประชุมทบทวนงานทุกวันพุธ ได้เปิดรับบุคลากร และมีการกำหนดภาระ งาน มีส่วนช่วยติดตามกำหนดการในการตรวจ คุณภาพดีขึ้น

17 17 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรรคุณค่าวิชาการ สู่สังคม Knowledge to All.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google