งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าด้วยการปิด และขีดฆ่าแสตมป์สุราต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าด้วยการปิด และขีดฆ่าแสตมป์สุราต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าด้วยการปิด และขีดฆ่าแสตมป์สุราต่างประเทศ
ระเบียบ ว่าด้วยการปิด และขีดฆ่าแสตมป์สุราต่างประเทศ เรียบเรียงโดย ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี

2 พรบ. สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดนำสุราเกินกว่าหนึ่งลิตรเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต การนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่างหรือมิใช่ เพื่อการค้า อธิบดีมีอำนาจผ่อนผันให้นำเข้ามาได้ตามจำนวน และทางด่านศุลกากรที่อธิบดีประกาศกำหนด ในราชกิจจานุเบกษา โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (ไม่เกิน 10 ลิตร)

3 พรบ. สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 8 ผู้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องเสียภาษีสุรา โดยปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุราตามอัตรา ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เว้นแต่สุรานั้นมีปริมาณไม่เกินหนึ่งลิตร และได้เปิดภาชนะที่บรรจุแล้ว การปิดแสตมป์สุราจะต้องปิด ก่อนขนผ่านด่านศุลกากร แต่อธิบดีจะอนุญาตให้นำไปปิด ณ. สถานที่อื่นในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้

4 พรบ. สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 9 การปิดแสตมป์สุราจะเป็นการสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ปิดครบถ้วน ตามอัตราและได้ขีดฆ่าแสตมป์นั้นแล้ว การปิดและขีดฆ่าแสตมป์สุราให้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไข ที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 54

5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 54 (พ.ศ.2516)
แสตมป์สุราสำหรับปิดภาชนะบรรจุสุราที่นำเข้าในราชอาณาจักร ให้ใช้ดังนี้ สีน้ำเงิน ไวน์ แชมเปญ เชอรรี่ เวอร์มุท สีส้ม ลิเคียว รัม ยิน มาร์ตินี่ วอดก้า สาเก เปปเปอร์มินทร์ สีม่วง บรั่นดี สีเหลือง สุราจีน สุราสามทับ สีเขียว วิสกี้ สีดำ เบียร์ หลายสีสลับลาย สุราทุกประเภท

6 กฎกระทรวง ฉบับที่ 54 (พ.ศ.2516)
การปิดแสตมป์สุราให้ทำดังนี้ - ให้ใช้กาวทาหลังดวงแสตมป์ ให้เต็มดวง - ปิดคร่อมปากภาชนะบรรจุอย่างแน่นสนิท ไม่สามารถแกะลอกได้ - กรณีเป็นขวด ปิดคร่อมบนฝาจุก ให้ชายแสตมป์ทาบลงที่คอขวด กรณีบรรจุในภาชนะอื่น - ถุงอะลูมิเนียมฟอล์ย - วัสดุอย่างอื่นที่มีจุก สำหรับรินสุรา บรรจุอยู่ในกล่องหรือห่อกระดาษอีกชั้นหนึ่ง มีรอยปรุ สำหรับฉีก ให้ใช้กาวทาหลังดวงแสตมป์ให้เต็มดวง ปิดทาบตรงรอยปรุอย่างแน่นสนิทไม่สามารถแกะลอกได้ และถูกทำลายทันทีเมื่อแกะกล่อง

7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 54 (พ.ศ.2516)
การขีดฆ่าแสตมป์สุรา - ผู้มีหน้าที่ปิดแสตมป์สุรา เป็นผู้ขีดฆ่า ภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่

8 วิธีการควบคุมการปิดแสตมป์
ตรวจสอบ สีแสตมป์ ต้องตรงกับชนิดสุราที่เสียภาษี ตรวจสอบจำนวนสุราที่จะปิดแสตมป์ ประเภทสุรา (วิสกี้,บรั่นดี ฯ) กาวที่ใช้ต้องเป็นกาวของกรมสรรพสามิตเท่านั้น ทากาวให้เต็มดวง ปิดคร่อมปากภาชนะอย่างแนบแน่นสนิท ถ้าเป็นไห,ถัง ขนาดใหญ่ ใช้กระดาษขนาดใหญ่กว่าความกว้างของปากภาชนะ 3 เท่า ใช้เชือกไม่มีรอยต่อ ผูกมัดให้แน่น หยอดครั่งบนปม ปิดแสตมป์ทับ ถุง อลูมิเนียม ฟอล์ย ปิดทับรอยปรุ วัสดุอื่น ที่มีกระดาษหรือวัสดุห่อหุ้มอีกชั้นหนึ่ง ปิดทับรอยปรุ

9 กรรมการควบคุมการปิดแสตมป์สุรา (ส่วนภูมิภาค )
สรรพสามิตอำเภอท้องที่ที่นำเข้า ปัจจุบันหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ระดับ 3 ขึ้นไป 1 คน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศุลกากร

10 หน้าที่คณะกรรมการควบคุม
ตรวจสอบสุราที่ปิดทุกขวด ถูกต้องตามประเภท, ชื่อ, แรงแอลกอฮอล์ ขนาดภาชนะบรรจุ จำนวน. ถ้าถูกต้อง จ่ายแสตมป์ให้ผู้มีหน้าที่ปิด นำไปปิดภาชนะบรรจุสุราได้ ถ้าไม่ตรง ให้ระงับ. นำแสตมป์กลับ สำนักงาน รายงานเหตุผล. แสตมป์เหลือจากการปิด เก็บกับ บันทึกเสนอ.

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ว่าด้วยการปิด และขีดฆ่าแสตมป์สุราต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google