งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียบเรียงโดย ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี. พรบ. สุรา พ. ศ. 2493 มาตรา 6  ห้ามมิให้ผู้ใดนำสุราเกินกว่าหนึ่งลิตร เข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียบเรียงโดย ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี. พรบ. สุรา พ. ศ. 2493 มาตรา 6  ห้ามมิให้ผู้ใดนำสุราเกินกว่าหนึ่งลิตร เข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียบเรียงโดย ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี

2 พรบ. สุรา พ. ศ. 2493 มาตรา 6  ห้ามมิให้ผู้ใดนำสุราเกินกว่าหนึ่งลิตร เข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สรรพสามิต การนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็น ตัวอย่างหรือมิใช่ เพื่อการค้า อธิบดีมีอำนาจผ่อนผันให้ นำเข้ามาได้ตามจำนวน และทางด่านศุลกากรที่อธิบดีประกาศ กำหนด ในราชกิจจานุเบกษา โดยไม่ต้องขอรับ ใบอนุญาต ( ไม่เกิน 10 ลิตร )

3 พรบ. สุรา พ. ศ. 2493 มาตรา 8  ผู้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้อง เสียภาษีสุรา โดยปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุรา ตามอัตรา ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เว้นแต่สุรานั้นมี ปริมาณไม่เกินหนึ่งลิตร และได้เปิดภาชนะที่บรรจุแล้ว การปิดแสตมป์ สุราจะต้องปิด ก่อนขนผ่านด่านศุลกากร แต่อธิบดีจะอนุญาต ให้นำไปปิด ณ. สถานที่อื่นในความควบคุมของพนักงาน เจ้าหน้าที่ก็ได้

4 พรบ. สุรา พ. ศ. 2493 มาตรา 9  การปิดแสตมป์สุราจะเป็นการสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้ปิดครบถ้วน ตามอัตราและได้ขีดฆ่าแสตมป์นั้นแล้ว การปิดและขีดฆ่าแสตมป์สุราให้เป็นไปตาม วิธีการและเงื่อนไข ที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 54

5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 54 ( พ. ศ.2516)  แสตมป์สุราสำหรับปิดภาชนะบรรจุสุราที่นำเข้า ในราชอาณาจักร ให้ใช้ดังนี้ สีน้ำเงินไวน์ แชมเปญ เชอรรี่ เวอร์มุท สีส้มลิเคียว รัม ยิน มาร์ตินี่ วอดก้า สาเก เปป เปอร์มินทร์ สีม่วงบรั่นดี สีเหลืองสุราจีน สุราสามทับ สีเขียววิสกี้ สีดำเบียร์ หลายสีสลับ ลาย สุราทุกประเภท

6 กฎกระทรวง ฉบับที่ 54 ( พ. ศ.2516)  การปิดแสตมป์สุราให้ทำดังนี้ - ให้ใช้กาวทาหลังดวงแสตมป์ ให้เต็มดวง - ปิดคร่อมปากภาชนะบรรจุอย่างแน่นสนิท ไม่สามารถแกะ ลอกได้ - กรณีเป็นขวด ปิดคร่อมบนฝาจุก ให้ชายแสตมป์ทาบลงที่ คอขวด กรณีบรรจุในภาชนะอื่น - ถุงอะลูมิเนียมฟอล์ย - วัสดุอย่างอื่นที่มีจุก สำหรับรินสุรา บรรจุอยู่ในกล่องหรือ ห่อกระดาษอีกชั้นหนึ่ง มีรอยปรุ สำหรับฉีก  ให้ใช้กาวทาหลังดวงแสตมป์ให้เต็มดวง ปิดทาบ ตรงรอยปรุอย่างแน่นสนิทไม่สามารถแกะลอกได้ และ ถูกทำลายทันทีเมื่อแกะกล่อง

7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 54 ( พ. ศ.2516)  การขีดฆ่าแสตมป์สุรา - ผู้มีหน้าที่ปิดแสตมป์สุรา เป็นผู้ขีดฆ่า ภายใต้การควบคุม ของพนักงานเจ้าหน้าที่

8 วิธีการควบคุมการ ปิดแสตมป์  ตรวจสอบ สีแสตมป์ ต้องตรงกับชนิด สุราที่เสียภาษี  ตรวจสอบจำนวนสุราที่จะ ปิดแสตมป์  ประเภทสุรา ( วิสกี้, บรั่นดี ฯ )  กาวที่ใช้ต้องเป็นกาวของกรม สรรพสามิตเท่านั้น  ทากาวให้เต็มดวง ปิดคร่อมปากภาชนะ อย่างแนบแน่นสนิท  ถ้าเป็นไห, ถัง ขนาดใหญ่ ใช้กระดาษขนาดใหญ่ กว่าความกว้างของปากภาชนะ 3 เท่า ใช้เชือกไม่มีรอยต่อ ผูกมัดให้แน่น หยอด ครั่งบนปม ปิดแสตมป์ทับ  ถุง อลูมิเนียม ฟอล์ย ปิดทับ รอยปรุ  วัสดุอื่น ที่มีกระดาษหรือวัสดุห่อหุ้มอีก ชั้นหนึ่ง ปิดทับรอยปรุ

9 กรรมการควบคุมการปิดแสตมป์ สุรา ( ส่วนภูมิภาค )  สรรพสามิตอำเภอท้องที่ที่นำเข้า ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี  เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ระดับ 3 ขึ้นไป 1 คน  ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศุลกากร

10 หน้าที่ คณะกรรมการ ควบคุม o ตรวจสอบสุราที่ปิดทุกขวด ถูกต้องตาม ประเภท, ชื่อ, แรงแอลกอฮอล์ ขนาด ภาชนะบรรจุ จำนวน. o ถ้าถูกต้อง จ่ายแสตมป์ ให้ผู้มีหน้าที่ ปิด นำไปปิด ภาชนะบรรจุ สุราได้ o ถ้าไม่ตรง ให้ ระงับ. o นำแสตมป์กลับ สำนักงาน รายงาน เหตุผล. o แสตมป์เหลือจาก การปิด เก็บกับ บันทึกเสนอ.

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เรียบเรียงโดย ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี. พรบ. สุรา พ. ศ. 2493 มาตรา 6  ห้ามมิให้ผู้ใดนำสุราเกินกว่าหนึ่งลิตร เข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google