งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551 VMI training 6-7 เมษายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551 VMI training 6-7 เมษายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551 VMI training 6-7 เมษายน 2551

2  กลุ่มเป้าหมาย 1. ประชาชนอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง และเคยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ที่ โรงพยาบาล ระหว่าง พ. ศ. 2550 - 2551 ( ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือด สมอง, ไตวาย, เคมีบำบัด, เบาหวาน ) 2. บุคลากรกลุ่มเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไขและเตรียมพร้อมรับปัญหา โรคไข้หวัดนก และการระบาดของไข้หวัด ใหญ่

3  การเตรียมการ  การสำรวจจำนวน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายกลุ่มประชาชน ดำเนินการสำรวจจาก โรงพยาบาล  สสจ  สคร  สรต ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2551 เป้าหมายกลุ่มบุคลากร ได้ดำเนินการสำรวจไว้ ล่วงหน้าแล้ว โดยสำนัก EID

4  กำหนดการให้บริการ วันที่ 1-30 มิถุนายน 2551 การกระจายวัคซีนผ่านระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม ส่งตรงถึงฝ่ายเภสัชกรรมของ โรงพยาบาล

5  การจัดคลินิกบริการ (1)  กลุ่มเป้าหมายบุคลากร สามารถให้บริการ ตั้งแต่ได้รับวัคซีนในเดือนพฤษภาคม บริการ ได้ทั้งในโรงพยาบาลและสำนักงาน สาธารณสุข เหมือนในปีที่ผ่านมา  กรณีบุคลากรได้รับวัคซีนมาไม่ถึง 1 ปี สามารถให้ซ้ำได้เลย เนื่องจากสายพันธ์ ไข้หวัดใหญ่ในปีนี้เปลี่ยนไปจากเดิมทั้งหมด ( วัคซีนเดิมไม่มีประสิทธิภาพแล้ว )

6  การจัดคลินิกบริการ (2)  กรณีบุคลากรปฏิเสธวัคซีนในปีนี้ วัคซีนรอบ ใหม่จะมีในเดือนพฤษภาคมปีหน้า ตั้งแต่ปีนี้ วัคซีนจะมีเพียงปีละ 1 รอบ จำนวนวัคซีนที่ เหลือให้นำมาบริการกลุ่มประชาชนเป้าหมาย

7 Structure of the Influenza Virus

8 Different Generations of Vaccine Inactivated Influenza vaccine

9 Southern Hemisphere strain for 2008 an A/Solomon Islands/3/2006(H1N1)-like virus ; an A/Brisbane/10/2007(H3N2) –like virus ; a B/Florida/4/2006–like virus. Southern Hemisphere strain for 2007 an A/New Caledonia/20/99 (H1N1) -like virus an A/Wisconsin/67/2005 (H3N2) –like virus a B/Malaysia/2506/2004 –like virus

10  การจัดคลินิกบริการ (3)  กลุ่มเป้าหมายประชาชน เนื่องจากเป็น กลุ่มเป้าหมายใหม่ และเป็นกลุ่มประชาชน ซึ่งมีโรคประจำตัวอยู่เดิม ให้โรงพยาบาลเป็น ผู้รับผิดชอบหลัก  ก่อนให้บริการผู้ป่วยทุกราย ให้เจ้าหน้าที่แจ้ง ว่า “ วัคซีนนี้เมื่อฉีดแล้วอาจมีอาการคล้ายเป็น ไข้หวัดได้ 2-3 วัน อาการแพ้รุนแรงมีได้แต่ พบน้อยมาก ” ให้ผู้มารับบริการหรือญาติ ทราบก่อนทุกครั้ง และให้ลงรายชื่อรับทราบ ไว้

11  การบริหารวัคซีน  คลังวัคซีน ในโรงพยาบาลให้เภสัชกรเป็น ผู้ดูแล และเก็บวัคซีนไว้ในคลังยาของ โรงพยาบาล  การเบิกจ่ายวัคซีน ให้เบิกเพื่อให้บริการทันที เท่านั้น มิให้เบิกออกนอกคลังไปเก็บไว้ในฝ่าย ต่างๆ เพื่อใช้ในภายหลัง ทั้งนี้เพราะในปีที่ ผ่านมาพบว่าเกิดวัคซีนสูญเสียจำนวนมาก จากการเบิกออกจากคลังไปเก็บไว้ตามที่ ต่างๆ  การเบิกจ่ายวัคซีน ไม่ต้องแบ่งแยก กลุ่มเป้าหมาย จำนวนสามารถถัวกันได้ เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน การ บริการประชาชนนอกกลุ่มเป้าหมาย สามารถ ทำได้เมื่อมีวัคซีนเหลือ

12  การจัดการจำนวนวัคซีน  สามารถโยก / ถัวกันได้ภายในจังหวัด ดังนั้น จำนวนเบิกจ่ายของแต่ละโรงพยาบาล อาจ ไม่เท่ากับผลการบริการได้ แต่รวมทั้งจังหวัด ต้องใกล้เคียง  จำนวนวัคซีนส่วนบุคลากรจะมีมาก ให้เร่งรัด ฉีดโดยเร็ว วัคซีนที่เหลือให้ปัดไปใช้ในกลุ่ม ประชาชนเป้าหมาย  หากฉีดกลุ่มประชาชนเป้าหมายแล้ววัคซีนยัง เหลือ ให้ฉีดประชาชนนอกกลุ่มเป้าหมาย  สิ้นเดือนมิถุนายน วัคซีนควรเบิกจ่ายเสร็จสิ้น

13  การจัดทำรายงานผลปฏิบัติงาน  รายงานจำนวนผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551 จาก โรงพยาบาล  สสจ  สคร  สรต ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551  รายงานรายบุคคล สำหรับโรงพยาบาลใน เครือข่าย สปสช โดยได้รับค่าตอบแทน จาก สปสช รายละ 6 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

14  การประชุมเตรียมการ  เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด วันที่ 29 เมษายน 2551 ( การเบิกจ่ายวัคซีน, การดำเนินการ ให้บริการ, AEFI)  เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2551 ( การเบิกจ่ายวัคซีนด้วยระบบ VMI)

15  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินการ  กรมควบคุมโรค (100 ล้าน )  วัคซีน 4 แสนโด๊ส พร้อมค่าขนส่ง  ค่าบริหารจัดการระดับ กรม / เขต  ค่าจัดประชุมชี้แจง  ค่าดำเนินการ AEFI  ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าประเมินผลโครงการ บางส่วน  สปสช (106 ล้าน )  วัคซีน 1.2 แสนโด๊ส พร้อมค่าขนส่ง และ วัคซีนสำรองอีก 2.8 แสนโด๊ส  ค่าบริหารจัดการระดับ จังหวัด  ค่าบันทึกข้อมูลการ ปฏิบัติงาน  ค่าประเมินผล โครงการ ( ส่วนหลัก )


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551 VMI training 6-7 เมษายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google