งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551
VMI training 6-7 เมษายน 2551

2 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังและเคยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ที่โรงพยาบาล ระหว่าง พ.ศ (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย, เคมีบำบัด, เบาหวาน) บุคลากรกลุ่มเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ป้องกันแก้ไขและเตรียมพร้อมรับปัญหา โรคไข้หวัดนก และการระบาดของไข้หวัดใหญ่

3 การเตรียมการ การสำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายกลุ่มประชาชน ดำเนินการสำรวจจากโรงพยาบาล  สสจ  สคร  สรต ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 เมษายน 2551 เป้าหมายกลุ่มบุคลากร ได้ดำเนินการสำรวจไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยสำนัก EID

4 กำหนดการให้บริการ วันที่ 1-30 มิถุนายน 2551
วันที่ 1-30 มิถุนายน 2551 การกระจายวัคซีนผ่านระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม ส่งตรงถึงฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาล

5 การจัดคลินิกบริการ (1)
กลุ่มเป้าหมายบุคลากร สามารถให้บริการตั้งแต่ได้รับวัคซีนในเดือนพฤษภาคม บริการได้ทั้งในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุข เหมือนในปีที่ผ่านมา กรณีบุคลากรได้รับวัคซีนมาไม่ถึง 1 ปี สามารถให้ซ้ำได้เลย เนื่องจากสายพันธ์ไข้หวัดใหญ่ในปีนี้เปลี่ยนไปจากเดิมทั้งหมด (วัคซีนเดิมไม่มีประสิทธิภาพแล้ว)

6 การจัดคลินิกบริการ (2)
กรณีบุคลากรปฏิเสธวัคซีนในปีนี้ วัคซีนรอบใหม่จะมีในเดือนพฤษภาคมปีหน้า ตั้งแต่ปีนี้วัคซีนจะมีเพียงปีละ 1 รอบ จำนวนวัคซีนที่เหลือให้นำมาบริการกลุ่มประชาชนเป้าหมาย

7 Structure of the Influenza Virus

8 Inactivated Influenza vaccine
Different Generations of Vaccine

9 Southern Hemisphere strain for 2008
an A/New Caledonia/20/99 (H1N1) -like virus an A/Wisconsin/67/2005 (H3N2) –like virus a B/Malaysia/2506/2004 –like virus Southern Hemisphere strain for 2008 an A/Solomon Islands/3/2006(H1N1)-like virus ; an A/Brisbane/10/2007(H3N2) –like virus ; a B/Florida/4/2006–like virus.

10 การจัดคลินิกบริการ (3)
กลุ่มเป้าหมายประชาชน เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ และเป็นกลุ่มประชาชน ซึ่งมีโรคประจำตัวอยู่เดิม ให้โรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ก่อนให้บริการผู้ป่วยทุกราย ให้เจ้าหน้าที่แจ้งว่า “วัคซีนนี้เมื่อฉีดแล้วอาจมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดได้ 2-3 วัน อาการแพ้รุนแรงมีได้แต่พบน้อยมาก” ให้ผู้มารับบริการหรือญาติทราบก่อนทุกครั้ง และให้ลงรายชื่อรับทราบไว้

11 การบริหารวัคซีน คลังวัคซีน ในโรงพยาบาลให้เภสัชกรเป็นผู้ดูแล และเก็บวัคซีนไว้ในคลังยาของโรงพยาบาล การเบิกจ่ายวัคซีน ให้เบิกเพื่อให้บริการทันทีเท่านั้น มิให้เบิกออกนอกคลังไปเก็บไว้ในฝ่ายต่างๆ เพื่อใช้ในภายหลัง ทั้งนี้เพราะในปีที่ผ่านมาพบว่าเกิดวัคซีนสูญเสียจำนวนมากจากการเบิกออกจากคลังไปเก็บไว้ตามที่ต่างๆ การเบิกจ่ายวัคซีน ไม่ต้องแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมาย จำนวนสามารถถัวกันได้ เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน การบริการประชาชนนอกกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำได้เมื่อมีวัคซีนเหลือ

12 การจัดการจำนวนวัคซีน
สามารถโยก/ถัวกันได้ภายในจังหวัด ดังนั้นจำนวนเบิกจ่ายของแต่ละโรงพยาบาล อาจไม่เท่ากับผลการบริการได้ แต่รวมทั้งจังหวัดต้องใกล้เคียง จำนวนวัคซีนส่วนบุคลากรจะมีมาก ให้เร่งรัดฉีดโดยเร็ว วัคซีนที่เหลือให้ปัดไปใช้ในกลุ่มประชาชนเป้าหมาย หากฉีดกลุ่มประชาชนเป้าหมายแล้ววัคซีนยังเหลือ ให้ฉีดประชาชนนอกกลุ่มเป้าหมาย สิ้นเดือนมิถุนายน วัคซีนควรเบิกจ่ายเสร็จสิ้น

13 การจัดทำรายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานจำนวนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี จากโรงพยาบาล  สสจ  สคร  สรต ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 รายงานรายบุคคล สำหรับโรงพยาบาลในเครือข่าย สปสช โดยได้รับค่าตอบแทน จาก สปสช รายละ 6 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

14 การประชุมเตรียมการ เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด วันที่ 29 เมษายน 2551
(การเบิกจ่ายวัคซีน, การดำเนินการให้บริการ, AEFI) เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2551 (การเบิกจ่ายวัคซีนด้วยระบบ VMI)

15 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินการ
กรมควบคุมโรค (100 ล้าน) วัคซีน 4 แสนโด๊ส พร้อมค่าขนส่ง ค่าบริหารจัดการระดับกรม / เขต ค่าจัดประชุมชี้แจง ค่าดำเนินการ AEFI ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าประเมินผลโครงการบางส่วน สปสช (106 ล้าน) วัคซีน 1.2 แสนโด๊ส พร้อมค่าขนส่ง และวัคซีนสำรองอีก 2.8 แสนโด๊ส ค่าบริหารจัดการระดับจังหวัด ค่าบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ค่าประเมินผลโครงการ (ส่วนหลัก)


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google