งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนา คุณภาพงานด้วยแนวคิด Lean. จัดทำโดย แผนก พัสดุ ชื่อกลุ่ม OUR PURPOSE โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ( ใส่ใจทุกงาน บริการทุกท่าน สร้างสรรค์งานพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนา คุณภาพงานด้วยแนวคิด Lean. จัดทำโดย แผนก พัสดุ ชื่อกลุ่ม OUR PURPOSE โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ( ใส่ใจทุกงาน บริการทุกท่าน สร้างสรรค์งานพิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนา คุณภาพงานด้วยแนวคิด Lean

2

3 จัดทำโดย แผนก พัสดุ ชื่อกลุ่ม OUR PURPOSE โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ( ใส่ใจทุกงาน บริการทุกท่าน สร้างสรรค์งานพิมพ์ )

4 สืบเนื่องจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ ส่งงาน พิมพ์ทันกำหนด เวลาที่ผู้รับบริการต้องการ ได้ 65 % ซึ่งเกิดจากทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นรับงาน วางแผนการผลิต ปรู๊ฟ งาน ออกแบบ วางรูปแบบ ทำแม่พิมพ์ พิมพ์ ทำเล่ม จัดส่ง พัสดุก็เป็นแผนกหนึ่งที่ เกี่ยวข้อง เนื่องจากกระดาษที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ประมาณ 80% มีส่วนกระทบ หรือสนับสนุน งานให้งานเสร็จทันกำหนด จึงเป็นแรง บันดาลใจ ให้คิดปรับปรุงการจัดซื้อ และการ เบิกกระดาษให้สะดวก รวดเร็ว ทันความ ต้องการของแผนกพิมพ์ ด้วยความ ใส่ใจ รับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ใส่ใจ รับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

5 อัตราการเบิกกระดาษให้ทันความ ต้องการของแผนกพิมพ์ไม่น้อยกว่า 85% ก่อนการพัฒนา ไม่มีข้อมูล เป้าหมายและตัวชี้วัด วิธีการคำนวณ จำนวนครั้งกระดาษแต่ละรายการที่เบิกทัน กำหนด x 100 จำนวนครั้งกระดาษทั้งหมดที่ขอเบิก

6

7 Root Cause Analysis 1. ระบบคอมพิวเตอร์ของแผนกพัสดุไม่ถูกต้อง และไม่เสถียร 2. ระบบการจัดซื้อและตรวจรับของใช้เวลามาก ไม่ทันความต้องการของแผนกพิมพ์ 3. ขาดการวางแผน / สื่อสาร / ประสานงานที่ดี และมีประสิทธิภาพระหว่าง แผนกขาย ลูกค้า สัมพันธ์ ฟิล์มและแม่พิมพ์ พิมพ์ และพัสดุ 4. โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์พัสดุไม่ทันสมัย ไม่รองรับระบบการจองกระดาษของแผนกขาย หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกระดาษของแผนก พิมพ์ 5. สถานที่ไม่เพียงพอ - ชั้นเก็บกระดาษเดิม ติดตั้งแบบถาวรไม่สามารถปรับระดับตามที่ ต้องการได้ ไม่ทันสมัย

8 ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของแผนกพัสดุไม่ ถูกต้อง ไม่เสถียรพัสดุจะแก้ไขข้อมูลระบบ คอมพิวเตอร์ทันที 1. ตรวจสอบข้อมูล / ตัวเลขกับทะเบียน กระดาษของแผนกบัญชี 2. กรณียอดยกไป / ยกมาไม่ถูกต้อง ให้ ประมวลผลและหาทางแก้ไขร่วมกับ พนักงาน IT 3. ดัดแปลง / ปรับรายงาน Material Flow (R3D85) เป็นรายงานจองกระดาษ และ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกระดาษใช้ ชั่วคราวก่อน โดยไม่ให้กระทบการทำงาน ของแผนกขาย / พิมพ์ เพื่อรอขอ งบประมาณใหม่ “ โปรแกรมจองกระดาษ ”

9

10

11

12

13 ข้อมูลวิธีการจัดซื้อกระดาษเฉพาะส่วนเสนอเอกสารภายใน ( หลังการปรับปรุง )

14

15 ได้มีการประชุม 3-4 ครั้งถึงปัญหาการเบิกกระดาษ ไม่ทัน และได้สรุปดังนี้ 1. กรณีเปลี่ยนแปลงกระดาษ แผนกฟิล์มและแม่พิมพ์จะติดต่อแผนกขาย เพื่อแจ้งพัสดุ หรือแจ้งพัสดุโดยตรง และ ผู้บริหารควรขยายผล หรือให้ความสำคัญ แนวทางการใช้กระดาษให้ถูกต้องตรงกันในส่วน ของชนิด ขนาด ปริมาณ และเวลาให้ทุกฝ่าย สามารถคิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. จำกัดการใช้กระดาษพิเศษให้น้อยที่สุด ( ประมาณ 5 รายการ ) 3. สรุปสาเหตุการเบิกจ่ายกระดาษไม่ทัน โดยลง บันทึกประจำวันการเบิกจ่ายกระดาษ การวางแผน / สื่อสาร / ประสานงานระหว่าง แผนกขาย ลูกค้าสัมพันธ์ ฟิล์มและ แม่พิมพ์ พิมพ์ และพัสดุ

16

17

18

19 ก่อนการปรับปรุง ไม่มีข้อมูล เป้าหมายและตัวชี้วัด ประมาณการเบื้องต้น 80% เป้าหมายการปรับปรุง 85% หลังการปรับปรุง ผลการ ดำเนินงาน ตั้งแต่ เม. ย. – ก. ย. 54 96.72%

20 นำเสนอโดย : นภาลัย วรรณสันทัด / PowerPoint By : มนูญ สุขสด / ประสานงาน : มลฑา ตู้เพ็ชร, นิพนธ์ มั่นจินดา, ณัฐกานต์ ซ้อน ใสย์ สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนา คุณภาพงานด้วยแนวคิด Lean. จัดทำโดย แผนก พัสดุ ชื่อกลุ่ม OUR PURPOSE โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ( ใส่ใจทุกงาน บริการทุกท่าน สร้างสรรค์งานพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google