งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดหาและกระจายวัคซีน MMR เพื่อการป้องกัน / ควบคุมโรคหัด ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ สำนัก โรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดหาและกระจายวัคซีน MMR เพื่อการป้องกัน / ควบคุมโรคหัด ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ สำนัก โรคติดต่อทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดหาและกระจายวัคซีน MMR เพื่อการป้องกัน / ควบคุมโรคหัด ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ สำนัก โรคติดต่อทั่วไป

2 การใช้วัคซีนเพื่อการป้องกันและ ควบคุมโรคหัด ระยะก่อนเกิดโรค ระยะที่มีการระบาด

3 การใช้วัคซีนเพื่อการป้องกันและ ควบคุมโรค ระยะก่อนเกิดโรค 1. การให้วัคซีนตามกำหนดการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค (EPI routine และ EPI นักเรียน ) 2. การเก็บตกในเด็กอายุก่อนวัยเรียน (<7 ปี ) และเด็กนักเรียน ( ป.1– ม.6) ที่ได้รับ วัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ 3. การรณรงค์ให้วัคซีนเสริมในเด็กก่อนวัย เรียนและเด็กนักเรียน ที่ไม่มีหลักฐานการ ได้รับวัคซีน หรือ ในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น เด็กในพื้นที่ทุรกันดาร เด็กด้อย โอกาส หรือ เด็กในกลุ่มแรงงานต่างชาติ

4 การใช้วัคซีนเพื่อการป้องกัน และควบคุมโรค ระยะที่มีการระบาด 1. ในเด็กก่อนวัยเรียน  coverage rate >95% Catch up เฉพาะราย  coverage rate <95% หรือไม่ สามารถประเมิน / ไม่แน่ใจ Mop up เด็ก ≥ 9 เดือน - 6 ปีทุก ราย ใน 72 ชม. 2. ในเด็กนักเรียน : ตรวจสอบหลักฐานการ ได้รับวัคซีนป. 1 Catch up หรือ Mop up

5 การใช้วัคซีนเพื่อการป้องกันและ ควบคุมโรค ระยะที่มีการระบาด 3. ในผู้ใหญ่ เกิดก่อน พ. ศ. 2533 : ถ้า attack rate> 2 % หนังสือเบิกวัคซีน MMR+ แบบประเมินอัตรา ป่วยรายกลุ่มอายุ เกิดตั้งแต่ พ. ศ. 2533 : ตรวจสอบประวัติ วัคซีนป.1 ไม่เคย / ไม่ ทราบ / ไม่แน่ใจ หนังสือขอเบิกวัคซีน MMR  ห้ามให้วัคซีน MMR ในหญิงมีครรภ์ 

6 แบบประเมินอัตราป่วยเพื่อขอรับวัคซีน MMR สำหรับการควบคุมโรคในผู้ใหญ่(1) ข้อมูลการระบาดเบื้องต้น การระบาดของโรค............................................... สถานที่พบผู้ป่วย................................ ตำบล.............................................. อำเภอ............................................. จังหวัด............................................ วันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายแรก................/......./....... วันที่พบผู้ป่วยรายแรก.........../.........../............

7 แบบประเมินอัตราป่วยเพื่อขอรับวัคซีน MMR สำหรับการควบคุมโรคในผู้ใหญ่(2) อัตราป่วยจำแนกรายกลุ่มอายุ กลุ่มอายุจำนวนทั้งหมดจำนวนป่วยAttack rate(%) 15-19 ปี 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40 ปีขึ้นไป รวม

8 แบบประเมินอัตราป่วยเพื่อขอรับวัคซีน MMR สำหรับการควบคุมโรคในผู้ใหญ่(3) จำนวนวัคซีนที่ต้องการเบิก.................................ขวด วันที่เริ่มให้วัคซีน............./................/................... ผู้ให้ข้อมูล............................................................. สถานที่ทำงาน........................................................ เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน......................................... เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่......................................... วันที่ส่งแบบประเมิน............/.................../..............

9 9 การจัดหาและกระจายวัคซีน ( ก่อนและ หลังปี 2552) 9

10 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในบุคลากร กลุ่มเสี่ยง วัคซีนในการกำจัดกวาดล้าง โรคหัดและโปลิโอ ตามพันธะสัญญานานาชาติ บทบาทในการจัดหาและสนับสนุนวัคซีน ( ปี 2553 ถึงปัจจุบัน ) กรมคร. วัคซีนพื้นฐาน (EPI Routine & EPI นักเรียน) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชน กลุ่มเสี่ยง Rabies vaccines สปสช. วัคซีน ผู้เดินทางไปต่างประเทศ

11 การจัดหาวัคซีนใน โครงการกำจัดโรคหัด ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขให้วัคซีน MMR 2 ครั้ง ในเด็กอายุ 9-12 เดือน และ เด็กชั้น ป.1 แล้ว ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้ใช้วัคซีน MMR ใน โครงการกำจัดโรคหัด กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป จึง จัดหาวัคซีน MMR ชนิด multiple dose(10 โด๊ส / ขวด ) ซึ่งมีไวรัสคาง ทูมสายพันธุ์ Urabe

12 แนวทางการสนับสนุนวัคซีนเพื่อการป้องกัน/ควบคุมการระบาด(1) กรมควบคุมโรค และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ประชุมหารือ เรื่อง บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมมีมติให้ กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป รับผิดชอบในการจัดหา และสนับสนุนวัคซีน OPV และ MMR ในโครงการกวาดล้างโรคโปลิโอ และการกำจัดโรคหัดตามพันธะ สัญญานานาชาติ ทุกกรณีที่ไม่ใช่การให้วัคซีน ตามระบบปกติ (EPI routine)

13 สปสช. รับผิดชอบในการจัดหา และสนับสนุน วัคซีนอื่นที่ใช้ใน EPI routine (ยกเว้น OPV และ MMR) เพื่อรณรงค์เก็บตกให้วัคซีนในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน/ เด็กวัยเรียนที่ไม่ได้วัคซีนครบตามเกณฑ์ เพื่อรณรงค์ให้วัคซีนเสริมแก่เด็กก่อนวัยเรียน/เด็กวัยเรียน ที่ไม่สามารถตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน หรือ ในกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออื่น เช่น โรคคอตีบ (DTP-HB, DTP, dT) สสจ. ส่งหนังสือขอเบิกไปยัง “สำนักโรคติดต่อทั่วไป” เพื่อพิจารณาก่อนแจ้งให้ “สปสช.สนับสนุนวัคซีน” แนวทางการสนับสนุนวัคซีนเพื่อการป้องกัน/ควบคุมการระบาด(2)

14 สรุปแนวทางการเบิกวัคซีนก่อนการระบาด/เมื่อมีการระบาด สสจ. สรต.สปสช. GPO สสอ. รพ./ สสจ. MMR/OPV วัคซีนอื่น ขอเบิก เห็นชอบอนุมัติ

15 สสจ. มีหนังสือขอเบิกวัคซีน MMR ไปยัง สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โดยมีรายละเอียดดังนี้  เหตุผลการเบิกวัคซีน (เพื่อรณรงค์ก่อนระบาด/ควบคุมการระบาด)  จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  จำนวนวัคซีนที่ขอเบิก (รวมอัตราสูญเสีย ร้อยละ 10)  วันที่ต้องการได้รับวัคซีน และวันที่จะให้บริการวัคซีน  ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสาน  รายงานผลให้สำนักโรคติดต่อทั่วไปทราบภายใน 2 สัปดาห์  แนวทางการสนับสนุนวัคซีน MMR (1)

16 ตัวอย่าง แบบรายงานการให้วัคซีนเพื่อการรณรงค์/ควบคุมโรค กลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งหมด (คน) ได้รับวัคซีน (คน) ความครอบคลุม (%) 0-1 ปี 1-5 ปี นร. ป1 นร. ป2 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40 ปีขึ้นไป รวม พื้นที่รณรงค์หรือควบคุมโรค..................................

17 หากต้องการใช้วัคซีนอย่างรีบด่วน เพื่อควบคุมการระบาด ขอให้ สสจ.ประสานงานมาได้ที่ กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2590-3222 และ 0-2590-3365 โทรสาร 0-2591-7716 หรือ e-mail : pharma_gcd@hotmail.com สำนักโรคติดต่อทั่วไป จะจัดส่งโดยวิธีต่างๆ เช่น - จัดส่งให้เอง - ส่งทางรถไฟ รถทัวร์ หรือ บริษัทเอกชน แนวทางการสนับสนุนวัคซีน MMR (2)

18 18 ขอบคุณ ค่ะ / ครับ


ดาวน์โหลด ppt การจัดหาและกระจายวัคซีน MMR เพื่อการป้องกัน / ควบคุมโรคหัด ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ สำนัก โรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google