งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม

2 พัฒนาระบบ IT เภสัช กรอกข้อมูล รอบ 1 TIMELINE PROJECT PLANNING 27 Feb15 Jan1 Jan15Dec1Dec15Nov15Oct1Oct15Sep1Sep541Nov19 Feb สำนัก ฯ Approve อภ. ส่งวัคซีน เภสัช กรอกข้อมูล รอบ 2 อภ. ส่งวัคซีน EPI นักเรียน และรณรงค์ ( EPI2 ) สำนัก ฯ Approve เภสัช แจ้งวัคซีนคงเหลือ

3 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม หน่วยบริการเข้าระบบโดยใช้ UserName และ Password ของ โครงการ EPI นักเรียนและรณรงค์

4 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม หน่วยบริการคลิกเลือก “ เบิกวัคซีน ” จาก Menu

5 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม หน่วยบริการบันทึกในช่อง “ เป้าหมาย ( คน )” แล้วระบบจะคำนวณช่องที่เหลือให้ ด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ที่จะได้รับผลการ Approve ทาง SMS

6 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม เมื่อระบบคำนวณให้แล้ว หน่วยบริการสามารถแก้ไขช่อง “ จำนวนที่ต้องการแก้ไข ( ขวด )” ได้ ด้านล่าง สามารถแก้ไข / เพิ่มเติมรายชื่อผู้รับผลการ Approve ทาง SMS ได้

7 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม กรมควบคุมโรค เข้าระบบ VMI เพื่อทำการ Approve ยอดเบิก OPV

8 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม กรม คร. เลือกหัวข้อ “ ข้อมูลเบิกวัคซีนรอการ Approve”

9 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม กรม คร. ใส่รหัสผ่าน ( สำหรับผู้มีหน้าที่ Approve เท่านั้น )

10 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม หน้าจอแสดงรายละเอียดของหน่วยบริการรอ Approve การเบิกวัคซีน กรม คร. คลิกเลือกชื่อโรงพยาบาลที่ต้องการเข้าไป Approve

11 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม หน้าจอแสดงข้อมูลของโรงพยาบาลที่ กรม คร. เลือก

12 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม กรม คร. แก้ไขในช่อง “ กรม คร. Approve ( ขวด )” และใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Approve จากนั้นกด Approve ในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง

13 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม หน้าจอแสดงการยืนยัน หากต้องการ Approve กด OK

14 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม ระบบแจ้งการเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยและแจ้ง SMS ให้หน่วยบริการทราบแล้ว

15 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม กรม คร. Approve ผ่านระบบ VMI ระบบ VMI ส่ง SMS แจ้ง หน่วยบริการ อภ. จัดทำรายงานการเบิกเพื่อ Pack ของ ส่งวัคซีนให้หน่วย บริการ

16 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม ข้อมูลที่หน่วยบริการเห็นเมื่อกรม คร. Approve แล้ว

17 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม นำข้อมูลมาดำเนินการต่อ ใช้หน้าจอ VMIADMIN เลือกโครงการ EPI นักเรียนและรณรงค์ ทุกวัน นับตั้งแต่วันที่ เริ่มโครงการ

18 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม การเบิกวัคซีน รอบ 2 ระบบจะให้หน่วยบริการบันทึกรับยารอบแรกให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงเบิกรอบ 2 ได้

19 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม การเบิกวัคซีน รอบ 2 หน่วยบริการใส่ Pin Code เหมือนกับที่ใช้ในการรับ EPI Routine

20 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม การเบิกวัคซีน รอบ 2 หน้าจอแสดงรายละเอียดของวัคซีนที่ได้รับ ให้คลิก  แล้วกด SAVE

21 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม การเบิกวัคซีน รอบ 2 หน่วยบริการคลิกเลือก “ เบิกวัคซีน ” ที่ Menu ใส่ “ วัคซีนคงเหลือ ( ขวด )” และ “ เป้าหมาย ( คน )” ที่ Period 2

22 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม การเบิกวัคซีน รอบ 2 กรม คร. ดำเนินการ Approve ยอดเบิก เช่นเดียวกับรอบแรก

23 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม การเบิกวัคซีน รอบ 2 กรม คร. ปรับแก้ยอดเบิกและ Approve ที่ Period 2

24 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม การปิดโครงการรณรงค์ OPV และรวมยอดคงเหลือ เข้า EPI Routine ในเดือนมีนาคม เมื่อหน่วยบริการเข้ามาบันทึกเบิกวัคซีน EPI Routine

25 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม การปิดโครงการรณรงค์ OPV และรวมยอดคงเหลือ เข้า EPI Routine ระบบจะให้รายงานยอดคงเหลือของ OPV รณรงค์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

26 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม การปิดโครงการรณรงค์ OPV และรายงานวัคซีนคงเหลือ หน่วยบริการเข้าโครงการ EPI นักเรียนและรณรงค์ บันทึกยอดคงเหลือ ที่ Period 3 แล้วกด Save

27 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม การปิดโครงการรณรงค์ OPV และรายงานวัคซีนคงเหลือ ระบบแจ้งให้นำจำนวนวัคซีน OPV คงเหลือไปบันทึกรวมใน EPI Routine

28 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม การปิดโครงการรณรงค์ OPV และรายงานวัคซีนคงเหลือ หน่วยบริการเข้าโครงการ EPI Routine เลือก “ บันทึก Inventory” ระบบจะเตือนให้นำยอด OPV คงเหลือมาบันทึกรวมด้วย

29 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม การปิดโครงการรณรงค์ OPV และรายงานวัคซีนคงเหลือ หน่วยบริการสามารถบันทึกเบิกวัคซีน EPI Routine ได้ตามปกติ

30 แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม


ดาวน์โหลด ppt แผนกระบบงานผลิต กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google