งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... รัชนก พรหมจันทร์ และคณะ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 และ RCU การใช้ Visual control ในการจัด stock สารละลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... รัชนก พรหมจันทร์ และคณะ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 และ RCU การใช้ Visual control ในการจัด stock สารละลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... รัชนก พรหมจันทร์ และคณะ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 และ RCU การใช้ Visual control ในการจัด stock สารละลาย

2 ความเป็นมา หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 และ RCU มีการใช้สารละลาย หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 และ RCU มีการใช้สารละลาย ชนิดต่าง ๆ 22 ชนิด ชนิดต่าง ๆ 22 ชนิด เป้าประสงค์การ STOCK เพื่อให้มี สารละลายเพียงพอต่อการใช้ เป้าประสงค์การ STOCK เพื่อให้มี สารละลายเพียงพอต่อการใช้ ในวันธรรมดาและวันหยุดราชการ ในวันธรรมดาและวันหยุดราชการ

3 ขั้นตอน เดิม วิธีการเบิก : ใช้การตรวจนับจำนวน สารละลายที่เหลือบนชั้นวาง แล้ว เบิกเพิ่มให้เต็มชั้นวาง วิธีการเบิก : ใช้การตรวจนับจำนวน สารละลายที่เหลือบนชั้นวาง แล้ว เบิกเพิ่มให้เต็มชั้นวาง

4 ขั้นตอน เดิม วิธีจัดเก็บ : 1. เลื่อนสารละลายที่ เหลือมาด้านหน้า วิธีจัดเก็บ : 1. เลื่อนสารละลายที่ เหลือมาด้านหน้า 2. นำสารละลายที่เบิก ใหม่เก็บเข้าด้านหลังสุด 2. นำสารละลายที่เบิก ใหม่เก็บเข้าด้านหลังสุด

5 ปัญหาที่พบ เบิกน้อยเกินไป เบิกน้อยเกินไป มากเกินความ จำเป็น มากเกินความ จำเป็น มีการ Expire ไม่จัดเก็บ ตามหลัก first in first out

6 ความเป็นมา คำถาม : stock สารละลายเท่าไร เหลือ เท่าไร เมื่อไรที่ต้องเบิกเพิ่ม เสนอแนะ : ให้มี Visual control ในการ จัดเบิกและจัดเก็บสารละลาย การตรวจประเมิน กิจกรรม 5 ส ณ สถานที่ปฏิบัติงาน จริง โดยผู้เชี่ยวชาญ จากสมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี ( ไทย - ญี่ปุ่น ) วันที่ 3 กรกฎาคม 2550

7 พัฒนาระบบ stock สารละลาย ขึ้นโดยมีแนวคิดหลัก พัฒนาระบบ stock สารละลาย ขึ้นโดยมีแนวคิดหลัก – มี Stock ให้น้อยที่สุดแต่เพียงพอต่อ การใช้ – ผู้ใช้สามารถหยิบตามระบบ First in - First out ได้สะดวก – ผู้เบิกต้องเก็บสารละลายระบบ First in -First out ได้สะดวก – ไม่มีสารละลายหมดอายุ ความเป็นมา

8 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีสารละลาย เพียงพอต่อการใช้ เพื่อให้มีสารละลาย เพียงพอต่อการใช้ ลดเวลาการตรวจนับในการ เบิก และจัดเก็บ ลดเวลาการตรวจนับในการ เบิก และจัดเก็บ เพื่อลดจำนวนสารละลายที่ หมดอายุ (Expire) เพื่อลดจำนวนสารละลายที่ หมดอายุ (Expire)

9 ตัวชี้วัด เวลาในการตรวจนับก่อน เบิกไม่เกิน 5 นาที เวลาในการตรวจนับก่อน เบิกไม่เกิน 5 นาที จำนวนสารละลายที่ไม่ พอใช้ = 0 จำนวนสารละลายที่ไม่ พอใช้ = 0 สารละลายเกิน Stock = 0 สารละลายเกิน Stock = 0

10 วิธีการ ดำเนินการ สำรวจปริมาณการใช้ จาก ข้อมูลการเบิกใช้สารละลาย ที่ผ่านมา จัดทำจำนวน Stock

11 วิธีการดำเนินการ จัดทำแผ่นตรวจสอบการใช้ ชนิด น้ำเกลือ ปริมา ณ ml ml จำนว นที่ Stock ใช้ไป จำน วน คงเห ลือ จำนวน ที่ เบิก เพิ่ม จำนวน ที่ใช้ไป ก่อน เติม หมาย เหตุ 1. 5% D/N/2 100015 2. 10%D/N SS 100010 3. 10%D/N/ 2 100010 4. 5%D/N/2 10005 5. 5%D/NSS 10005 6. 5%D/NSS 100020

12 จัดทำตัวเลขลำดับตามขนาดและจำนวนขวดสารละลาย วิธีการดำเนินการ

13 วิธีการดำเนินการ ( ต่อ ) ผู้ใช้ : ให้หยิบ จากเลข น้อยไปมาก น้อยไปมาก แจ้งการดำเนินงานในที่ประชุม เรื่องการปรับระบบ

14 วิธีการดำเนินการ ( ต่อ ) ผู้เบิก : ดูจากตัวเลขที่ ถูกใช้ไป

15 วิธีการดำเนินการ ( ต่อ ) การจัดเก็บ : เลื่อนสารละลายที่ เหลือไปด้านซ้าย แล้วเติมสารละลาย ที่เบิก ใหม่เข้า ทางด้านขวา

16 ลดเวลาในการเขียนใบเบิกจาก 15 นาทีเหลือ 5 นาที เก่า : นับจำนวนที่ เหลือก่อนเบิก ใหม่ : ดูตัวเลขตาม จำนวนใช้ ผลการดำเนินการ ครั้งที่ 1

17 ผู้ใช้ : ไม่หยิบตามลำดับ ของตัวเลข ผู้เบิก : ไม่ทราบว่าจะเบิก เพิ่มเมื่อเหลือเท่าไร ปัญหา

18 ทำเครื่องหมายบอกจุดเริ่มใช้ และ จุดเบิกเพิ่มของ สารละลายแต่ละชนิดตามปริมาณ การใช้งานที่ผ่านมา วิธีการดำเนินการ ครั้งที่ 2 จุดเบิก เพิ่ม จุดเริ่มใช้

19 บันทึกปริมาณการเบิกและ ปัญหาที่พบ บันทึกปริมาณการเบิกและ ปัญหาที่พบ จัดทำแบบสอบถามความพึง พอใจของผู้ใช้ จัดทำแบบสอบถามความพึง พอใจของผู้ใช้ สารละลาย สารละลาย วิธีการดำเนินการ

20 สรุปผลการ ดำเนินงาน ลดจำนวน Stock สารละลาย ลดจำนวน Stock สารละลาย ชนิด สารละลาย Stock เดิม ปรับป รุง 1 ปรับปรุ ง 2 ลด stock 1. 5%D/N/2 30201515 2. 0.9 NSS 100 ml 110645654 ……………….……..……..………. 22. 5%D/W 100 ml. 110566446 รวม790445435355

21 ผลการ ดำเนินงาน

22 สรุปผลการ ดำเนินงาน เป็นระเบียบ สวยงาม สะดวก ตรวจสอบได้

23 ผลการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้ใช้สารละลาย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้ใช้สารละลาย หัวข้อประเมินระดับความพึงพอใจ แบบไม่มี ตัวเลข แบบเรียง ตัวเลข 1. ความเป็น ระเบียบสวยงาม 2.34.77 2. ความสะดวกใน การหยิบใช้ 3.443.90 3. สารละลายมี พอใช้ 2.784.20 รวม2.844.27

24 ประโยชน์ที่ได้รับ ลดเวลาในการจัดเบิก - จัดเก็บ สารละลาย ลดเวลาในการจัดเบิก - จัดเก็บ สารละลาย มีสารละลายเพียงพอต่อปริมาณ ความต้องการในการใช้งาน มีสารละลายเพียงพอต่อปริมาณ ความต้องการในการใช้งาน ไม่มีสารละลายที่หมดอายุ ไม่มีสารละลายที่หมดอายุ ลดต้นทุนในการ stock สารละลาย ลดต้นทุนในการ stock สารละลาย

25 ชื่อผู้สร้างสรรค์ 1. คุณรัชนกพรหมจันทร์ หัวหน้าโครงการ 2. คุณอุไรวรรณพลจร สมาชิก และที่ปรึกษา 3. คุณสุคนธ์สุขเกษม สมาชิก 4. คุณพรทิพย์ณ สุวรรณสมาชิก 5. คุณชฏาพรบุญกาญจน์สมาชิก 6. คุณนิภาพรเทิมแพงพันธ์ สมาชิก 7. คุณจำเนียรยาสุภาพ สมาชิก ที่ปรึกษาโครงการ.... คุณฉมาภรณ์ วรกุลและ คุณยุพิณ วัฒนสิทธิ์ ที่ปรึกษาโครงการ.... คุณฉมาภรณ์ วรกุลและ คุณยุพิณ วัฒนสิทธิ์

26


ดาวน์โหลด ppt โดย... รัชนก พรหมจันทร์ และคณะ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 และ RCU การใช้ Visual control ในการจัด stock สารละลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google