งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจง แนวทางการวิเคราะห์ กรอบอัตรากำลัง หน่วยงานส่วนกลาง วันที่ 30 มกราคม 2557 สคร. ที่ 1 – 12 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจง แนวทางการวิเคราะห์ กรอบอัตรากำลัง หน่วยงานส่วนกลาง วันที่ 30 มกราคม 2557 สคร. ที่ 1 – 12 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจง แนวทางการวิเคราะห์ กรอบอัตรากำลัง หน่วยงานส่วนกลาง วันที่ 30 มกราคม 2557 สคร. ที่ 1 – 12 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

2 www.themegallery.com การทบทวนการจัดกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 กรมมีกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสม รองรับภารกิจที่ปรับเปลี่ยนตามแนว ทางการปฏิรูป Reform โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์กรอบ อัตรากำลัง ตามหลักวิชาการ มีหลักฐานที่ชัดเจน เชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารตำแหน่ง และการวางแผนกำลังคนต่อไป

3 www.themegallery.com หน่วยงานต้องมีข้อมูลประกอบการ พิจารณาของกรม  บทบาทเดิม / บทบาทใหม่ / ผลงาน ผลผลิต และเป้าหมาย ( ประชาชนได้ ประโยชน์อย่างไร )  ขั้นตอนของกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจน สิ้นสุด  เวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของ กิจกรรม  ปริมาณงาน ( เฉลี่ย 3 ปี )

4 www.themegallery.com แนวทางการดำเนินการของ หน่วยงาน วิเคราะห์บทบาท โครงสร้างการแบ่ง งาน วิเคราะห์ภาระงาน ของกลุ่ม คำนวณอัตรากำลัง จากภาระงาน ปริมาณงานต่อปี X เวลาทีใช้ในการ ปฏิบัติงาน เวลาทำงานมาตรฐานต่อปี - บทบาทเดิม - บทบาทใหม่ - ผลงาน ผลผลิต หรือ เป้าหมาย ( ประชาชนได้ ประโยชน์อย่างไร ) หน้าที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละกลุ่ม จำแนกเป็น งาน / กิจกรรม / ขั้นตอน ข้อมูลสำคัญ - เวลาที่ใช้ปฏิบัติงานใน แต่ละขั้นตอน - ปริมาณงานต่อปี จำนวน อัตรากำลัง / สายงาน

5 www.themegallery.com ขั้นตอนการดำเนินการ กรมให้ความ เห็นชอบ คณะกรรมการ กำหนดกรอบ อัตรากำลัง ทีม HR กองการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน

6 www.themegallery.com การดำเนินการ วัน เดือน ปีกิจกรรมกำหนดวันส่ง ข้อมูลกลับกอง การเจ้าหน้าที่ 30 มกราคม 2557 ประชุมชี้แจง หน่วยงานส่วนกลาง ประกอบด้วย กอง บริหาร สำนัก วิชาการ และ หน่วยงานภายใน 6 กุมภาพันธ์ 2557 5 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมชี้แจง สคร. ที่ 1 – 12 ผ่านระบบ VDO Conference 12 กุมภาพันธ์ 2557

7 www.themegallery.com สรุปสิ่งที่หน่วยงานต้องจัดทำส่ง ให้กองการเจ้าหน้าที่  วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน  การวิเคราะห์บทบาทของหน่วยงาน ( แบบฟอร์มที่ 1 ) - บทบาทเดิม - บทบาทใหม่ - ผลงาน ผลผลิต หรือ เป้าหมาย ( ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร )  แผนภูมิ โครงสร้าง การแบ่งงาน แสดงจำนวนอัตรากำลังและ สายงานในแต่ละกลุ่ม  หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม  ข้อมูลหลักฐานการคำนวณอัตรากำลัง - การวิเคราะห์งานของหน่วยงาน ( แบบฟอร์มที่ 2) - การวิเคราะห์อัตรากำลัง ( แบบฟอร์มที่ 3) - สรุปผลการวิเคราะห์อัตรากำลัง ( แบบฟอร์มที่ 4)

8 www.themegallery.com กรุณาส่งข้อมูลในระยะเวลาที่ กำหนด เอกสารส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ File ข้อมูลที่ E – Mail ที่ wisarut_w@hotmail.com, fon_kaa@hotmail.com หน่วยงานส่วนกลาง : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 สคร. ที่ 1 – 12 : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจง แนวทางการวิเคราะห์ กรอบอัตรากำลัง หน่วยงานส่วนกลาง วันที่ 30 มกราคม 2557 สคร. ที่ 1 – 12 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google