งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจง แนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจง แนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจง แนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง
หน่วยงานส่วนกลาง วันที่ 30 มกราคม 2557 สคร. ที่ 1 – 12 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

2 การทบทวนการจัดกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กรมมีกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสม รองรับภารกิจที่ปรับเปลี่ยนตามแนวทางการปฏิรูป Reform โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ตามหลักวิชาการ มีหลักฐานที่ชัดเจนเชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารตำแหน่ง และการวางแผนกำลังคนต่อไป

3 หน่วยงานต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาของกรม
บทบาทเดิม / บทบาทใหม่ / ผลงาน ผลผลิต และเป้าหมาย (ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร) ขั้นตอนของกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด เวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม ปริมาณงาน (เฉลี่ย 3 ปี)

4 แนวทางการดำเนินการของหน่วยงาน
วิเคราะห์บทบาท โครงสร้างการแบ่งงาน วิเคราะห์ภาระงาน ของกลุ่ม คำนวณอัตรากำลัง จากภาระงาน ปริมาณงานต่อปี X เวลาทีใช้ในการปฏิบัติงาน เวลาทำงานมาตรฐานต่อปี บทบาทเดิม บทบาทใหม่ ผลงาน ผลผลิต หรือ เป้าหมาย (ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร) หน้าที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละกลุ่ม จำแนกเป็น งาน / กิจกรรม / ขั้นตอน ข้อมูลสำคัญ เวลาที่ใช้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ปริมาณงานต่อปี จำนวนอัตรากำลัง / สายงาน

5 คณะกรรมการ กำหนดกรอบอัตรากำลัง ทีม HR กองการเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนการดำเนินการ กรมให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการ กำหนดกรอบอัตรากำลัง ทีม HR กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน

6 กำหนดวันส่งข้อมูลกลับกองการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการ วัน เดือน ปี กิจกรรม กำหนดวันส่งข้อมูลกลับกองการเจ้าหน้าที่ 30 มกราคม 2557 ประชุมชี้แจงหน่วยงานส่วนกลาง ประกอบด้วย กองบริหาร สำนักวิชาการ และหน่วยงานภายใน 6 กุมภาพันธ์ 2557 5 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมชี้แจง สคร. ที่ 1 – 12 ผ่านระบบ VDO Conference 12 กุมภาพันธ์ 2557

7 สรุปสิ่งที่หน่วยงานต้องจัดทำส่งให้กองการเจ้าหน้าที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การวิเคราะห์บทบาทของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 1 ) บทบาทเดิม บทบาทใหม่ ผลงาน ผลผลิต หรือ เป้าหมาย (ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร) แผนภูมิ โครงสร้าง การแบ่งงาน แสดงจำนวนอัตรากำลังและสายงานในแต่ละกลุ่ม หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม ข้อมูลหลักฐานการคำนวณอัตรากำลัง - การวิเคราะห์งานของหน่วยงาน ( แบบฟอร์มที่ 2) - การวิเคราะห์อัตรากำลัง ( แบบฟอร์มที่ 3) - สรุปผลการวิเคราะห์อัตรากำลัง ( แบบฟอร์มที่ 4)

8 กรุณาส่งข้อมูลในระยะเวลาที่กำหนด
หน่วยงานส่วนกลาง : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 สคร. ที่ 1 – 12 : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เอกสารส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ File ข้อมูลที่ E – Mail ที่ ,


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจง แนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google