งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเปลี่ยนประมาณ การใช้ยา และการคืนยา ( ปรับ FM3) โครงการยาต้าน ไวรัสเอดส์ สปส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเปลี่ยนประมาณ การใช้ยา และการคืนยา ( ปรับ FM3) โครงการยาต้าน ไวรัสเอดส์ สปส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเปลี่ยนประมาณ การใช้ยา และการคืนยา ( ปรับ FM3) โครงการยาต้าน ไวรัสเอดส์ สปส.

2 เข้าสู่เว็บไซด์ VMI ขององค์การ เภสัชกรรมที่ http://scm.gpo.or.th/vmi

3 ใส่ username และ password ของแต่ละหน่วยบริการแล้ว login ใส่ username Password แล้วคลิก login

4 Step 1. คลิกเลือก FM3 จากนั้นให้คลิกเลือก สร้างใบ FM3 คลิกเลือก FM3 ( สปส.) 1 คลิกสร้าง ใบ FM3 2

5 เลือกปรับเปลี่ยนประมาณการใช้ยา ใส่จำนวน คนไข้ในแต่ละสูตรยามาตรฐาน แล้วคลิก จัดเก็บ คลิกเลือก 1 ใส่จำนวน คนไข้ 2 คลิก จัดเก็บ 3

6 Step 2. เข้าสู่การปรับ FM3 * หากไม่มีสูตรเพิ่มเติมให้คลิก ข้ามไปขั้นถัดไป แล้วไปทำ Step 3. * หากมีสูตรเพิ่มเติมให้คลิก สร้างสูตรยาเพิ่มเติม คลิกข้ามไป ขั้นถัดไป หากไม่มี สูตรเพิ่ม คลิกสร้างสูตร เพิ่มเติม หากมีสูตรเพิ่ม

7 แสดงข้อความเพื่อให้ยอมรับว่าการบันทึกสูตร เพิ่มเติมนี้ได้รับการอนุมัติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แล้ว หากหน่วยบริการได้รับการอนุมัติแล้ว ให้คลิก ปุ่ม ยอมรับ คลิก ยอมรับ

8 เริ่มสร้างสูตรยาเพิ่มเติม ใส่ชื่อย่อ, เลือก ประเภทของสูตรยาที่ใช้ เป็นสูตร พื้นฐาน หรือสูตรดื้อยา, ชื่อเต็ม, สาเหตุ และวิธีการใช้ยา คลิกเลือก ประเภท 2 ใส่ชื่อเต็ม 3 ใส่สาเหตุที่ใช้ สูตรนี้ 4 ใส่ชื่อย่อ 1 ใส่วิธีการใช้ยา 5

9 คลิกเพิ่มตัวยา จะปรากฏรายการยาทั้งหมดใน โครงการ ให้ใส่เครื่องหมาย  หน้ารายการที่ใช้ในสูตรยาที่ เพิ่ม เลือกครบทุกรายการแล้ว คลิกจัดเก็บ คลิกเพิ่มตัว ยา 1 คลิกเลือก รายการ 2

10 ระบบจะแสดงรายการยาที่เลือกในหัวข้อ ปริมาณการใช้ยา ต่อคนต่อเดือน ใส่ตัวเลขในช่องเป็น ปริมาณการใช้ต่อ คนไข้ 1 คน ต่อเดือน 1 คลิก จัดเก็บ แล้วกด OK 2

11 ระบบจะแสดงสูตรเพิ่มเติมใหม่ ใส่ จำนวนคนไข้ที่ใช้สูตรยานี้ในช่อง ใหม่ จากนั้นคลิก จัดเก็บ ใส่จำนวน คนไข้ 1 คลิก จัดเก็บ 2

12 Step 3. ใส่ข้อมูลผู้ขอแก้ไข และเลือกสาเหตุการ ปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา

13 ระบบจะแสดงรายการยาและปริมาณ การใช้ ปริมาณการใช้ โดยคำนวณจากสูตรใน Step 1. และ Step 2. เป็นปริมาณการใช้ต่อเดือน ซึ่งหน่วยบริการไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ หากปริมาณการใช้ ไม่ถูกต้องให้กลับไปแก้ไขใน Step 1. และ Step 2.

14 ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วให้คลิกปุ่ม ยืนยัน เพื่อส่งข้อมูลให้องค์การเภสัช กรรม คลิก ยืนยัน

15 การคืนยา คลิกบันทึก การคืนยา

16 ใส่ชื่อผู้คืนยา, วันที่, โทรศัพท์ และ สาเหตุของการคืนยา ใส่จำนวน และ เลขที่ใบนำส่ง กด Submit ที่ด้านล่าง เพื่อส่งข้อมูลให้ องค์การเภสัชกรรม


ดาวน์โหลด ppt การปรับเปลี่ยนประมาณ การใช้ยา และการคืนยา ( ปรับ FM3) โครงการยาต้าน ไวรัสเอดส์ สปส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google