งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเปลี่ยนประมาณการใช้ยา และการคืนยา (ปรับ FM3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเปลี่ยนประมาณการใช้ยา และการคืนยา (ปรับ FM3)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเปลี่ยนประมาณการใช้ยา และการคืนยา (ปรับ FM3)
โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สปส.

2 เข้าสู่เว็บไซด์ VMI ขององค์การเภสัชกรรมที่ http://scm.gpo.or.th/vmi

3 ใส่ username และ password ของแต่ละหน่วยบริการแล้ว login

4 Step 1. คลิกเลือก FM3 จากนั้นให้คลิกเลือก สร้างใบ FM3
2 คลิกเลือก FM3 (สปส.) 1

5 เลือกปรับเปลี่ยนประมาณการใช้ยา ใส่จำนวนคนไข้ในแต่ละสูตรยามาตรฐาน แล้วคลิก จัดเก็บ
คลิกเลือก 1 คลิกจัดเก็บ 3 ใส่จำนวนคนไข้ 2

6 คลิกสร้างสูตรเพิ่มเติม
Step 2. เข้าสู่การปรับ FM3 *หากไม่มีสูตรเพิ่มเติมให้คลิก ข้ามไปขั้นถัดไป แล้วไปทำ Step *หากมีสูตรเพิ่มเติมให้คลิก สร้างสูตรยาเพิ่มเติม คลิกข้ามไปขั้นถัดไป หากไม่มีสูตรเพิ่ม คลิกสร้างสูตรเพิ่มเติม หากมีสูตรเพิ่ม

7 แสดงข้อความเพื่อให้ยอมรับว่าการบันทึกสูตรเพิ่มเติมนี้ได้รับการอนุมัติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว หากหน่วยบริการได้รับการอนุมัติแล้ว ให้คลิกปุ่ม ยอมรับ คลิกยอมรับ

8 ใส่สาเหตุที่ใช้สูตรนี้
เริ่มสร้างสูตรยาเพิ่มเติม ใส่ชื่อย่อ,เลือกประเภทของสูตรยาที่ใช้ เป็นสูตรพื้นฐาน หรือสูตรดื้อยา, ชื่อเต็ม,สาเหตุและวิธีการใช้ยา ใส่ชื่อย่อ 1 คลิกเลือกประเภท 2 ใส่ชื่อเต็ม 3 ใส่สาเหตุที่ใช้สูตรนี้ 4 ใส่วิธีการใช้ยา 5

9 คลิกเพิ่มตัวยา จะปรากฏรายการยาทั้งหมดในโครงการ ให้ใส่เครื่องหมาย  หน้ารายการที่ใช้ในสูตรยาที่เพิ่ม เลือกครบทุกรายการแล้ว คลิกจัดเก็บ คลิกเลือกรายการ 2 คลิกเพิ่มตัวยา 1

10 ระบบจะแสดงรายการยาที่เลือกในหัวข้อปริมาณการใช้ยา ต่อคนต่อเดือน
คลิกจัดเก็บ แล้วกด OK 2 ใส่ตัวเลขในช่องเป็นปริมาณการใช้ต่อคนไข้ 1 คน ต่อเดือน 1

11 ระบบจะแสดงสูตรเพิ่มเติมใหม่ ใส่จำนวนคนไข้ที่ใช้สูตรยานี้ในช่อง ใหม่ จากนั้นคลิก จัดเก็บ
คลิกจัดเก็บ 2 ใส่จำนวนคนไข้ 1

12 Step 3. ใส่ข้อมูลผู้ขอแก้ไข และเลือกสาเหตุการปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา

13 ระบบจะแสดงรายการยาและปริมาณการใช้
ปริมาณการใช้ โดยคำนวณจากสูตรใน Step 1. และ Step 2. เป็นปริมาณการใช้ต่อเดือน ซึ่งหน่วยบริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากปริมาณการใช้ ไม่ถูกต้องให้กลับไปแก้ไขใน Step 1. และ Step 2.

14 ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วให้คลิกปุ่ม ยืนยัน เพื่อส่งข้อมูลให้องค์การเภสัชกรรม
คลิกยืนยัน

15 การคืนยา คลิกบันทึกการคืนยา

16 กด Submit ที่ด้านล่าง เพื่อส่งข้อมูลให้องค์การเภสัชกรรม
ใส่ชื่อผู้คืนยา,วันที่,โทรศัพท์ และสาเหตุของการคืนยา ใส่จำนวน และเลขที่ใบนำส่ง กด Submit ที่ด้านล่าง เพื่อส่งข้อมูลให้องค์การเภสัชกรรม


ดาวน์โหลด ppt การปรับเปลี่ยนประมาณการใช้ยา และการคืนยา (ปรับ FM3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google