งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ่อขุน พระสังฆราชใน ราชธานี คามวาสี - ฝ่ายขวา พระครูในราชธานี เจ้าอาวาสในราช ธานี พระสังฆราชหัว เมืองสำคัญ พระครูหัวเมือง เจ้าอาวาส พระสังฆราชใน ราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ่อขุน พระสังฆราชใน ราชธานี คามวาสี - ฝ่ายขวา พระครูในราชธานี เจ้าอาวาสในราช ธานี พระสังฆราชหัว เมืองสำคัญ พระครูหัวเมือง เจ้าอาวาส พระสังฆราชใน ราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ่อขุน พระสังฆราชใน ราชธานี คามวาสี - ฝ่ายขวา พระครูในราชธานี เจ้าอาวาสในราช ธานี พระสังฆราชหัว เมืองสำคัญ พระครูหัวเมือง เจ้าอาวาส พระสังฆราชใน ราชธานี อรัญวาสี - ฝ่ายซ้าย พระครูในราชธานี เจ้าอาวาสในราช ธานี

2 พ่อขุน องค์ศาสนูปถัมภก หัวหน้ารัฐบาล พ่อขุน องค์ศาสนูปถัมภก หัวหน้ารัฐบาล พระสังฆราชในราชธานี พระสังฆราชของหัวเมืองสำคัญ พระครู เจ้าอาวาส พระภิกษุ - สามเณร ชาวบ้าน พ่อครัว พ่อบ้าน พ่อเมือง คณะลูกขุน

3 เจ้าคณะ คามวาสีฝ่ายซ้าย เจ้าคณะ คามวาสีฝ่ายซ้าย เจ้าคณะ อรัญวาสี เจ้าคณะ อรัญวาสี เจ้าคณะ คามวาสีฝ่ายขวา เจ้าคณะ คามวาสีฝ่ายขวา คณะสงฆ์อรัญวาสี ในกรุง - หัวเมือง คณะสงฆ์อรัญวาสี ในกรุง - หัวเมือง พระราชาคณะ หัวเมืองฝ่ายใต้ พระราชาคณะ หัวเมืองฝ่ายใต้ พระครู หัวเมืองฝ่ายใต้ พระครู หัวเมืองฝ่ายใต้ พระราชาคณะ หัวเมืองฝ่ายเหนือ พระราชาคณะ หัวเมืองฝ่ายเหนือ พระครู หัวเมืองฝ่ายเหนือ พระครู หัวเมืองฝ่ายเหนือ

4 สมเด็จ พระสังฆราช เจ้าคณะ เหนือ หัวเมือง เหนือ เจ้าคณะ กลาง วัดในกรุง เจ้าคณะใต้ หัวเมืองใต้ เจ้าคณะ อรัญวาสี ไม่มีวัดใน สังกัด

5 พระมหากษัตริย์ ศาสนูปถัมภก ประมุขของฝ่ายบ้านเมือง คณะเสนาบดี ผู้ว่าราชการเมือง ( จังหวัด ) ชาวบ้าน นายอำเภอ ( แขวง หรือ อำเภอ ) ข้าหลวงเทศาภิบาล ( มณฑล ) ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน กระทรวงต่างๆ สมเด็จพระสังฆราช มหาเถรสมาคม เจ้าคณะมณฑล เจ้าคณะเมือง เจ้าคณะแขวง เจ้าอาวาส พระภิกษุ - สามเณร การบริหารคณะสงฆ์ ส่วนกลาง การบริหารคณะสงฆ์ ส่วนภูมิภาค

6 สมเด็จพระสังฆราช มณฑล เมือง แขวง มหาเถรสมาคม

7 สมเด็จ พระสังฆราช สังฆสภา คณะสังฆ มนตรี การบริหาร ส่วนกลาง องค์การ ปกครอง องค์การศึกษา องค์การเผย แผ่ องค์การ สาธารณูปการ การบริหาร ส่วนภูมิภาค ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล วัด คณะวินัยธร ชั้นฎีกา ชั้นอุทธรณ์ ชั้นต้น

8 เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ กรรมการมหาเถรสมาคม


ดาวน์โหลด ppt พ่อขุน พระสังฆราชใน ราชธานี คามวาสี - ฝ่ายขวา พระครูในราชธานี เจ้าอาวาสในราช ธานี พระสังฆราชหัว เมืองสำคัญ พระครูหัวเมือง เจ้าอาวาส พระสังฆราชใน ราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google