งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองที่ อำนาจมาจากประชาชน การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองที่ อำนาจมาจากประชาชน การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองที่ อำนาจมาจากประชาชน การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยนั้น คือ การปกครองที่อำนาจสูงสุดใน ประเทศ หรือ ที่มักเรียกกันว่า “อำนาจอธิปไตย” มา จากราษฎร ราษฎรทุกคนเป็นผู้ใช้อำนาจนี้ การใช้ อำนาจอธิปไตยของราษฎรตามระบอบประชาธิปไตย แบ่งออกได้เป็น 3 แบบด้วยกัน คือ 1.ราษฎรใช้อำนาจอธิปไตยโดยตรง 2.โดยทางผู้แทน 3.ราษฏรใช้อำนาจอธิปไตยกึ่งโดยตรง ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

2 เมื่อเราพูดถึงคำว่า “ประชาธิปไตย” นั้นไม่ได้ หมายถึง การเมืองอย่างเดียว แต่ต้องเป็นประชาธิปไตย ไปทั้งหมด ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ต้องไม่มองเฉพาะด้าน อุดมการณ์แต่ต้องมองใน ด้านให้มาเป็นวิถีชีวิตเป็นส่วน หนึ่งในชีวิตประจำวัน ประชาธิปไตยย่อมเรียนรู้ได้ ด้วยการกระทำ

3 ปัจจุบัน ระบอบการเมืองการปกครองของไทย กลายเป็นระบอบการเมือง ของกลุ่มผลประโยชน์ โดยกลุ่มผลประโยชน์ทุกอย่าง ในระบอบการเมืองล้วนแต่ใช้เงิน ทำให้เกิดการเมือง ในระบอบธนาธิปไตย

4 ธนาธิปไตย ธนาธิปไตย คือ ระบบ การเมืองการปกครองที่อำนาจรัฐ ตกอยู่ในกำมือของกลุ่มคนมีเงิน และกลุ่มก็ใช้เงินเป็นปัจจัยในการ เข้าสู่อำนาจรัฐและใช้อำนาจนั้นใน การหาผลประโยชน์ การเมืองไทย เป็นประชาธิปไตยแต่เพียงรูปแบบ แต่เนื้อแท้ก็คือ ธนาธิปไตย ซึ่งเป็น การเมืองเพื่ออำนาจ ผลประโยชน์ และอภิสิทธิ์ของกลุ่มคนที่มีอำนาจ การเมือง

5 เหตุที่ธนาธิปไตยเข้ามาในการเมืองไทย ได้เพราะโครงสร้างประชาธิปไตยไม่ เข้มแข็ง การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยนั้นมีส่วนประกอบสำคัญ คือ จะต้องมีโครงสร้างหลักซึ่งได้แก่ 1. รัฐธรรมนูญ2. รัฐสภา 3. พรรคการเมือง4. รัฐบาล

6 รัฐธรรมนูญ ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ มาแล้วจำนวน 18 ฉบับ ฉบับปัจจุบัน ที่ใช้อยู่ คือ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มี 309 มาตรา แบ่งออกเป็น ทั้งหมด 15 หมวด และบทเฉพาะ กาล รัฐธรรมนูญเป็นเพียงเอกสาร ถึงแม้จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกัน ไปกี่ครั้งก็ตาม แต่ถ้าพฤติกรรมของ นักการเมืองยังเหมือนเดิม การแก้ รัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถช่วย พัฒนาการเมืองไทยได้

7 ผังการบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบ่งอำนาจการ ปกครองออกเป็น 3 อำนาจหลัก คือ 1. อำนาจนิติบัญญัติ (ใช้อำนาจผ่านรัฐสภามีหน้าที่บัญญัติกฏหมายมี สมาชิกจำนวน 650 คน)(500+150คน) 1. อำนาจนิติบัญญัติ (ใช้อำนาจผ่านรัฐสภามีหน้าที่บัญญัติกฏหมายมี สมาชิกจำนวน 650 คน)(500+150คน) 2. อำนาจบริหาร (ใช้อำนาจผ่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี จำนวน 36 คน) 2. อำนาจบริหาร (ใช้อำนาจผ่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี จำนวน 36 คน) 3. อำนาจตุลาการ (ดำเนินการผ่านทางศาลภายใต้พระปรมาภิไธยของ พระมหากษัตริย์) 3. อำนาจตุลาการ (ดำเนินการผ่านทางศาลภายใต้พระปรมาภิไธยของ พระมหากษัตริย์)

8 ในส่วนของอำนาจบริหารยังแบ่งออกเป็น 1. อำนาจบริหารส่วนกลาง ( กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ) 2. อำนาจบริหารส่วนภูมิภาค (จังหวัด อำเภอ) 3. อำนาจบริหารส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา)

9 รัฐสภา รัฐสภาของไทยประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีสมาชิกจำนวน 500 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) มีสมาชิกจำนวน 150 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี หน้าที่หลักของ ส.ส. และ ส.ว. คือ การทำหน้าที่นิติบัญญัติ (บัญญัติกฎหมาย) และการลงพื้นที่เพื่อดูแลความทุกข์สุขของประชาชน และหาแนวทางแก้ไขเมื่อพบปัญหา

10 พรรคการเมือง คือ กลุ่มของคนที่มีอุดมการณ์ทาง การเมืองในเรื่องใหญ่ๆ คล้ายคลึงกัน รวมกันขึ้นอย่างเป็น ทางการ เพื่อต้องการนำอุดมการณ์และนโยบายนั้นไปบริหาร ประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจทางการเมือง ในปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่จดทะเบียนกับสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 49 พรรค การเมือง(ณ วันที่ 18/3/54)

11 พรรคการเมือง ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาท หน้าที่สำคัญต่อการเลือกตั้งและต่อการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้หากพรรคการเมืองได้แสดงบทบาท หน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์จะส่งผลให้ การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย อย่างแท้จริง

12 หลังการเลือกตั้งสิ้นสุดลง จะมีการเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อให้สภา ผู้แทนราษฎรพิจารณาความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นายกรัฐมนตรี ต้องเป็น ส.ส. ซึ่ง ได้รับการเลือกตั้ง พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 1 คน และ รัฐมนตรี อื่นอีกไม่เกิน 35 คน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี จะ ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 8 ปี มิได้

13 ถ้าคณะรัฐบาลทุจริต หรือ กระทำผิดด้วยเหตุใดๆก็ตามก็ จะต้องแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทาง รัฐสภาเท่านั้น คือ การลงมติไม่ ไว้วางใจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมี ทางเลือก 2 ทาง คือ ลาออกและหา นายกใหม่ในสภา หรือ ยุบสภา และ จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันยุบสภา ไม่ควรใช้ วิธีการเป็น MOBโดยชุมนุมอย่างไม่ สงบและทำความเสียหายให้กับ ประเทศชาติ

14 สิ่งที่ทุกคนต้องระมัดระวัง คือ เราจะต้อง ไม่ทำให้ประเทศไทยของเรากลายเป็น รัฐที่ล้มเหลว (Failed State) ตามความหมาย ขององค์การสหประชาชาติ รัฐที่ล้มเหลว หมายถึง รัฐ หรือ ประเทศที่แม้จะมีรัฐบาล แต่ไม่สามารถบริหารหรือปกครองประเทศ ได้ อาจเป็นเพราะเกิดความแตกแยก หรือ ขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคม บางประเทศ ถึงกับมีการสู้รบกลายเป็นสงครามกลาง เมือง

15 เราต้องร่วมมือร่วมใจ กันเพื่อธำรงไว้ ซึ่งการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ให้ยั่งยืนสถาพร ตลอดไป


ดาวน์โหลด ppt การเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองที่ อำนาจมาจากประชาชน การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google