งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครอง ประเทศประกอบด้วย อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจ บริหาร และอำนาจตุลาการ ใช้ในการบริหารการ ปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครอง ประเทศประกอบด้วย อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจ บริหาร และอำนาจตุลาการ ใช้ในการบริหารการ ปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครอง ประเทศประกอบด้วย อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจ บริหาร และอำนาจตุลาการ ใช้ในการบริหารการ ปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

2 ตัวอย่างแผนภาพการใช้อำนาจ อธิปไตย ประเทศ ไทย อำนาจ อธิปไตย อำนาจนิติ บัญญัติ อำนาจ บริหาร อำนาจตุลา การ สภา ผู้แทนราษฎร ( ส. ส.) รัฐสภ า วุฒิสภา ( ส. ว.) ออก กฎหมาย การปกครอง ระบอบ ประชาธิปไตย บริหาร ประเทศ ตัดสินคดี ความ ศาล คณะรัฐมน ตรี

3 ศึกษาอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ  คำถาม  - อำนาจนิติบัญญัติ ใครเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด ( ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีอำนาจ สูงสุด และมีประธานวุฒิสภาเป็นรองประธาน รัฐสภา )  - อำนาจนิติบัญญัติมีอำนาจหน้าที่อย่างไร ( ออก กฎหมายในการใช้บริหารปกครองประเทศ เช่น พระราชบัญญัติต่างๆ เป็นต้น )  - ผู้ที่อยู่ในอำนาจนิติบัญญัติมีที่มาอย่างไร ( มา จากการเลือกตั้งของประชาชนและประธาน วุฒิสภาบางส่วนมาจากการสรรหาโดยได้รับ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ )

4 ศึกษาอำนาจบริหาร อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ  คำถาม  - อำนาจบริหาร ใครเป็นผู้มีอำนาจและบังคับบัญชาสูงสุด ( มี นายกรัฐมนตรีเป็น หัวหน้าคณะรัฐมนตรี )  - มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร ( ทำหน้าที่บริหาร พัฒนาประเทศตามที่ได้  แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภา )  - คณะรัฐมนตรีมีที่มาอย่างไร ( มาจากการได้รับการเสนอ ชื่อ โดยพระมหากษัตริย์  ทรงลงพระปรมาภิไธย ( ลงนาม ) แต่งตั้ง โดย นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ ชื่อ ส่วนคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำเสนอรายชื่อทูลเกล้าฯให้พระมหากษัตริย์ทรง ลงพระปรมาภิไธย ( ลงนาม ) แต่งตั้ง )

5 ศึกษาอำนาจตุลาการ อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ  คำถาม  - อำนาจตุลาการใครเป็นผู้บังคับบัญ ­ ชาสูงสุด ( ประธานศาล ฎีกา )  - มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร ( พิจารณาตัดสิน คดีความ ให้ความยุติธรรมเพื่อความสงบเรียบร้อยของ บ้านเมือง )  - คณะกรรมการตุลาการมีที่มาอย่างไร ( มาจากข้าราชการ ตุลาการศาลที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ( ลงนาม ) แต่งตั้ง )  - อำนาจทั้งสามฝ่าย ใครเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด ( พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุด โดยใช้ อำนาจผ่านรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและตุลาการศาล โดย ทรงเป็นผู้ลง พระปรมาภิไธย ( ลงนาม ) แต่งตั้งอำนาจ ทั้ง 3 ฝ่าย ให้เป็นผู้มีอำนาจรับผิดชอบแทนพระองค์ใน การบริหารและรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก พระมหากษัตริย์ )

6 สรุปความสำคัญของการแบ่ง อำนาจอธิปไตย ความสำคัญ ของการแบ่ง อำนาจ ออกเป็น 3 ฝ่าย เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ ประชาชนประชาชน ป้องกันการรวม อำนาจ ช่วยให้เกิดความ ยุติธรรม ในการปกครอง ประเทศ มีอิสระในการ บริหารและหน้าที่ แยกออกจากกัน เพื่อแบ่งเบา ภาระของ พระมหากษัตริ ย์ ทำให้ประเทศเกิดการ พัฒนา เพื่อถ่วงดุล อำนาจกัน

7 อำนาจอธิปไตย คืออำนาจสูงสุด ที่ใช้ในการ ปกครอง ประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt อธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครอง ประเทศประกอบด้วย อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจ บริหาร และอำนาจตุลาการ ใช้ในการบริหารการ ปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google