งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แจ้งผลการพิจารณาให้ มท./ สศช. / สงป. คณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับอำเภอ / กิ่งอำเภอ เสนอโครงการ / กิจกรรม - กรอบ 5 แผนงาน - หลักเกณฑ์ที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แจ้งผลการพิจารณาให้ มท./ สศช. / สงป. คณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับอำเภอ / กิ่งอำเภอ เสนอโครงการ / กิจกรรม - กรอบ 5 แผนงาน - หลักเกณฑ์ที่กำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แจ้งผลการพิจารณาให้ มท./ สศช. / สงป. คณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับอำเภอ / กิ่งอำเภอ เสนอโครงการ / กิจกรรม - กรอบ 5 แผนงาน - หลักเกณฑ์ที่กำหนด เสนอโครงการ / กิจกรรม จัดทำกระบวนการแผนชุมชน เตรียมความพร้อม ของแผนชุมชนเพื่อ ของบปี 2551 แผนชุมชนที่ มีคุณภาพ ไม่มีแผนชุมชน / แผนชุมชน ไม่มีคุณภาพ หมู่บ้าน / ชุมชน ปัญหา / ความต้องการ หมู่บ้าน / ชุมชน ดำเนินการ ราชการ ร่วมชุมชน หน่วยงาน ราชการ แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ. ศ. 2550 กำหนดหน่วยดำเนินการ มติของคณะกรรมการ ระดับหมู่บ้าน / ชุมชน - พิจารณาอนุมัติโครงการ - พิจารณากลั่นกรอง - จัดลำดับความสำคัญ

2 กลไกสนับสนุน กลไกดำเนินงาน / ประสานแผน คณะกรรมการฯ ระดับชาติ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ผวจ : ประธาน คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ นายอำเภอ : ประธาน คณะกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน / ชุมชน (12-15 คน ) 1. ผู้แทนส่วนราชการ 2. ผู้แทน อปท. 3. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 4. ผู้แทนองค์กรประชาชน 5. ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน 6. ปราชญ์ชาวบ้าน 7. ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ( เฉพาะในระดับอำเภอ ) 1. ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน 2. ตัวแทนกลุ่มอาชีพ 3. ตัวแทนองค์กรในชุมชน 4. ตัวแทนจากครัวเรือน 5. ปราชญ์ชาวบ้าน องค์ประกอบ

3 การจัดตั้งคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน ราษฎรของหมู่บ้าน / ชุมชน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน - ตัวแทนกลุ่มอาชีพ / องค์กรในชุมชน - ตัวแทนครัวเรือน / ตัวแทนคุ้ม - ปราชญ์ชาวบ้าน ( คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ใน หมู่บ้าน / ชุมชนไม่น้อยกว่า 6 เดือน ) ประชาคม ( ไม่น้อยกว่าครึ่ง ) เลือก คณะกรรมการระดับ หมู่บ้าน / ชุมชน (12-15 คน ) คณะผู้รับผิดชอบ 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คน 2. เบิกจ่ายเงิน 3 คน 3. จัดซื้อ จัดจ้าง 3 คน 4. ทำบัญชีค่าใช้จ่าย 2 คน 5. ควบคุม / ตรวจสอบผลงาน 3 คน - ประธาน - รองประธาน - เหรัญญิก - ผู้ช่วยเหรัญญิก - กรรมการฝ่ายควบคุม / ตรวจสอบ - กรรมการ - เลขานุการ - ผู้ช่วยเลขานุการ

4 โอนตั้งจ่ายที่ มท. 5,000 ลบ. สลน. ระเบียบการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ. ศ. 2550 มท. รวบรวมเงินเหลือ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน โอนเข้าบัญชี ธนาคารที่ จังหวัด ส่งเบิกจ่าย ผวจ. อนุมัติ คณะกรรมการระดับ จังหวัดอนุมัติโครงการ / วงเงินงบประมาณ หน่วยราชการ คณะกรรมการระดับ หมู่บ้าน / ชุมชน โอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้าน / ชุมชน จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ คัดเลือก ผู้รับผิดชอบ หมู่บ้าน / ชุมชน นำหลักฐาน พร้อมบัญชีเบิก จากธนาคาร นายอำเภอ การเบิกจ่าย - โครงการ 3 คน - เบิกจ่าย 3 คน - จัดซื้อจัดจ้าง 3 คน - จัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย 2 คน - ควบคุมและตรวจสอบผลงาน 3 คน. ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามยอดเงิน จัดสรร ส่งคืน เงินเหลือ ส่งคืน เงินเหลือ

5 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขฯ – โครงการ คพพ. 1. กลุ่มเป้าหมาย 2. วิธีการ 3. ความเชื่อมโยง 4. เป็นกระบวนการเรียนรู้และสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง 5. ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีเหตุผล ความพอพียง / พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน ความรู้ + คุณธรรม ชุมชน 6. เป็นเรื่องของการบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดีและส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 7. จุดมุ่งหมาย “ สังคมมั่นคงประชาชนอยู่ดีมีสุข ” ใช้กระบวนการชุมชน เสนอปัญหา ความต้องการ การบริหารจัดการ

6 คณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดี มีสุข คณะกรรมการระดับ จังหวัด คณะกรรมการระดับ อำเภอ ตำบล เป้าหมาย สังคมและ ประชาชน อยู่ดีมีสุข หมู่บ้าน / ชุมชน ปัญหา / ความต้องการ โครงการ / กิจกรรม คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน คพพ. พิจารณากลั่นกรอง / เชื่อมโยง งบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข งบ Function งบ อปท. งบ คพพ. ( ชุมชน ดำเนินการเอง ) แผนชุมชน / กระบวนการชุมชน แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง ความมีเหตุผล ความพอเพียง / พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน. คณะกรรมการ ศจพ. วิทยากร กระบวนการ นโยบาย ขจัด ความ ยากจน แก้ไขปัญหาความ ยากจน แก้ไขปัญหาที่ดิน อยู่ดีมีสุข 5,000 ลบ. คพพ. 5,000 ลบ. จังหวัดเป็นหน่วยบูรณาการ ภาพรวมทั้งแผนงาน งบประมาณ และสนับสนุนการ ดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt แจ้งผลการพิจารณาให้ มท./ สศช. / สงป. คณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับอำเภอ / กิ่งอำเภอ เสนอโครงการ / กิจกรรม - กรอบ 5 แผนงาน - หลักเกณฑ์ที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google