งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายถึง ถ้อยคำสุภาพไพเราะที่ใช้ให้ เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพ สังคมไทย ซึ่งถือหลักแบ่งตามวัยวุฒิ คุณวุฒิ และชาติวุฒิ ได้แก่ ๑. พระมหากษัตริย์ และสมเด็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายถึง ถ้อยคำสุภาพไพเราะที่ใช้ให้ เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพ สังคมไทย ซึ่งถือหลักแบ่งตามวัยวุฒิ คุณวุฒิ และชาติวุฒิ ได้แก่ ๑. พระมหากษัตริย์ และสมเด็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หมายถึง ถ้อยคำสุภาพไพเราะที่ใช้ให้ เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพ สังคมไทย ซึ่งถือหลักแบ่งตามวัยวุฒิ คุณวุฒิ และชาติวุฒิ ได้แก่ ๑. พระมหากษัตริย์ และสมเด็จ พระบรมราชินีนาถ ๒. พระบรมวงศานุวงศ์ ( พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ) ๓. พระภิกษุสงฆ์ ๔. ขุนนาง ข้าราชการ ๕. สุภาพชน

3 ใใช้คำราชาศัพท์ชั้นสูงสุดเสมอกัน ย กเว้นคำว่า “ พระบรม ” ใ ช้กับพระมหากษัตริย์พระองค์เดียว

4 พระบรมวงศานุวงศ์ พระบรมวงศ์ ( เจ้าชั้นสูง ) พระอนุวงศ์ ( เจ้าชั้นรอง )

5 สมเด็จพระบรม ราชินี สมเด็จพระบรมราช ชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมราช กุมารี

6 สมเด็จพระยุพราช ( สยาม มกุฎราชกุมาร ) สมเด็จพระบรมราชกุมารี

7 สสมเด็จเจ้าฟ้า ◦ส◦สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ◦ส◦สมเด็จพระเชษฐภคินีเธอ เ จ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภา พรรณวดี ◦ส◦สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เ จ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ก รมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ สสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พ ระองค์เจ้า พพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า แ ละ พ ระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ( ทรงกรม ) พพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ( ที่มิได้ทรงกรม ) หหม่อมเจ้า

8

9 พระองค์ เจ้า หม่อมเจ้า

10  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  สมเด็จพระสังฆราช  สมเด็จพระราชาคณะ  พระราชาคณะ  พระสงฆ์ทั่วไป

11 ปประธานองคมนตรี นนายกรัฐมนตรี ปประธานสภาผู้แทนราษฎร อองคมนตรี รรองนายกรัฐมนตรี รรัฐมนตรี รรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ปปลัดกระทรวง ออธิบดี ผ ู้ว่าราชการจังหวัด สสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส ุภาพชนหรือบุคคล ทั่วไป

12

13

14

15 พระ บรม • พระบรมราช โองการ • พระบรม ราโชวาท • พระบรมราชินี นาถ พระ ราช • พระราชธิดา • พระราช ทรัพย์ • พระราช กรณียกิจ พระ • พระภคินี • พระหทัย • พระโอสถ

16 พระ บรม • ไม่ใช้ พระ ราช • พระราช เสาวนีย์ • พระราช วโรกาส • พระราช นิพนธ์ พระ • พระนัดดา • พระสุคนธ์ • พระหัถต์

17 สมเด็จพระ ยุพราช พระ ราช พระ สมเด็จพระ บรมราชกุมารี พระ ราช พระ

18 พระอนุวงศ์ ( เจ้าชั้นรองทุก พระองค์ ) พระ

19 นำหน้าคำกริยา สามัญ นำหน้าคำนาม สามัญ นำหน้า คำกริยาราชาศัพท์ • ทรงแนะนำ ทรงตักเตือน • ทรงจับ ทรงศึกษา • ทรงม้า ทรงรถ ทรงขลุ่ย • ทรงเรือใบ ทรงแซก โซโฟน • ทรงพระราชนิพนธ์ • ทรงพระนิพนธ์ • ทรงพระอักษร

20  คำที่เป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้ว ไม่ใช้ทรงนำหน้า เช่น เสด็จ เสด็จฯ เสวย โปรด ประทับ ฯลฯ  คำว่าผนวช เป็นกริยาราชาศัพท์ แต่นิยมใช้ทรง นำหน้า ( ทรงผนวช )  คำว่า พระราชทาน แปลว่า ให้ เป็นคำกริยาราชา ศัพท์ ใช้ทรงนำหน้าไม่ได้  คำว่า “ เป็น ” กับคำว่า “ มี ” จะไม่ใช้ทรงนำหน้าถ้าคำ ที่ตามหลังเป็นคำราชาศัพท์ เช่น มีพระบรมราช โองการ มีพระราชดำริ เป็นพระราชโอรส ฯลฯ และใช้ทรงนำหน้าได้ถ้าคำที่ตามหลังเป็นคำสามัญ เช่น ทรงเป็นผู้นำ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ฯลฯ  คำว่า เข้า ออก ขึ้น ลง จะใช้ “ เสด็จ ” นำหน้า ไม่ใช้ “ เสด็จฯ ”

21 บุคคลเกิดตายให้ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงพระราช สมภพ สวรรคตพระราชทาน สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมราชกุมารี ทรงพระราช สมภพ ทิวงคตพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้า ( อัครราช กุมารี ) สมเด็จเจ้าฟ้า ประสูติสิ้นพระชนม์พระราชทาน ประทาน เจ้าชั้นรององค์อื่นๆ สมเด็จพระสังฆราช ประสูติสิ้นพระชนม์ประทาน หม่อมเจ้า ประสูติสิ้นชีพตักษัย ถึงชีพิตักษัย ประทาน

22 ใใช้ “ เฝ้าฯ ร ับเสด็จ ” ( เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ) ไไม่ใช้ว่า “ ถวายการต้อนรับ ” เ พราะเป็น สำนวนต่างประเทศ ใใช้ “ แสดงความจงรักภักดี ” “ มีความ จงรักภักดี ” ไไม่ใช้ว่า “ ถวายความจงรักภักดี ” เ พราะ เป็นสำนวนต่างประเทศเช่นเดียวกัน

23 คคำว่า “ อาคันตุกะ ” ห มายถึง แ ขกเมือง ““ ราชอาคันตุกะ ” ห มายถึง แ ขกเมืองของ พระราชา ““ พระราชอาคันตุกะ ” ห มายถึง พ ระราชาที่ เป็นแขกเมืองของพระราชา ““ ทูลเกล้าฯ ถ วาย ” ห มายถึง ถ วายของเล็ก ของที่มีน้ำหนักเบา ““ น้อมเกล้าฯ ถ วาย ” ห มายถึง ถ วายของ ใหญ่ ข องหนัก รร้านจักษุการแว่น ท ูลเกล้าฯ ถ วาย

24


ดาวน์โหลด ppt หมายถึง ถ้อยคำสุภาพไพเราะที่ใช้ให้ เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพ สังคมไทย ซึ่งถือหลักแบ่งตามวัยวุฒิ คุณวุฒิ และชาติวุฒิ ได้แก่ ๑. พระมหากษัตริย์ และสมเด็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google