งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง 1. ทรงมีน้ำพระทัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จะ เห็นได้จากเมื่อพระองค์เสด็จไปพบ พระสิทธัตถะ พระองค์ได้ทูลเชิญให้ พระสิทธัตถะอยู่ครองราชสมบัติ ครึ่งหนึ่งแห่งแคว้นมคธ โดยมิทรงหวง แหนหรือตระหนี่แต่ประการใด 2. ทรงศรัทธาศาสนาพุทธศาสนาเป็น อย่างยิ่ง เห็นได้จากเมื่อพระองค์สดับ พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดง แล้ว ทรงมีความเลื่อมใสใน พระพุทธศาสนา ประกาศตนเป็น อุบาสก

34 ศาสนิกชนตัวอย่าง

35 พระมหาธรรมราชาลิไทย ทรงทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาศูนย์รวม จิตใจของคนใน ชาติ เพราะสุโขทัยหลังรัช สมัยพ่อขุนรามคำแหง มหาราชแล้ว ทรงทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาศูนย์รวม จิตใจของคนใน ชาติ เพราะสุโขทัยหลังรัช สมัยพ่อขุนรามคำแหง มหาราชแล้ว พญาลิไททรงคิดจะรวบรวมสุโขทัยให้ กลับคืนดังเดิม แต่ก็ทรงทำไม่สำเร็จ นโยบายการปกครองที่ใช้ศาสนาเป็นหลัก รวมความเป็นปึกแผ่นจึงเป็นนโยบายหลัก ในรัชสมัยนี้ ทรงสร้างเจดีย์ที่นครชุม สร้างพระพุทธ ชินราชที่พิษณุโลก

36 คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ทรงมีความกตัญญูอย่างยิ่ง ทรงมีความ รักและกตัญญูต่อมารดาของพระองค์ เป็นอย่างยิ่ง สังเกตได้จากหนังสือไตร ภูมิพระร่วง ทรงมีความสามารถในการถ่ายทอด นามธรรมให้เป็นรูปธรรม เนื้อหาของ ไตรภูมิพระร่วมกล่าวถึง ศีลธรรม จริยธรรม เรื่องสวรรค์ นรก เป็นเรื่อง ละเอียดอ่อนยากที่จะอธิบายให้ เข้าใจได้ ทรงมีความสามารถในการ ถ่ายทอด ทรงทำเรื่องยากให้ง่ายได้

37 ทรงมีความคิดริเริ่มเป็นยอด วิเคาระห์ได้จาก การที่ทรงบรรยายธรรมในไตรภูมิพรร่วง จะ เห็นว่า ไม่เพียงมีแต่คัดลอกความคิด จาก คัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฎีกา เท่านั้น

38 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาชิรญาณวโรรส สมเด็จพระมหาสมณ เจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโร รส ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 10 แห่งกรุง รัตนโกสินทร์ เสด็จสถิต ณ วัด บวรนิเวศวิหาร ได้รับสถาปนา เป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ฯ เมื่อปี พ. ศ. 2443 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรง พระอิสริยยศ 22 พรรษา สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ. ศ. 2464 พระชนมายุ 62 พรรษากรุง รัตนโกสินทร์ วัด บวรนิเวศวิหาร พ. ศ. 2443 พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ. ศ. 2464

39 พระประวัติ เมื่อพระชนมายุได้ 8 พรรษา ทรงเริ่มศึกษาภาษาบาลี จน สามารถแปลธรรมบทได้ก่อน ทรงผนวชเป็นสามเณร นอกจากนี้ยังทรงศึกษา ภาษาอังกฤษ และโหราศาสตร์ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษโหราศาสตร์

40 มื่อทรงผนวชได้ 3 พรรษา ทรง เข้าแปลพระปริยัติธรรมหน้า พระที่นั่ง ทรงแปลได้เป็น เปรียญ 5 ประโยค จากนั้น พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง สถาปนาพระอิสริยยศเป็น พระ เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นว ชิรญาณวโรรส และเป็นเจ้า คณะรอง ในธรรมยุติกนิกาย เมื่อปี พ. ศ. 2424 พระองค์ได้ ครองวัดบวรนิเวศวิหารธรรมยุติกนิกาย พ. ศ. 2424วัดบวรนิเวศวิหาร

41 รงเริ่มพัฒนาการพระศาสนา โดยเริ่มต้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร ได้แก่ริเริ่มให้ภิกษุสามเณรที่ บวชใหม่ เรียนพระธรรมวินัยใน ภาษาไทย มีการสอบความรู้ ด้วยวิธีเขียน ต่อมาจึง กำหนดให้เป็นหลักสูตร การศึกษาสำหรับคณะสงฆ์ เรียกว่า นักธรรม ทรงจัดตั้ง มหามงกุฎราชวิทยาลัย เป็น การริเริ่มจัดการศึกษาของ พระภิกษุ มหามงกุฎราชวิทยาลัย

42 ทรงอำนวยการจัดการศึกษาหัว เมืองทั่วราชอาณาจักรเมื่อปี พ. ศ. 2441 ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะ ขยายการศึกษา ขั้นพื้นฐานไป ยังประชาชนทั่วราชอาณาจักร

43 คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง ทรงมีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา ทรงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเลิศ ทรงมีหิริโอตัปปะเป็นเลิศ ทรงมีความคิดริเริ่ม ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

44 ชาดก ชาดกคือเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ บำเพ็ญบารมี เพื่อจะไปเสวยชาติเป็น พระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่า ไว้อยู่ใน สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มี ทั้งหมด 547 เรื่อง มิตตวินชาดก ราโชวาทชาดก

45 มิตตวินชาดก

46

47

48 ราโชวาทชาดก

49

50

51

52 สรุป

53

54

55

56

57


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google