งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระ โพธิญาณ เถระ ( ชา สุภท โท ). ประวัติและผลงาน พระโพธิญาณเถระ มีชื่อเดิมว่า ชา ช่วงโชติ เกิดวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน พ. ศ. 2461 บิดาชื่อ นายมา ช่วงโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระ โพธิญาณ เถระ ( ชา สุภท โท ). ประวัติและผลงาน พระโพธิญาณเถระ มีชื่อเดิมว่า ชา ช่วงโชติ เกิดวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน พ. ศ. 2461 บิดาชื่อ นายมา ช่วงโชติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระ โพธิญาณ เถระ ( ชา สุภท โท )

2 ประวัติและผลงาน พระโพธิญาณเถระ มีชื่อเดิมว่า ชา ช่วงโชติ เกิดวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน พ. ศ. 2461 บิดาชื่อ นายมา ช่วงโชติ มารดา ชื่อ นางพิมพ์ ช่วงโชติ ณ หมู่บ้านจิกก่อ ตำบลธาตุ ( ปัจจุบัน คือ ตำบลแสนสุข ) อำเภอวารินชำรา จังหวัดอุบลราชธานี มีพี่น้อง ทั้งหมด 10 คน ครอบครัวของเด็กชายชา เป็น ครอบครัวใหญ่ มีแค่ความ อบอุ่น บิดามารดาเป็นผู้มีอัธยาศัย โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เข้าวัดฟังธรรมเป็น ประจำ จึงทำให้ เด็กชายชา ช่วงโชติ เป็นคน จิตใจฝักใฝ่ธรรมะ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา รักความเป็นธรรม

3 พ. ศ. 2482 ( อายุ 21 ปี ) นายชาได้อุปสมบทเป็น พระภิกษุ ที่วัดก่อใน โดย มีพระครูอินทรสารคุณเป็น พระอุปัชฌาย์ ได้รับ ฉายาว่า “ สุภทโท ”

4 ชื่อเสียงของพระ อาจารย์ชาเริ่ม ขจรขจายออกไป โดยเฉพาะเมื่อ ท่านกลับมาจำ พรรษาที่วัดบ้าน ก่อ และต่อมามี ญาติโยมร่วมกัน สร้างเสนาสนะ ต่างๆอย่างเรียบ ง่ายให้เป็นที่พัก และปฏิบัติธรรม ณ ป่าดงดิบ ชื่อ ดงหนองป่าพง

5 เมื่อมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสมากขึ้น หลวงพ่อชาจึงจัดตั้งสาขาของวัด หนองป่าพงขึ้น ที่วัดป่าอรัญวาสี อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี เป็นสาขาที่ 1 โดยมี พระเที่ยง ชิธมโม เป็นเจ้าอาวาส จากนั้นสาขาที่ 2 และ 3 และสาขา อื่นๆก็เกิดตามมา ปัจจุบันสาขา ของวัดหนองป่าพงมีมากกว่า 100 สาขา

6 พ. ศ. 2516 หลวงพ่อชาได้รับ พระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญชื่อ พระโพธิญาณเถระ

7 พ. ศ. 2518 ได้ตั้ง สาขาที่ 14 ของวัด หนองป่าพงที่วัด ป่านานาชาติ ตำบลทุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี โดย มีพระสุเมธ ลูก ศิษย์ฝรั่งรูปแรก เป็นเจ้าอาวาส

8 พ. ศ. 2519 พระอาจาย์ สุเมโธ ได้เดินทาง กลับไปเยี่ยมโยมบิดา มารดาที่เมืองซานดิเอ โก ประเทศ สหรัฐอเมริกา หลังจาก นั้นไม่นาน นาย ยอร์ช ชาร์ป ประธานมูลนิธิ กิจการสงฆ์แห่ง ประเทศอังกฤษได้ เดินทางมายังประเทศ ไทย เพื่อนิมนต์พระ โพธิญาณเถระไปเผย แผ่พุทธธรรมใน ประเทศอังกฤษ

9 5 พฤษภาคม พ. ศ.2520 พระ โพธิญาณเถระ พร้อมด้วยพระอา จาย์สุเมโธและ นายตง โยม อุปัฏฐาก ได้จาริก สู่ประเทศอังกฤษ เพื่อเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ตามที่ได้รับนิมนต์ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม จึง เดินทางกลับถึง ประเทศไทย

10 ตุลาคม พ. ศ.2520 บีบีซี. แห่งประเทศ อังกฤษได้ขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำ ภาพยนตร์เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่วัด หนองป่าพง เป็นภาพยนตร์สารคดี เกี่ยวกับชีวิตข้อวัตรปฏิบัติของพระ กรรมฐาน

11 พระโพธิญาณเถระได้รับนิมนต์สู่ประเทศ อังกฤษเป็นครั้งที่ 2 และได้จัดตั้งสาขา ขึ้นที่วัดป่าจิตตวิเวก นับเป็นสาขาแรก ของวัดหนองป่าพงที่ตั้งขึ้นใน ต่างประเทศ และมีสาขาของวัดป่าเกิดขึ้นอีกหลาย ประเทศ เช่น อิตาลี นิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น

12 พ. ศ. 2524 พระโพธิญาณเถระได้อาพาธ ด้วยโรคที่เกี่ยวกับไขสันหลัง และใน พ. ศ. 2535 ท่านก็ได้มรณภาพ หลังจาก ได้รับพระราชทานเพลิงศพแล้ว ศิษยานุ ศิษย์ทั้งในและต่างประเทศได้ลงมติให้ สร้างเมรุเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ ณ วัดหนอง ป่าพง

13 มีจิตใจฝักใฝ่ธรรมะ มีนิสัยซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา รักความยุติธรรม ไม่นิยมความรุนแรง มีความสนใจใฝ่รู้และชอบสนทนาธรรมกับผู้ ที่มีความรู้ ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น มีความขยันหมั่นเพียรและอดทนในการ ปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะในเรื่องวิปัสสนา กรรมฐาน มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา และทำ หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง จนพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายออกไปอย่าง กว้างขวาง คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็น แบบอย่าง

14 พิพิธภัณฑ์พระ โพธิญาณเถร เป็นอาคารสามชั้นทรง ไทยประยุกต์ มีโถง บันไดอยู่ตรงกลาง ชั้น ล่างมีตู้แสดงโครง กระดูกมนุษย์อยู่สอง ข้าง ชั้น 2 จัดแสดงข้าว ของเครื่องใช้พื้นบ้านที่ ชาวบ้านนำมาถวายวัด และชั้น 3 ประดิษฐาน หุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าจริง ของหลวงปู่ชา ในท่านั่ง เก้าอี้ และเครื่อง อัฐบริขารของท่าน

15 เจดีย์ศรีโพธิญาณ เจดีย์สีทองอร่าม ตั้งอยู่บนลานโล่ง มี ลักษณะ สถาปัตยกรรมแบบ พุทธศิลป์ลาวคือ ส่วนองค์เจดีย์เป็นบัว เหลี่ยมตั้งอยู่บนฐาน ทรงกลม ซึ่งเป็น อาคารโบสถ์ มี ทางเข้าทั้งสี่ทิศ ประดิษฐานรูปเหมือน และอัฐิของหลวงปู่ชา ให้ผู้ศรัทธาได้ สักการะ


ดาวน์โหลด ppt พระ โพธิญาณ เถระ ( ชา สุภท โท ). ประวัติและผลงาน พระโพธิญาณเถระ มีชื่อเดิมว่า ชา ช่วงโชติ เกิดวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน พ. ศ. 2461 บิดาชื่อ นายมา ช่วงโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google