งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสถาปนา อาณาจักรสุโขทัย. ความเป็นมาของ อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัย เกิดจากความรักชาติ ความเสียสละ และความสามารถของบรรพบุรุษ ไทย ในตอนปลายพุทธศตวรรษที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสถาปนา อาณาจักรสุโขทัย. ความเป็นมาของ อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัย เกิดจากความรักชาติ ความเสียสละ และความสามารถของบรรพบุรุษ ไทย ในตอนปลายพุทธศตวรรษที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสถาปนา อาณาจักรสุโขทัย

2 ความเป็นมาของ อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัย เกิดจากความรักชาติ ความเสียสละ และความสามารถของบรรพบุรุษ ไทย ในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ได้มี พัฒนาการที่เป็นปึกแผ่นมั่นคง มีความ เจริญก้าวหน้า ด้านการเมืองการปกครอง ด้าน เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านศิลปวัฒนธรรม จาก ผลงานและความสามารถของบรรพบุรุษไทยเป็น ผู้สร้างมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นรากฐานของ การพัฒนาชาติบ้านเมืองสืบทอดมาเป็นลำดับ 2 2

3 14 1. สภาพทำเลที่ตั้งของกรุง สุโขทัยที่เหมาะสม  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยม โดยมีแม่น้ำปิง วัง และ น่าน ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำ เจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทยจึงติดต่อกับหัวเมือง อื่นๆ ได้ทั้งทางบกและทางน้ำ  ในแง่ทางเศรษฐกิจ : สามารถติดต่อค้าขายกับ หัวเมืองทางภาคเหนือและภา กลางตอนล่าง และชาวต่างชาติจึงมีรายได้ จากการค้าขาย  ทำให้ประชาชนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเป็น จำนวนมาก  ชุมชนสุโขทัย จึงขยายตัวออกไปมากยิ่งขึ้น

4 1515 1515 2. ความสามารถของผู้นำ ไทยที่เข้มแข็ง  เป็นนักรบ เสียสละ  พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด เป็นโอรส ของพ่อขุนศรีนาวนำถม  มีพระสหาย คือ พ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยาง  ได้ช่วยกันขับไล่ขอมไม่ให้ครอบครอง สุโขทัยได้สำเร็จ  ในที่สุด... จึงสามารถสถาปนาอาณาจักร สุโขทัยได้

5 16 3. นิสัยรักความ เป็นอิสระ  คนไทยไม่ชอบอยู่ภายใต้อำนาจ  ไม่ต้องการผู้นำที่เป็นพวกขอม  ดังนั้น เมื่อพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อ ขุนผาเมือง มีนโยบายที่จะทำให้กรุงสุโขทัยเป็น อิสระจากขอม  จึงได้รับการสนับสนุนจากคนไทย รวมกันต่อสู้กับทหารขอม  จนได้รับชัยชนะ สามารถทำให้สุโขทัย เป็นอิสระได้

6 17 ขอมเริ่มเสื่อม อำนาจ 1. ขอมเริ่มเสื่อม อำนาจ หลังจากที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ ขอมผู้เข้มแข็ง  หลังจากที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ ขอมผู้เข้มแข็ง ได้สิ้นพระชนม์ ใน พ. ศ.1762 อาณาจักรขอมก็ค่อยๆเสื่อมอำนาจ ได้สิ้นพระชนม์ ใน พ. ศ.1762 อาณาจักรขอมก็ค่อยๆเสื่อมอำนาจ กองทัพลดแสนยานุภาพลง เนื่องจาก การทำสงครามยืดเยื้อ  กองทัพลดแสนยานุภาพลง เนื่องจาก การทำสงครามยืดเยื้อ กับอาณาจักรที่อยู่ใกล้เคียง กับอาณาจักรที่อยู่ใกล้เคียง การระดมกำลังคนและทรัพยากรเพื่อ ก่อสร้างเทวสถาน เช่น  การระดมกำลังคนและทรัพยากรเพื่อ ก่อสร้างเทวสถาน เช่น ปราสาทหิน ทำให้ขอมสิ้นเปลือง งบประมาณ ปราสาทหิน ทำให้ขอมสิ้นเปลือง งบประมาณ จึงทำให้สุโขทัยมีความปลอดภัยมากขึ้น  จึงทำให้สุโขทัยมีความปลอดภัยมากขึ้น ในช่วงที่กำลังสร้างราชธานี ในช่วงที่กำลังสร้างราชธานี

7 18 2. กลุ่มคนไทยในแคว้นอื่น ให้การยอมรับ  คนไทยในแคว้นอื่นๆ ไม่ได้ยกทัพ เข้ามาแย่งชิง หรือหวังผนวกสุโขทัยไว้ใต้อำนาจ  แสดงให้เห็นว่า... คนไทยในแคว้น อื่นที่เคยตั้งตัวเป็นอิสระ ยอมรับอำนาจของแคว้นสุโขทัย


ดาวน์โหลด ppt การสถาปนา อาณาจักรสุโขทัย. ความเป็นมาของ อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัย เกิดจากความรักชาติ ความเสียสละ และความสามารถของบรรพบุรุษ ไทย ในตอนปลายพุทธศตวรรษที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google