งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ

2 ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 4 ฝ่าย
ฝ่ายบริหารงานปกครอง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ การบริหาร งานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการกรมการปกครอง การสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ งานการเงินและบัญชีการดูแลรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของที่ทำการปกครองอำเภอ งานในหน้าที่ของสำนักงานอำเภอ เช่น งานบริหารทั่วไป งานธุรการ และงานสารบรรณ งานเลขานุการนายอำเภอ การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ การจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหาร การวางแผน และการประชาสัมพันธ์ การจัดงานรัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น งานเกี่ยวกับ การควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อสังคม การดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานบริการ โรงแรม และ อาวุธปืน และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

3 ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรม การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การเข้าร่วมสอบสวนและควบคุมการสอบสวนคดีอาญา การร่วมชันสูตรพลิกศพในหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และงานศูนย์ดำรงธรรม การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายทะเบียนและบัตร มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชนและการทะเบียนอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง การสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับทางด้านการทะเบียน และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

4 ฝ่ายความมั่นคง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ ความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ งานกิจการชายแดน งานกิจการ ผู้อพยพ งานกิจการชนกลุ่มน้อย งานกิจการหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง งานการข่าว งานกิจการอาสารักษาดินแดน งานด้าน การสื่อสาร การดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของกรม หรือที่ได้รับมอบหมายและการปฏิบัติงานร่วมกับหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือ ที่ได้รับมอบหมาย สำนักงานอำเภอ มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอำเภอ มีนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ

5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปะนาเระ
เป็นหน่วยงานภายในที่ว่าการอำเภอปะนาเระ มีบุคลากร 3 คน ทำหน้าที่ดังนี้ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด อำนวยการแก่นายอำเภอในกรณีการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ ประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ระเบียบกฎหมายและการบริหารงานทั่วไป ให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุรวมทั้งควบคุมตรวจสอบการเงินบัญชี การพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประสานการอำนวยการกับส่วนราชการอื่น ๆ ที่มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ

6 ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การงบประมาณ การพัสดุ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนตามนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวง ของกรมต่าง ๆ ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

7

8 นายวสันต์ ยอดศรี นางสาวหนึ่งฤทัย สังข์จีน
ท้องถิ่นอำเภอปะนาเระ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

9


ดาวน์โหลด ppt ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google