งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ. ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ แบ่งโครงสร้าง ภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ฝ่ายบริหารงานปกครอง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการ ปกครองท้องที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ. ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ แบ่งโครงสร้าง ภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ฝ่ายบริหารงานปกครอง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการ ปกครองท้องที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ

2 ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ แบ่งโครงสร้าง ภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ฝ่ายบริหารงานปกครอง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการ ปกครองท้องที่ การบริหาร งานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ กรมการปกครอง การสนับสนุนการเลือกตั้ง ทุกระดับ งานการเงินและบัญชีการดูแลรักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของที่ทำ การปกครองอำเภอ งานในหน้าที่ของ สำนักงานอำเภอ เช่น งานบริหารทั่วไป งาน ธุรการ และงานสารบรรณ งานเลขานุการ นายอำเภอ การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ การ จัดทำข้อมูลเพื่อการบริหาร การวางแผน และการ ประชาสัมพันธ์ การจัดงานรัฐพิธี และงาน ประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น งานเกี่ยวกับ การ ควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อสังคม การ ดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานบริการ โรงแรม และ อาวุธปืน และการปฏิบัติงานร่วมกับ หรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายบริหารงานปกครอง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการ ปกครองท้องที่ การบริหาร งานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ กรมการปกครอง การสนับสนุนการเลือกตั้ง ทุกระดับ งานการเงินและบัญชีการดูแลรักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของที่ทำ การปกครองอำเภอ งานในหน้าที่ของ สำนักงานอำเภอ เช่น งานบริหารทั่วไป งาน ธุรการ และงานสารบรรณ งานเลขานุการ นายอำเภอ การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ การ จัดทำข้อมูลเพื่อการบริหาร การวางแผน และการ ประชาสัมพันธ์ การจัดงานรัฐพิธี และงาน ประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น งานเกี่ยวกับ การ ควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อสังคม การ ดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานบริการ โรงแรม และ อาวุธปืน และการปฏิบัติงานร่วมกับ หรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

3 ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความเป็น ธรรม การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การเข้าร่วม สอบสวนและควบคุมการสอบสวนคดีอาญา การ ร่วมชันสูตรพลิกศพในหน้าที่ของพนักงานฝ่าย ปกครอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งานรับเรื่องราว ร้องทุกข์และงานศูนย์ดำรงธรรม การแก้ไขปัญหา ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ และการปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความเป็น ธรรม การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การเข้าร่วม สอบสวนและควบคุมการสอบสวนคดีอาญา การ ร่วมชันสูตรพลิกศพในหน้าที่ของพนักงานฝ่าย ปกครอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งานรับเรื่องราว ร้องทุกข์และงานศูนย์ดำรงธรรม การแก้ไขปัญหา ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ และการปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายทะเบียนและบัตร ฝ่ายทะเบียนและบัตร มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ ทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชนและการ ทะเบียนอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการ ปกครอง การสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ ทางด้านการทะเบียน และการปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ ทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชนและการ ทะเบียนอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการ ปกครอง การสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ ทางด้านการทะเบียน และการปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

4 ฝ่ายความมั่นคง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การจัดระเบียบ สังคม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ ความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ งานกิจการ ชายแดน งานกิจการ ผู้อพยพ งานกิจการ ชนกลุ่มน้อย งานกิจการหมู่บ้านอาสาพัฒนา และ ป้องกันตนเอง งานการข่าว งานกิจการอาสา รักษาดินแดน งานด้าน การสื่อสาร การ ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่อยู่ ใน ความรับผิดชอบของกรม หรือที่ได้รับ มอบหมายและการปฏิบัติงานร่วมกับหรือการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือ ที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายความมั่นคง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การจัดระเบียบ สังคม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ ความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ งานกิจการ ชายแดน งานกิจการ ผู้อพยพ งานกิจการ ชนกลุ่มน้อย งานกิจการหมู่บ้านอาสาพัฒนา และ ป้องกันตนเอง งานการข่าว งานกิจการอาสา รักษาดินแดน งานด้าน การสื่อสาร การ ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่อยู่ ใน ความรับผิดชอบของกรม หรือที่ได้รับ มอบหมายและการปฏิบัติงานร่วมกับหรือการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือ ที่ได้รับมอบหมาย สำนักงานอำเภอ สำนักงานอำเภอ มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอำเภอ มี นายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ

5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ปะนาเระ เป็นหน่วยงานภายในที่ว่าการอำเภอปะนาเระ มี บุคลากร 3 คน ทำหน้าที่ดังนี้ เป็นหน่วยงานภายในที่ว่าการอำเภอปะนาเระ มี บุคลากร 3 คน ทำหน้าที่ดังนี้ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอำเภอ ให้ดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอำเภอ ให้ดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด อำนวยการแก่นายอำเภอในกรณีการปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ อำนวยการแก่นายอำเภอในกรณีการปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ ประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ระเบียบ กฎหมายและการบริหารงานทั่วไป ประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ระเบียบ กฎหมายและการบริหารงานทั่วไป ให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดแนวทางแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ รวมทั้งควบคุมตรวจสอบการเงินบัญชี การพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม กฎหมายระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดแนวทางแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ รวมทั้งควบคุมตรวจสอบการเงินบัญชี การพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม กฎหมายระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ประสานการอำนวยการกับส่วนราชการอื่น ๆ ที่มี ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ ประสานการอำนวยการกับส่วนราชการอื่น ๆ ที่มี ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ

6 ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การงบประมาณ การพัสดุ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นอำเภอ ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การงบประมาณ การพัสดุ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นอำเภอ ดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนตามนโยบายของ รัฐบาล ของกระทรวง ของกรมต่าง ๆ ให้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต พื้นที่ ดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนตามนโยบายของ รัฐบาล ของกระทรวง ของกรมต่าง ๆ ให้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต พื้นที่ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

7

8 นายวสันต์ ยอดศรี นางสาวหนึ่งฤทัย สังข์จีน นายวสันต์ ยอดศรี นางสาวหนึ่งฤทัย สังข์จีน ท้องถิ่นอำเภอปะนาเระนักส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

9


ดาวน์โหลด ppt ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ. ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ แบ่งโครงสร้าง ภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ฝ่ายบริหารงานปกครอง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการ ปกครองท้องที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google