งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การได้เป็นผู้ชนะการ เลือกตั้ง  การได้เป็นผู้แทน “ คน ”  การได้เลือกตั้ง โดยการ หย่อนบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การได้เป็นผู้ชนะการ เลือกตั้ง  การได้เป็นผู้แทน “ คน ”  การได้เลือกตั้ง โดยการ หย่อนบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  การได้เป็นผู้ชนะการ เลือกตั้ง  การได้เป็นผู้แทน “ คน ”  การได้เลือกตั้ง โดยการ หย่อนบัตร

3  จากสุนทรพจน์อันลือเลื่องของ ประธานาธิบดี ลิงคอล์น อดีตประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาที่ว่า ประชาธิปไตย คือ “ การปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ” ที่ถือว่าอำนาจหน้าที่ในการ ปกครองประเทศจะต้องมาจาก ประชาชนหรือได้รับความยินยอม จากประชาชน

4  ซื้อเสียง  บังคับขู่เข็ญ  การต่อรองหลัง เลือกตั้ง

5  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน นายก อบต. / นายก เทศบาล ( นายกเทศมนตรี )  สจ. : สมาชิก อบจ.

6

7  สส. : สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  สว. : สมาชิกวุฒิสภา  นายก อบจ. : นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด  ส. อบจ. ( สจ.) : สมาชิกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี : นายกเทศบาล ตำบล  สท. : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  นายก อบต. : นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล  ส. อบต. : สมาชิกองค์การบริหาร ส่วนตำบล

8  องค์การบริหารส่วน จังหวัด  องค์การบริหารส่วน ตำบล  เทศบาลตำบล

9  กรุงเทพมหานคร  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบล  เมืองพัทยา

10


ดาวน์โหลด ppt  การได้เป็นผู้ชนะการ เลือกตั้ง  การได้เป็นผู้แทน “ คน ”  การได้เลือกตั้ง โดยการ หย่อนบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google