งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการทำบุญเข้าวัดด้วยการ แต่งชุดผ้าไทย ทำไมต้องรณรงค์เชิญชวนแต่งชุดผ้าไทย เหตุผล สภาพสังคมไทยในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ เบี่ยงเบนทางด้านวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการทำบุญเข้าวัดด้วยการ แต่งชุดผ้าไทย ทำไมต้องรณรงค์เชิญชวนแต่งชุดผ้าไทย เหตุผล สภาพสังคมไทยในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ เบี่ยงเบนทางด้านวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการทำบุญเข้าวัดด้วยการ แต่งชุดผ้าไทย ทำไมต้องรณรงค์เชิญชวนแต่งชุดผ้าไทย เหตุผล สภาพสังคมไทยในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ เบี่ยงเบนทางด้านวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนับวันที่จะทำให้วัฒนธรรมไทยอันดีงามเสื่อมลง ๆ เห็นได้จากค่านิยมการแต่งกาย ของวัยรุ่นไทยซึ่งจะลอกเลียนแบบการแต่งกายของศิลปินนักร้อง นักแสดงของต่างประเทศ ซึ่งจะนิยมการแต่งกาย แบบเปิดเผยร่างกาย เช่น ผู้หญิงสวมกระโปรง กางเกงสั้นมากเกินไป สวมเสื้อผ้าไม่ใส่ชุดชั้นใน ใส่สายเดียว โชว์ด้านหน้าด้านหลัง ใส่เสื้อคอลึกมาก ซึ่งผิดไปจากค่านิยมของ หญิงไทยสมัยเก่าที่สวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกาย มิดชิด บางครั้งพฤติกรรมการแต่งกายของหญิงวัยรุ่นไทยที่ชอบโชว์ ร่างกายยังทำให้ศาสนามัวหมอง เพราะการ แต่งกายลักษณะดังกล่าวเข้าไปในวัด เป็นการไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงาน หลักในการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู งานด้านวัฒนธรรม และ เอกลักษณ์ของชาติ ได้มีนโยบายรณรงค์ ให้ประชาชนคนไทยหันมานิยมสวมใส่เสื้อผ้าชุดไทย เพื่อเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และ สนับสนุนภูมิปัญญาไทย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 การดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ซึ่งเป็นหน่วยงาน ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงปัญหาความเบี่ยงเบนดังกล่าว และเพื่อร่วม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และสนับสนุน ภูมิปัญญาไทย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดทำ “ โครงการทำบุญเข้าวัดด้วยการแต่งชุดผ้าไทย ” ขึ้น

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน วัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ เอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนาไม่ให้มัวหมอง และเสื่อมลง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาไทย ภายใต้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดปัญหาพฤติกรรมความเบี่ยงเบนวัฒนธรรมไทย ด้านการแต่งกาย

4 เป้าหมาย ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนหญิง วัดทุกวัดในเขตพื้นที่จังหวัดตราด ส่วนราชการ เอกชน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ ๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพความจริงของสังคมไทยด้าน การแต่งกายจากสื่อต่าง ๆ ๒ สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างโครงการทำบุญเข้า วัดด้วยการแต่งชุดผ้าไทย ๓. เสนอขออนุมัติโครงการ ๔. ดำเนินการตามโครงการ โดยวิธี - ประชาสัมพันธ์โครงการทาง - หน่วยงานราชการ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สถานศึกษา - และสื่อมวลชนท้องถิ่นทุกแขนง

6 ๕. ขอความร่วมมือทางคณะสงฆ์ระดับจังหวัด อำเภอและ ตำบล ประชาสัมพันธ์ไปยังวัด ต่าง ๆ ในสังกัด ๖. ขอความร่วมมือวัดทุกวัดในเขตพื้นที่จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชน ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ๗. สรุปและรายงานผลโครงการ โดยวิธี - แบบสอบถาม - สังเกต - และสัมภาษณ์

7 ระยะเวลาดำเนินการ เป็นโครงการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น หญิงจะมีพฤติกรรมความเบี่ยงเบนด้านการ แต่งกายที่ดีขึ้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีรายได้และช่วยกระตุ้น เศรษกิจให้ดีขึ้น และประชาชนมีค่านิยมในเอกลักษณ์ของ ความเป็นไทยให้คงอยู่คู่สังคมและ วัฒนธรรมไทยสืบไป

9


ดาวน์โหลด ppt โครงการทำบุญเข้าวัดด้วยการ แต่งชุดผ้าไทย ทำไมต้องรณรงค์เชิญชวนแต่งชุดผ้าไทย เหตุผล สภาพสังคมไทยในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ เบี่ยงเบนทางด้านวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google