งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ ก่อนเรียน 1. เจ้านาย หมายถึงบุคคลกลุ่มใดในสมัยสุโขทัย ก. นักบวช ข. ข้าราชการ ค. พระราชวงศ์ ง. พระมหากษัตริย์ 2. ในสมัยสุโขทัย คำว่า “ พ่อขุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ ก่อนเรียน 1. เจ้านาย หมายถึงบุคคลกลุ่มใดในสมัยสุโขทัย ก. นักบวช ข. ข้าราชการ ค. พระราชวงศ์ ง. พระมหากษัตริย์ 2. ในสมัยสุโขทัย คำว่า “ พ่อขุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบบทดสอบ ก่อนเรียน 1. เจ้านาย หมายถึงบุคคลกลุ่มใดในสมัยสุโขทัย ก. นักบวช ข. ข้าราชการ ค. พระราชวงศ์ ง. พระมหากษัตริย์ 2. ในสมัยสุโขทัย คำว่า “ พ่อขุน ” หมายถึงบุคคลใด ก. ขุนนาง ข. นักบวช ค. พระราชวงศ์ ง. พระมหากษัตริย์ 3. ข้อใดแสดงถึงบทบาทที่ สำคัญที่สุด ของกษัตริย์ในสมัย สุโขทัย ก. ดูแลราษฎรให้มีความสุขข. สร้างอาณาจักรให้ ยิ่งใหญ่ ค. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ง. แผ่ขยายพระราชอาณา เขต 4. นายแดงเป็นสามัญชนทั่วไป ถ้าเกิดในสมัยสุโขทัยนายแดง จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มคนใด ก. ข้า ข. ไพร่ ค. ขุนนาง ง. พระ ราชวงศ์ 5.“ หากได้รับอนุญาตให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ก็จะเป็น อิสระ ” หมายถึงบุคคลกลุ่มใด ก. ข้า ข. ไพร่ ค. ขุนนาง ง. พระ ราชวงศ์

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถจำแนกกลุ่มคน ในสังคมสุโขทัยได้

4 คือบุคคลใด …. มี ความสำคัญอย่างไร ……

5 คือบุคคลใด ……… มี ความสำคัญอย่างไร ….

6 คือบุคคลใด ……… มี ความสำคัญอย่างไร …..

7 กลุ่มคนใน สังคมสุโขทัย แบ่งเป็นชนชั้น 3 ชน ชั้น ดังนี้ 1. ชนชั้นปกครอง หมายถึง บุคคลที่มี อำนาจหน้าที่ในการปกครอง ประกอบด้วย - พระมหากษัตริย์ - พระราชวงศ์ - ขุนนาง

8 2. ชนชั้นที่อยู่ภายใต้การปกครอง ได้แก่ - ไพร่ - ทาส 3. ชนชั้นนักบวชทางศาสนา ได้แก่ - พระสงฆ์

9 1. พระมหากษัตริย์ คือ ผู้ที่มี อำนาจสูงสุดในการปกครอง อาณาจักร เป็นผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุข ของราษฎร สร้างความเป็นปึกแผ่น ในอาณาจักร ตลอดจนการดำรงชีวิต และการทำมาหากินของราษฎร ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็น ผู้นำกองทัพในยามเกิดสงคราม

10 2. พระราชวงศ์ เป็นผู้ที่มีเชื้อ สายร่วมกับกษัตริย์ เป็นชนชั้น ที่พระมหากษัตริย์ทรงไว้วางใจ บรรดาพระราชวงศ์ที่ใกล้ชิด และมีความสามารถอาจได้รับ มอบหมายจากพระมหากษัตริย์ ให้ปกครองดูแลเมืองลูกหลวง หรืออาจมีโอกาสสืบราชสมบัติ ได้

11 3. ขุนนางหรือข้าราชการ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลบ้านเมือง ปกครองผู้คน และเป็นผู้นำกำลังไพร่พลออก ทำสงครามป้องกันอาณาจักร ตามพระราชโองการของ พระมหากษัตริย์

12 4. ไพร่ หมายถึง ราษฎรสามัญชน ธรรมดา มีอิสระในการดำเนินชีวิต อยู่ภายใต้การควบคุมของขุนนาง ตามพระราชโองการของ พระมหากษัตริย์ ไพร่จะถูกขุนนาง เกณฑ์ไปใช้แรงงานเป็นครั้งคราว เช่น การก่อสร้าง การชลประทาน เป็นต้น

13 5. ข้า ( ทาส ) หมายถึง กลุ่มคนที่ ไม่มีอิสระและเสรีภาพในการ ดำเนินชีวิตของตนเอง และต้อง เสียสละแรงงานให้กับนาย หาก ทาสได้รับอนุญาตให้อุปสมบทเป็น พระภิกษุสงฆ์ ก็จะเป็นอิสระพ้น สภาพจากการเป็นทาส และถึงแม้ เมื่อลาสิกขาก็ยังเป็นอิสระไม่ต้อง กลับไปเป็นทาสอีก

14 6. นักบวชทางศาสนา หมายถึง พระสงฆ์ เป็นผู้สืบทอด และเผย แผ่พระพุทธศาสนา มีหน้าที่ อบรมสั่งสอนและประกอบ พิธีกรรมทางศาสนาตาม หลักเกณฑ์ของศาสนานั้นๆ ภายใต้การอุปถัมภ์ของกษัตริย์

15 นักเรียนจับกลุ่มๆ ละ 4 คน แล้วปฏิบัติดังนี้ 1. ร่วมกันทำกิจกรรมในบัตรกิจกรรม ที่ 1-4 2. เตรียมนำเสนอกิจกรรมที่ร่วมกัน ทำ กลุ่มละ 1 คน


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ ก่อนเรียน 1. เจ้านาย หมายถึงบุคคลกลุ่มใดในสมัยสุโขทัย ก. นักบวช ข. ข้าราชการ ค. พระราชวงศ์ ง. พระมหากษัตริย์ 2. ในสมัยสุโขทัย คำว่า “ พ่อขุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google