งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาธิปไตย คือ อะไร • การได้เป็นผู้ชนะการ เลือกตั้ง • การได้เป็นผู้แทน “ คน ” • การได้เลือกตั้ง โดย การหย่อนบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาธิปไตย คือ อะไร • การได้เป็นผู้ชนะการ เลือกตั้ง • การได้เป็นผู้แทน “ คน ” • การได้เลือกตั้ง โดย การหย่อนบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประชาธิปไตย คือ อะไร • การได้เป็นผู้ชนะการ เลือกตั้ง • การได้เป็นผู้แทน “ คน ” • การได้เลือกตั้ง โดย การหย่อนบัตร

3 ประชาธิปไตย คือ อะไร • จากสุนทรพจน์อันลือเลื่องของ ประธานาธิบดี ลิงคอล์น อดีตประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาที่ว่า ประชาธิปไตย คือ “ การปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ” ที่ถือว่าอำนาจหน้าที่ในการ ปกครองประเทศจะต้องมาจาก ประชาชนหรือได้รับความยินยอม จากประชาชน

4 การได้ผู้แทนมาด้วยวิธี ไหนจ๊ะ • ซื้อเสียง • บังคับขู่เข็ญ • การต่อรองหลัง เลือกตั้ง

5 ท้องถิ่นนักเรียน รู้จัก ใครบ้าง • ผู้ใหญ่บ้าน • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน • กำนัน นายก อบต. / นายก เทศบาล ( นายกเทศมนตรี ) • สจ. : สมาชิก อบจ.

6 จริงๆ ท้องถิ่นนักเรียนมี ดังนี้

7 การเลือกตั้งรู้ไหมว่ามีระดับ ใดบ้าง • สส. : สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร • สว. : สมาชิกวุฒิสภา • นายก อบจ. : นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด • ส. อบจ. ( สจ.) : สมาชิกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด • นายกเทศมนตรี : นายกเทศบาล ตำบล • สท. : สมาชิกสภาเทศบาลตำบล • นายก อบต. : นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล • ส. อบต. : สมาชิกองค์การบริหาร ส่วนตำบล

8 ความรู้เรื่องท้องถิ่น... นักเรียน รู้เท่านี้ใช่ไหม • องค์การบริหารส่วน จังหวัด • องค์การบริหารส่วน ตำบล • เทศบาลตำบล

9 ความรู้เรื่องท้องถิ่น... มี มากกว่าที่นักเรียนรู้ • กรุงเทพมหานคร • องค์การบริหารส่วนจังหวัด • เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล • องค์การบริหารส่วนตำบล • เมืองพัทยา

10 ท้องถิ่น... เรื่องใกล้ตัว กรุงเทพมหานคร • เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลือกได้ 1 คน (1 หมายเลข ) • เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร • แต่ละเขตเลือกได้ 1 คน (1 หมายเลข )

11 ท้องถิ่น... เรื่องใกล้ตัว องค์การบริหารส่วนจังหวัด • เลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( นายก อบจ.) เลือกได้ 1 คน (1 หมายเลข ) • เลือกสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัด ( ส. อบจ.) • แต่ละเขตเลือกได้ 1 คน (1 หมายเลข )

12 ท้องถิ่น... เรื่องใกล้ตัว เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาล ตำบล • นายกเทศมนตรีนคร, เทศมนตรีเมือง, เทศมนตรีตำบล เลือกได้ 1 คน (1 หมายเลข ) • สมาชิกสภาเทศบาล ( สท.) • แต่ละเขตเลือกได้ 6 คน (6 หมายเลข ) เทศบาลนคร มีสมาชิก 24 คน เทศบาลเมือง มีสมาชิก 18 คน เทศบาลตำบล มีสมาชิก 12 คน

13 ท้องถิ่น... เรื่องใกล้ตัว องค์การบริหารส่วนตำบล • เลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ( นายก อบต.) เลือกได้ 1 คน (1 หมายเลข ) • เลือกสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน ตำบล ( ส. อบต.) • แต่ละหมู่บ้านเลือกได้ 2 คน (2 หมายเลข ) ( กรณีที่ อบต. ใด มีหมู่บ้านไม่เกิน 2 หมู่บ้าน สามารถเลือกได้หมู่บ้านละ 3 คน )

14 ท้องถิ่น... เรื่องใกล้ตัว เมืองพัทยา • นายกเมืองพัทยา เลือกได้ 1 คน (1 หมายเลข ) • สมาชิกสภาเมืองพัทยา • แต่ละเขตเลือกได้ 6 คน (6 หมายเลข ) เมืองพัทยา มีสมาชิก 24 คน

15


ดาวน์โหลด ppt ประชาธิปไตย คือ อะไร • การได้เป็นผู้ชนะการ เลือกตั้ง • การได้เป็นผู้แทน “ คน ” • การได้เลือกตั้ง โดย การหย่อนบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google