งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรภาครัฐใน ส่วนกลางในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรภาครัฐใน ส่วนกลางในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โชคชัย บุตรครุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรภาครัฐใน ส่วนกลางในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โชคชัย บุตรครุธ

2 1. องค์กรภาครัฐใน ส่วนกลางในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม องค์กรภาครัฐหรือหน่วยงาน ของทางราชการที่มีบทบาทใน การบริหารและจัดการเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยตรง คือ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ. ศ. 2545 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

3 1.1 กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีอำนาจและหน้าที่หลัก คือ การสงวนอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของประเทศ และจัดการให้นำไปใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในที่นี้ จะกล่าวสรุปเฉพาะหน่วย ราชการในสังกัดที่สำคัญ ดังนี้

4 1.1 กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ

5 1.1 กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอุทยานแห่งชาติ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง

6 1.2 กระทรวง อุตสาหกรรม หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง สิ่งแวดล้อม คือ กรมโรงงาน อุตสาหกรรม มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการ ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่ว ประเทศ โดยเน้นในด้าน ความปลอดภัย สุขอนามัย การ ประหยัดพลังงาน และการรักษา คุณภาพของสิ่งแวดล้อม

7 2. องค์การภาครัฐในส่วน ภูมิภาคในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด 2.2 นายอำเภอ 2.3 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

8 3. องค์กรส่วนท้องถิ่นใน การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม องค์กรส่วนท้องถิ่นที่กฎหมาย ให้อำนาจหน้าที่ดูแลรักษา คุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายใน ท้องถิ่นของตน อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษา คุณภาพของสิ่งแวดล้อมใน ฐานะเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น

9 4. องค์กรภาคเอกชน และ องค์กรประชาชนในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม องค์กรภาคเอกชน ” หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นจากการ รวมตัวของเอกชนที่มีอุดมการณ์ ที่คล้ายคลึงกัน องค์กรประชาชน ” หมายถึง องค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมตัว กันของประชาชนในหมู่บ้านหรือ ในท้องถิ่น

10 5. บทบาทขององค์กร ภาคเอกชนในการอนุรักษ์ และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและ พรรณพืชแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สมาคมสร้างสรรค์ไทย สมาคมหยาดฝน มูลนิธิเพื่อนช้าง

11 6. บทบาทขององค์กร ประชาชน ในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 6.1 องค์กรประชาชน เป็นการ รวมตัวของราษฎรในตำบล หมู่บ้าน หรือท้องถิ่น 6.2 องค์กรประชาชนที่มี บทบาทเคลื่อนไหว  องค์กรสมัชชาคนจนภาคอีสาน  กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรฝายราศี ไศล  กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน  คณะกรรมการเครือข่ายล่มแม่น้ำ มูล  สมาพันธ์ประมงพื้นบ้านภาคใต้  ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมือง กาญจนบุรี


ดาวน์โหลด ppt องค์กรภาครัฐใน ส่วนกลางในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google