งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรภาครัฐในส่วนกลางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรภาครัฐในส่วนกลางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรภาครัฐในส่วนกลางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โชคชัย บุตรครุธ

2 1. องค์กรภาครัฐในส่วนกลางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานของทางราชการที่มีบทบาทในการบริหารและจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยโดยตรง คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

3 1.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีอำนาจและหน้าที่หลัก คือ การสงวนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และจัดการให้นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในที่นี้ จะกล่าวสรุปเฉพาะหน่วยราชการในสังกัดที่สำคัญ ดังนี้

4 1.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ

5 1.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอุทยานแห่งชาติ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

6 1.2 กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่ว ประเทศ โดยเน้นในด้านความปลอดภัย สุขอนามัย การประหยัดพลังงาน และการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

7 2. องค์การภาครัฐในส่วนภูมิภาคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด 2.2 นายอำเภอ 2.3 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

8 3. องค์กรส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์กรส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายให้อำนาจหน้าที่ดูแลรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นของตน อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในฐานะเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น

9 4. องค์กรภาคเอกชน และองค์กรประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์กรภาคเอกชน” หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของเอกชนที่มีอุดมการณ์ที่คล้ายคลึงกัน องค์กรประชาชน” หมายถึง องค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาชนในหมู่บ้านหรือในท้องถิ่น

10 5.บทบาทขององค์กรภาคเอกชนในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สมาคมสร้างสรรค์ไทย สมาคมหยาดฝน มูลนิธิเพื่อนช้าง

11 6.บทบาทขององค์กรประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.บทบาทขององค์กรประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.1 องค์กรประชาชน เป็นการรวมตัวของราษฎรในตำบล หมู่บ้าน หรือท้องถิ่น 6.2 องค์กรประชาชนที่มีบทบาทเคลื่อนไหว องค์กรสมัชชาคนจนภาคอีสาน กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรฝายราศีไศล กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน คณะกรรมการเครือข่ายล่มแม่น้ำมูล สมาพันธ์ประมงพื้นบ้านภาคใต้ ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองกาญจนบุรี


ดาวน์โหลด ppt องค์กรภาครัฐในส่วนกลางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google