งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ด. ญ. อัญชิสา กระบวนแสง ชั้น ม. 1/12 เลขที่ 3 2. ด. ญ. ผกาวดี ชัยวงค์ษา ชั้น ม. 1/12 เลขที่ 5 3. ด. ญ. ธนัชชา เปรมวิทยาคุณ ชั้น ม. 1/12 เลขที่ 8 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ด. ญ. อัญชิสา กระบวนแสง ชั้น ม. 1/12 เลขที่ 3 2. ด. ญ. ผกาวดี ชัยวงค์ษา ชั้น ม. 1/12 เลขที่ 5 3. ด. ญ. ธนัชชา เปรมวิทยาคุณ ชั้น ม. 1/12 เลขที่ 8 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ด. ญ. อัญชิสา กระบวนแสง ชั้น ม. 1/12 เลขที่ 3 2. ด. ญ. ผกาวดี ชัยวงค์ษา ชั้น ม. 1/12 เลขที่ 5 3. ด. ญ. ธนัชชา เปรมวิทยาคุณ ชั้น ม. 1/12 เลขที่ 8 4. ด. ญ. ณัฐชยา คารินทา ชั้น ม. 1/12 เลขที่ 9

2 บัตรงานที่ 3 ปัญหา ค้นหาเหรียญปลอม มีเหรียญบาทอยู่ 9 เหรียญ เป็นเหรียญปลอม 1 เหรียญ ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าเหรียญจริง จงหาวิธีในการหาเหรียญ ปลอม โดยการชั่งด้วยตราชั่ง 2 แขน เพียง 2 ครั้ง บัตรงานที่ 3 ปัญหา ค้นหาเหรียญปลอม มีเหรียญบาทอยู่ 9 เหรียญ เป็นเหรียญปลอม 1 เหรียญ ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าเหรียญจริง จงหาวิธีในการหาเหรียญ ปลอม โดยการชั่งด้วยตราชั่ง 2 แขน เพียง 2 ครั้ง

3 แบ่งเหรียญเป็น 3 กอง กองละ 3 เหรียญ แล้วนำเหรียญ กองที่ 1 และกองที่ 2 มาชั่ง เหรียญกองที่ 1 เหรียญกองที่ 2 เหรียญกองที่ 3

4 กรณีที่ 1 เหรียญกองที่ 1 น้ำหนัก ไม่เท่ากับ เหรียญกองที่ 2 ข้างที่ น้ำหนักน้อยกว่าเป็นข้างที่มีเหรียญปลอมอยู่ กรณีที่ 1 เหรียญกองที่ 1 น้ำหนัก ไม่เท่ากับ เหรียญกองที่ 2 ข้างที่ น้ำหนักน้อยกว่าเป็นข้างที่มีเหรียญปลอมอยู่

5 กรณีที่ 2 เหรียญกองที่ 1 น้ำหนัก เท่ากับ เหรียญกองที่ 2 เหลือ เหรียญกองที่ 3 แบ่งเหรียญกองที่ 3 มาชั่ง 2 เหรียญ กรณีที่ 2 เหรียญกองที่ 1 น้ำหนัก เท่ากับ เหรียญกองที่ 2 เหลือ เหรียญกองที่ 3 แบ่งเหรียญกองที่ 3 มาชั่ง 2 เหรียญ 3 1 2

6 เหรียญที่ 1 และ เหรียญที่ 2 มีน้ำหนักเท่ากัน เพราะฉะนั้น เหรียญที่เป็นเหรียญปลอม จึงเป็นเหรียญที่ไม่ได้นำมาชั่ง อีกผลลัพธ์หนึ่งคือ เหรียญที่ 1 และเหรียญที่ 2 มีน้ำหนักไม่เท่ากัน เหรียญข้างที่มีน้ำหนัก เบากว่าเป็นเหรียญปลอม เหรียญที่ 1 และ เหรียญที่ 2 มีน้ำหนักเท่ากัน เพราะฉะนั้น เหรียญที่เป็นเหรียญปลอม จึงเป็นเหรียญที่ไม่ได้นำมาชั่ง อีกผลลัพธ์หนึ่งคือ เหรียญที่ 1 และเหรียญที่ 2 มีน้ำหนักไม่เท่ากัน เหรียญข้างที่มีน้ำหนัก เบากว่าเป็นเหรียญปลอม เหรียญปลอม

7 ในกรณีที่เหรียญกองที่ 1 และกองที่ 2 ไม่เท่ากันให้นำ กองที่มีน้ำหนักน้อยกว่ามาทำการชั่ง โดยนำเหรียญ 2 เหรียญ ในกองที่มีน้ำหนักน้อยมาชั่ง ถ้าเหรียญ 2 เหรียญ มีน้ำหนักเท่ากันแสดงว่าอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญปลอม


ดาวน์โหลด ppt 1. ด. ญ. อัญชิสา กระบวนแสง ชั้น ม. 1/12 เลขที่ 3 2. ด. ญ. ผกาวดี ชัยวงค์ษา ชั้น ม. 1/12 เลขที่ 5 3. ด. ญ. ธนัชชา เปรมวิทยาคุณ ชั้น ม. 1/12 เลขที่ 8 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google