งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนนับ และการ บวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ. เคล็ดลับการเขียน จำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนนับ และการ บวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ. เคล็ดลับการเขียน จำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนนับ และการ บวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ

2 เคล็ดลับการเขียน จำนวน

3 ห้าร้อยล้านสอง แสนหกพันห้าร้อย สามสิบเก้า 500 ล้านหมายถึงตาม ด้วยศูนย์ 6 ตัว 000000265 3 9,,

4 หนึ่งแสนสามหมื่น ล้าน สี่ร้อยยี่สิบ 13000000000042,,,

5 การเปรียบเทียบ กรณีหลักเท่ากันเช่น เทียบหลักล้านกับหลัก ล้านให้เรียงลำดับจาก ซ้ายไปขวา

6 2,546,9872,546,897 9 มากกว่า 8 >

7 การประมาณค่า ใกล้เคียงจำนวน เต็ม

8 จงประมาณค่า ใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ ของ 9 9, 5 8 หลักสิบ 6 7 0

9 ค่าประมาณใกล้เคียง ของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ มีค่าต่างกันเท่าใด 2,548,793 3,000,000-9,000

10 การบวก ลบ คูณ หารให้ ใช้วิทยายุทธการคิดเลข เร็วตามที่ได้เรียนมาให้ เกิดประโยชน์นะครับ

11 จบการทบทวนบทที่ 1

12 บทที่ 2 สมการและการแก้สมการ สมการ คือ ประโยค สัญลักษณ์ที่มี เครื่องหมาย =

13 ถ้าเป็นเครื่องหมายอื่นๆ ได้แก่ >, <, ≠ เราจะ เรียกว่า อสมการ นะครับ

14 11 x 12 = 100สมการ 7 x 12 > 10 อสมการ

15 สมการแบ่งเป็น 2 กรณี 1.สมการที่เป็นจริง เช่น 40 x 60 = 60 x 40 2. สมการที่เป็นเท็จ เช่น 100 - 7 = 7 - 100

16 การแก้คำตอบของ สมการ 1. ใช้หลักการเท่ากันของ การบวก ลบ คูณ หาร 2. ใช้วิธีการย้ายข้าง สมการ

17 การใช้สมบัติเท่ากัน เราจะนำตัวเลขเดิม เครื่องหมายตรงข้าม มาหักล้างจำนวน เพื่อ ทำให้ตัวแปรโดดเดี่ยว

18 พิจารณา จ ÷ 9=10 ใช้สมบัติเท่ากัน x 9 จ= 90 จ ÷ 9 = 10 ใช้การย้ายข้าง X 9 จ = 90

19 แนวคิดการแก้โจทย์ ปัญหา กรณีโจทย์นั้นเป็นการ เพิ่มจำนวนจะเป็นการ บวก เช่น ซื้อมาเพิ่ม

20 กรณีเพิ่มแบบทวีคูณจะ เป็นการคูณ เช่น ซื้อส้ม 20 กิโลกรัม กิโลกรัมละ ค บาท

21 กรณีโจทย์เป็นการ หายไปในครั้งเดียวจะ เป็นลบ เช่น ปักลงไปใน ดิน หรือ ขายไป, ปลูก ไปแล้ว

22 กรณีเป็นการแบ่งให้ เท่าๆ กัน จะเป็นการหาร เช่น การเฉลี่ย การ แบ่งเงินให้น้อง 3 คนๆ ละเท่าๆ กัน

23 กรณีที่เป็นโจทย์ไม่ กำหนดตัวแปรให้เรา กำหนดเอง โดย กำหนดสิ่งที่โจทย์ถาม เป็นตัวแปร 1 ตัว

24 เช่น 25 เท่าของเงิน จำนวนหนึ่งคิดเป็น 1500 บาทจงหาเงิน จำนวนนั้น วิธีคิด กำหนดให้เงิน จำนวนนั้นเป็น x บาท

25 25เท่าของ คือ25คูณ ประโยคสัญลักษณ์จะ ได้ 25X = 1500 การแก้สมการใช้วิธีย้าย จากคูณไปหาร

26 จบการทบทวนบทที่ 2

27 บทที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ ตัวประกอบของ 8 ได้แก่ 1 8 24 สังเกตการจับคู่

28 เมื่อเราสังเกตจากการ จับคู่จะทำให้ได้ตัว ประกอบครบถ้วนครับ ลองอีกตัวอย่าง

29 จงหาตัวประกอบของ 50 1 251025 ทุกตัวจะมีคู่ครบพอดี

30 จำนวนเฉพาะ คือ จำนวนที่ไม่มีอะไรหาร ลงตัวนอกจาก 1 และ ตัวมันเอง เช่น 2 3 5 7...

31 จะเห็นว่า 2 เป็นเลขคู่ ตัวเดียวที่เป็นจำนวน เฉพาะนะครับ

32 ตัวประกอบเฉพาะคือ ตัวประกอบที่เป็นจำนวน เฉพาะ เช่น ตัวประกอบ ของ 8 ได้แก่ 1 2 4 8 แต่ตัวประกอบเฉพาะคือ 2 เท่านั้น

33 การแยกตัวประกอบ ให้ เขียนในรูปการคูณตัว ประกอบเฉพาะ เช่น 16=4 x42 x 2 =2424

34 กรณีที่ตัวเลขเยอะให้ เอาจำนวนที่หารลงมา หารก่อนเพื่อลด จำนวนจะทำให้ง่ายขึ้น

35 ตัวหารร่วม(เฉยๆ) เป็นการหาจำนวนที่มี ตัวประกอบตัวเดียวกัน ในหนังสือหน้า 66

36 การหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม) 1.วิธีหาตัวประกอบ 2.วิธีแยกตัวประกอบ 3.วิธีตั้งหารสั้น

37 ตัวคูณร่วม(เฉยๆ) เป็นการหาพหุคูณ ไม่ ต่างกับการท่องสูตร คูณ เปิดหนังสือหน้า 71 ครับ

38 การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น) 1.วิธีหาตัวประกอบ 2.วิธีแยกตัวประกอบ 3.วิธีตั้งหารสั้น

39 ข้อแตกต่าง 1.การแยกตัวประกอบ ห. ร.ม เอาเฉพาะตัวที่ซ้ำ กันทั้งหมด ค.ร.น ซ้ำ 2 จำนวนขึ้นไปก็เอามา 1 ที่เหลือก็เอาหมดบอก แล้ว เหมา เหมา

40 2. การตั้งหารสั้น ถ้า เป็นห.ร.ม ต้องหารลงทุก จำนวนจะใช้หรือไม่ใช้ จำนวนเฉพาะหารก็ได้ แต่เวลาตอบเอาเฉพาะ เลขด้านข้าง

41 ส่วน ค.ร.น หารได้สอง จำนวนขึ้นไปโอเค ไม่ ต้องลงหมดทุกจำนวน แต่ต้องใช้จำนวนเฉพาะ เท่านั้น เวลาตอบ เหมา เหมา อย่าลืม

42 โจทย์ปัญหาลักษณะ โจทย์ ห.ร.ม หารร่วม มากคือการแบ่งใส่ถุง เท่าๆ กัน การตัดแบ่ง เท่าๆ กัน

43 เปิดหนังสือหน้า 78

44 ลักษณะโจทย์ ค.ร.น จะ เป็นการถามหาเวลาที่จะ เจอกันอีกครั้ง เช่น นาฬิการจะตีพร้อมกันอีก ครั้งเมื่อใด รถจะออก พร้อมกันอีกเมื่อใด

45 จบการทบทวนบทที่ 3

46 บทที่ 4 มุมและส่วน ของเส้นตรง เรื่องนี้ไม่ยากเปิดหนังสือ หน้า 79 ให้นักเรียนดูเรื่อง การเรียกชื่อมุม และชนิด ของมุมครับ

47 บทที่ 5 เส้นขนาน การพิสูจน์เส้นขนานมี 3 วิธี 1.ระยะห่างเท่ากัน 2.มุมแย้งเท่ากัน

48 3. มุมภายในที่อยู่ข้าง เดียวกันของเส้นตัด รวมกันได้ 180 องศา ตัวอย่างเช่น

49 บทที่ 6 ทิศและแผนผัง


ดาวน์โหลด ppt จำนวนนับ และการ บวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ. เคล็ดลับการเขียน จำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google