งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดลองที่ 7 การวัดความร้อนด้วยเครื่องแคลอริมิเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดลองที่ 7 การวัดความร้อนด้วยเครื่องแคลอริมิเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดลองที่ 7 การวัดความร้อนด้วยเครื่องแคลอริมิเตอร์

2 การวัดความร้อนของปฏิกิริยาเคมี ส่วนที่ เกิด ปฏิกิริยา เคมี

3 การวัดความร้อนของปฏิกิริยาเคมี น้ำ ก่อน เกิดปฏิกิริย า T เริ่ม o C ส่วนที่ เกิด ปฏิกิริยา เคมี หลัง เกิดปฏิกิริยา T สุดท้าย o C

4 q = C  T q คือ ความร้อน มีหน่วยเป็น calorie (cal) C คือ ความจุความร้อน (heat capacity) หน่วย cal/ O C  T คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง หน่วย O C

5 q คือ ความร้อน หน่วย cal  T คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง หน่วย O C q = ms  T m คือ มวลของสาร ในหน่วย กรัม (g) s คือ ความจุความร้อนจำเพาะของสาร (specific heat capacity) หน่วย cal g -1 O C -1

6 อุปกรณ์ที่ใช้วัดความร้อนคือ เครื่องแคลอริมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์แท่งแก้วคน Insulator น้ำ

7 ในกรณีที่อุปกรณ์แคลอริมิเตอร์ ไม่ดูดหรือคายความร้อน ความร้อนที่น้ำได้รับหรือให้ = ความร้อนที่ระบบให้หรือได้รับ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำมีอุณหภูมิ เปลี่ยนไป

8 อุปกรณ์แคลอริมิเตอร์ดูดหรือคาย ความร้อนได้ ดังนั้น -q r = q + q c H2OH2O q r = ความร้อนที่ระบบให้ หรือได้รับจาก กระบวนการ เปลี่ยนแปลง หน่วย cal

9 อุปกรณ์แคลอริมิเตอร์ดูดหรือคาย ความร้อนได้ ดังนั้น -q r = q + q c H2OH2O q = ความร้อนที่น้ำได้รับหรือสูญเสียไป หน่วย cal H2OH2O

10 อุปกรณ์แคลอริมิเตอร์ดูดหรือคาย ความร้อนได้ ดังนั้น -q r = q + q c H2OH2O q c = ความร้อนที่แคลอริมิเตอร์ได้รับหรือ สูญเสียไป หน่วย cal

11 -q r = q + q c H2OH2O = ms  T + q c s = ความจุความร้อนจำเพาะ ของน้ำ = 1.0 cal/g o C m = มวลของน้ำในแคลอริมิเตอร์ หน่วย g  T = อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง หน่วย O C

12 -q r = q + q c H2OH2O = ms  T + C c  T C c = ค่าคงที่ของแคลอริมิเตอร์ หน่วย cal/ o C  T = อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง หน่วย O C

13 ถ้าทราบ มวลของน้ำ (m) อุณหภูมิของน้ำที่ เปลี่ยนไป (  T) ค่าคงที่แคลอริมิเตอร์ (C c ) ก็จะหาความร้อนที่ระบบ ปลดปล่อย หรือดูดกลืนได้ (q r ) -q r = ms  T + C c  T

14 การทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 1. การหาค่าคงที่แคลอริมิเตอร์ 2. การหาค่าเอนทัลปีของสารละลาย 3. การหาความร้อนของปฏิกิริยา สะเทินระหว่าง NaOH กับ HCl

15 ตอนที่ 1 การหาค่าคงที่แคลอริมิเตอร์ วิธีทดลอง 1. ไขน้ำกลั่น 25 mL จากบิวเรตใส่ใน แคลอริมิเตอร์ 25 mL

16 2. ปิดฝา ทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วบันทึกอุณหภูมิ ….. o C

17 3. ไขน้ำกลั่น 25 mL ลงในบีกเกอร์ 25 mL 50 mL

18 heat speed 50 mL 4. ต้มน้ำในบีกเกอร์ จนอุณหภูมิ 45 o C บันทึกอุณหภูมิ 45 o C

19 50 mL 5. ผสมน้ำอุ่นลงในแคลอริมิเตอร์

20 คนให้ทั่ว บันทึกอุณหภูมิ ….. o C 7. ทำซ้ำครั้งที่ 2 หาค่าเฉลี่ยของค่าคงที่ แคลอริมิเตอร์ 6. คำนวณค่าคงที่ของเครื่องแคลอริมิเตอร์

21 การคำนวณ -q hot =q cold + q calorimeter -ms  T 1 Cc=Cc= -(m 1 s  T 1 + m 2 s  T 2 ) T2T2  T 1 = T( น้ำผสม ) - T( น้ำอุ่น ) < 0  T 2 = T( น้ำผสม ) - T( น้ำเย็น ) > 0 = ms  T 2 + C c  T 2

22 m หาจาก d ( ความหนาแน่น ) = 1 g/mL H2OH2O m = 25 gs = 1 cal/g o C เพราะฉะนั้น C c = ……….. cal/ o C Cc=Cc= -(m 1 s  T 1 + m 2 s  T 2 ) T2T2

23 ตอนที่ 2 การหาค่าเอนทัลปีของสารละลาย วิธีทดลอง 1. ชั่งน้ำหนักเครื่อง แคลอริมิเตอร์ XX.XX

24 2. ไขน้ำกลั่น 50 mL จากบิวเรตลงใน เครื่องแคลอริมิเตอร์ 50 mL

25 3. ชั่งน้ำหนัก ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที แล้วบันทึกอุณหภูมิ xxx.xx g …... o C ….. g

26 4. ตัก CaCl 2 ประมาณ 2 กรัม ใส่ในหลอด ทดลอง ชั่งให้รู้น้ำหนักที่ แน่นอน ( ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ) บันทึกค่าน้ำหนัก 5. เทสารใส่ลงในแคลอริมิเตอร์ คนให้ทั่ว จนสารละลายหมด บันทึกอุณหภูมิสุดท้าย ….. o C

27 7. ทำการทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนสารจาก CaCl 2 เป็น KNO 3 และ Na 2 CO 3 ตามลำดับ 8. คำนวณค่าเอนทัลปีของการละลายสำหรับ CaCl 2, KNO 3 และ Na 2 CO 3 6. ชั่งน้ำหนักหลอดทดลองพร้อมสารที่ติดค้าง เพื่อนำไปหาน้ำหนักสารที่ใช้จริง

28 การคำนวณ เอนทัลปีของการละลาย (  H soln = q r /mol สาร ) -q r = q soln + q c m soln = มวลของสารละลาย ( น้ำ + สาร )  T soln = T หลังละลาย - T ก่อนละลาย = (m soln s soln + C c )  T soln s soln = ความจุความร้อนจำเพาะของสารละลาย = s ของน้ำ = 1.0 cal/g o C

29 ตอนที่ 3 การหาความร้อนของปฏิกิริยา สะเทินระหว่าง NaOH กับ HCl วิธีการทดลอง 1. ชั่งน้ำหนักเครื่อง แคลอริมิเตอร์ …... g ??.?? g

30 50 mL 2. ไข NaOH 1.0 M 50 mL จากบิวเรต ใส่ ใน แคลอริมิเตอร์ ทิ้งไว้ ประมาณ 5-10 นาที บันทึกอุณหภูมิ เริ่มต้น ….. o C

31 50 mL 3. ไข HCl 1.0 M 50 mL จากบิวเรต ใส่ ใน แคลอริมิเตอร์ คนสาร ละลายผสมเบา ๆ บันทึกอุณหภูมิ สุดท้าย ….. o C

32 xxx.xx g ….. g 4. ชั่งน้ำหนักแคลอ ริมิเตอร์ พร้อมสารละลาย ผสม

33 5. คำนวณหาความร้อนของ ปฏิกิริยา สะเทินต่อโมลของน้ำที่ เกิดขึ้น

34 การคำนวณ m = มวลของสารละลายผสม หน่วย g -q r = q soln + q c = (m s + C c )  T s = ความจุความร้อนจำเพาะของสารละลายผสม = s ของน้ำ = 1.0 cal/g o C  T = อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง หน่วย O C C c = ค่าคงที่ของแคลอริมิเตอร์ หน่วย cal/ o C

35 ปฏิกิริยาสะเทินระหว่าง NaOH กับ HCl 1 mol NaOH + HCl NaCl + H 2 O NaOH 1 M 50 mL = x mol = H 2 O ความร้อนของปฏิกิริยาสะเทิน ต่อโมลของน้ำที่เกิดขึ้น = q / x หน่วย cal/mol

36 บท พากย์ รศ. ดร. วุฒิชัย พาราสุข อ. ดร. สมศักดิ์ ตนหมั่นเพียร


ดาวน์โหลด ppt การทดลองที่ 7 การวัดความร้อนด้วยเครื่องแคลอริมิเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google