งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

4 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ให้ และ เป็นจำนวนจริงที่ ไม่เป็น ศูนย์พร้อมกัน และ ไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน เรียกระบบที่ ประกอบด้วยสมการ ว่าระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่มี และ เป็นตัวแปร และ เป็นสัมประสิทธิ์ของ

5 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร คำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร คือ คู่อันดับ ที่สอดคล้องกับสมการทั้งสองของระบบสมการ หรือ คู่อันดับ ที่ค่า และค่า ทำให้สมการทั้ง สองของระบบสมการเป็นจริง

6 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร มีเพียงคู่อันดับเดียว หรือ มีเพียงคำตอบเดียว

7 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร มีหลายคู่อันดับ หรือมีหลายคำตอบ

8 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ไม่มีคู่อันดับ หรือไม่มีคำตอบ

9 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใด ๆ มีเพียงคำตอบเดียว มีหลายคำตอบ ไม่มีคำตอบ คำตอบของระบบสมการคือ คู่อันดับ ที่ทำให้สมการทั้ง สองเป็นจริง ซึ่งเป็นไปได้ 3 กรณีคือ

10 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีการแทนที่ จัดสมการใดสมการหนึ่ง ให้ฝั่งซ้ายมีเพียงตัวแปรหนึ่งตัว และสัมประสิทธิ์เป็นของมันเป็น 1 นำตัวแปรที่ได้ไปแทนในอีกสมการ แก้สมการเพื่อหาค่าตัวแปร นำตัวแปรที่ได้ไปแทนในสมการจากข้อแรก แก้สมการเพื่อหาค่าตัวแปร

11 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ วิธีการแทนที่

12 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ วิธีการแทนที่ แทน ใน ดังนั้น คำตอบของระบบสมการนี้คือ คู่อันดับ เนื่องจาก

13 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ วิธีการแทนที่

14 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ วิธีการแทนที่ แทน ใน ดังนั้น คำตอบของระบบสมการนี้คือ คู่อันดับ เนื่องจาก

15 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ วิธีการแทนที่

16 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ วิธีการแทนที่

17 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ การแทนที่ แทน ใน ดังนั้น คำตอบของระบบสมการนี้คือ คู่อันดับ เนื่องจาก

18 แบบทดสอบย่อยเก็บคะแนน 30 คะแนน จงแก้ระบบสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้หลักการแทนที่

19 แบบทดสอบย่อยเก็บคะแนน 30 คะแนน จงแก้ระบบสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้หลักการแทนที่

20 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จัดสมการทั้งหมดให้อยู่ในรูป เลือกว่าจะกำจัดตัวแปรใดให้หายไปก่อน ทำให้สัมประสิทธิ์ของตัวแปรดังกล่าวให้เท่ากันทั้งสองสมการ โดยนำตัวเลขใด ๆ มาคูณทุกพจน์ของสมการ ซึ่งอาจจะคูณ เพียงแค่สมการเดียวหรือทั้งสองสมการก็ได้ เมื่อได้สมการที่มีสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเท่ากันแล้ว ก็นำ สมการดังกล่าวมาบวกหรือลบกัน วิธีการกำจัดตัวแปร

21 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร แก้สมการหาค่าของตัวแปร นำค่าตัวแปรที่ได้ไปแทนในสมการใดก็ได้ แก้สมการหาค่าตัวแปรที่เหลือ จะได้คำตอบของระบบสมการที่ต้องการ วิธีการกำจัดตัวแปร

22 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ วิธีการกำจัดตัวแปร

23 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ แทน ใน ดังนั้น คำตอบของระบบสมการนี้คือ คู่อันดับ วิธีการกำจัดตัวแปร

24 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ วิธีการกำจัดตัวแปร

25 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ แทน ใน ดังนั้น คำตอบของระบบสมการนี้คือ คู่อันดับ วิธีการกำจัดตัวแปร

26 แบบทดสอบย่อยเก็บคะแนน 30 คะแนน จงแก้ระบบสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้หลักการแทนที่

27 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ วิธีการกำจัดตัวแปร

28 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ แทน ใน วิธีการกำจัดตัวแปร

29 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ ดังนั้น คำตอบของระบบสมการนี้คือ คู่อันดับ วิธีการกำจัดตัวแปร

30 แบบทดสอบย่อยเก็บคะแนน 30 คะแนน จงแก้ระบบสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้หลักการแทนที่

31 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ วิธีการกำจัดตัวแปร

32 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ แทน ใน วิธีการกำจัดตัวแปร

33 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ ดังนั้น คำตอบของระบบสมการนี้คือ คู่อันดับ วิธีการกำจัดตัวแปร

34 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ ดังนั้น ระบบสมการนี้ ไม่มีคำตอบ วิธีการกำจัดตัวแปร

35 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จงแก้ระบบสมการ ดังนั้น ระบบสมการนี้ มีหลายคำตอบ วิธีการกำจัดตัวแปร

36 แบบทดสอบย่อยเก็บคะแนน 30 คะแนน จงแก้ระบบสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้หลักการแทนที่

37 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ผลบวกของจำนวนสองจำนวนมีค่าเท่ากับ 5 ขณะที่ ผลต่างของสองจำนวนนี้เท่ากับ 3 จงหาจำนวนทั้งสอง ให้ แทน จำนวนที่หนึ่ง แทน จำนวนที่สอง สร้างระบบสมการ กำหนดตัวแปร

38 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แก้ระบบสมการ

39 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แทน ใน ดังนั้น จำนวนสองจำนวนนี้คือ 4 และ 1

40 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ถ้าครึ่งหนึ่งของผลบวกของจำนวนสองจำนวนเป็น 43 และสามเท่าของจำนวนน้อย มากกว่าสองเท่าของจำนวนมากอยู่ 23 จงหาจำนวนสองจำนวนนั้น ให้ แทน จำนวนน้อย แทน จำนวนมาก สร้างระบบสมการ กำหนดตัวแปร

41 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แก้ระบบสมการ

42 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แทน ใน ดังนั้น จำนวนสองจำนวนนี้คือ 39 และ 47

43 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร อัตราค่าเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลนักพิเศษครั้งหนึ่งเป็น ดังนี้ ผู้ใหญ่คนละ 200 บาท เด็กคนละ 100 บาท ปรากฏว่ามีผู้เข้า ชมทั้งหมด 10,000 คน และขายบัตรเข้าชมได้เงิน 1,260,800 บาท อยากทราบว่ามีผู้ใหญ่และเด็กเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้อย่าง ละกี่คน

44 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ให้ แทน จำนวนเด็ก แทน จำนวนผู้ใหญ่ กำหนดตัวแปร สร้างระบบสมการ

45 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แก้ระบบสมการ

46 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แทน ใน ดังนั้น จำนวนผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้มี ผู้ใหญ่ เด็ก คน

47 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

48 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร เมือง ก และเมือง ข อยู่ห่างกัน 480 กิโลเมตร ประวิทย์ ขับรถยนต์จากเมือง ก ไปเมือง ข ส่วนกานดาขับรถยนต์จากเมือง ข ไปเมือง ก บนเส้นทางเดียวกัน ทั้งสองออกเดินทางเวลา 6.00 น. พร้อมกัน เขาจะพบกันเวลา 9.00 น. โดยประวิทย์ขับรถได้ระยะทาง มากกว่ากานดา 30 กิโลเมตร จงหาว่าแต่ละคนขับรถด้วยอัตราเร็ว เท่าไร 480 กม. ก ข 9.00 น. 3 ชม. กม./ชม.

49 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ให้ แทน อัตราเร็วของประวิทย์ แทน อัตราเร็วของกานดา กำหนดตัวแปร สร้างระบบสมการ

50 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แก้ระบบสมการ

51 โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร แทนใน ดังนั้น ประวิทย์ขับรถด้วยอัตราเร็วกิโลเมตร/ชั่วโมง กานดาขับรถด้วยอัตราเร็วกิโลเมตร/ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google