งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นางสาว ทิพวรรณ จันทร์ เชื้อ ม.4/1 เลขที่ 32 2. นางสาว อาริญาภรณ์ บุญ พงษ์ษา ม.4/1 เลขที่ 34.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นางสาว ทิพวรรณ จันทร์ เชื้อ ม.4/1 เลขที่ 32 2. นางสาว อาริญาภรณ์ บุญ พงษ์ษา ม.4/1 เลขที่ 34."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. นางสาว ทิพวรรณ จันทร์ เชื้อ ม.4/1 เลขที่ 32 2. นางสาว อาริญาภรณ์ บุญ พงษ์ษา ม.4/1 เลขที่ 34

4

5

6 ห ลักการอ่าน สาเหตุที่อาจทำให้เด็กอ่าน หนังสือลดลงไป เช่น หนังสือ เรียนมีความยากขึ้น และไม่ ค่อยมีความสนุกสนานแบบ หนังสือที่เคยอ่านตอนเด็กๆ บิดา มารดาอาจส่งเสริม สนับสนุน ให้กำลังใจลูกใน การอ่านหนังสือน้อยไป เพราะความจริงแล้ว ลูกยังคง ต้องการความสนับสนุน

7 เด็กจึงเกิดความเบื่อหน่าย และ กำลังใจในการอ่านหนังสือจาก บิดา มารดาอยู่เสมอ เป็นระยะ ไป หรือสาเหตุที่ทำให้ความ สนใจในการอ่านหนังสือของเด็ก ลดน้อยลง อาจเป็นเพราะบิดา มารดา คอยควบคุม บังคับ หรือ เข้มงวดกวดขันในการอ่าน มาก จนเกินไปก็ได้

8 ม ารยาทการอ่าน ถ้าพูดถึงมารยาทในการอ่านแล้ว ถ้าไปอ่านในที่ที่มีคนหมู่มากเราก็ ควรที่จะอ่านเบาไม่ต้องออกเสียง ดังเกินไปเพราะอาจทำให้ผู้อื่น รำคาญได้ เช่น ในห้องสมุดเรา ยังต้องอ่านหนังสือเบาห้ามคุย กันเสียงดังและเมื่ออ่านเสร็จแล้ว ควรเก็บไว้ที่เก่าไม่ควรทำลายให้ เสียหาย ที่กล่าวมานี้ก็นับว่าเป็น มารยาทของการอ่านเหมือนกัน

9 มารยาทการอ่านมี ความสำคัญเป็นอย่างมากใน สังคมไทยในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นเราควรที่จะมี มารยาทในการอ่านหนังสือ เพราะการอ่านหนังสือเราอาจ ไม่ได้อ่านแต่เฉพาะในบ้านเรา อย่างเดี่ยวแต่อาจต้องไปอ่าน นอกบ้าน

10 นิ สัยรักการอ่าน นิสัยรักการอ่านหนังสือ เป็น คุณลักษณะที่อาจพัฒนาให้ เกิดมีขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆ โดย การให้เด็กเริ่มมีความสนใจใน หนังสือก่อน ด้วยวิธีการ เช่น การหมั่นพูดกับเด็กอยู่เสมอ ในเวลาและโอกาสต่างๆกัน

11 หรือในสภาพการณ์อื่นๆ เช่น เวลาทำกับข้าว เวลาอาบน้ำ แต่งตัวให้เด็กก็พูดคุยกัน เป็น ต้น แต่เราสามารถที่จะฝึกให้ เราให้เป็นคนที่มีนิสัยรักการ อ่านได้โดยการอ่านหนังสือที่ เราชอบและมีประโยชน์ได้

12 ต้องไปอ่านหรือค้นคว้าหา ความรู้นอกบ้านไม่ว่าจะเป็นที่ ห้องสมุด และสถานที่ต่างๆ มากมายเพราะฉะนั้นมารยาท การอ่านก็มีความจำเป็นใน ชีวิตประจำวันเหมือนกันที่ หลายคนอาจมองข้าม

13 ก ารพัฒนาสมรรถภาพ การอ่าน ถ้าเราอ่านหนังสือบ่อยครั้ง หรือเป็นประจำก็สามารถที่ จะให้เราอ่านหนังสือได้ คล่องมากขึ้น หรือทำ กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการ อ่านก็สามารถ

14 ทำให้เรามีนิสัยรักการ อ่านและมีการพัฒนาการ อ่านไปด้วยเพราะฉะนั้น การอ่านมีความสำคัญเป็น อย่างมากในชีวิตประจำวัน ของแต่บางคนอาจจะ มองข้ามสิ่งเหล่านี้

15 คนเราทุกคนก็สามารถที่จะ พัฒนาการอ่านของแต่ละคน ได้ถ้าเรามีนิสัยที่รักการอ่าน อยู่แล้วก็ไม่อยากที่จะ พัฒนาการอ่านให้ดีขึ้นเพราะ การอ่านหนังสือทุกวันก็ถือว่า เป็นการพัฒนาการ

16 อ่านเหมือนกันเพราะถือว่า เราได้ทบทวนการอ่านอีก ครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราไม่มีนิสัย รักการอ่านหรือไม่ชอบอ่าน หนังสือเราก็จะพัฒนาการ อ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นเรา ต้องมีนิสัยที่รักการอ่าน ก่อนแล้วค่อยพัฒนาการ อ่านต่อ

17 การอ่านมักเป็นสิ่งที่เราทุกคน มองข้ามแต่ความจริงแล้วการ อ่านเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อเรามาก เช่น เรื่องการเรียนเราก็ต้อง อ่านหนังสือการเดินทางก็ต้อง อ่านป้ายต่างๆ การใช้ยาก็ต้อง อ่านฉลากยา

18 เราอาจเห็นได้ว่าเราต้องใช้ การอ่านในชีวิตประจำวัน ตลอดเพราะฉะนั้นการอ่านจึง มีความจำเป็นใน ชีวิตประจำวันมาก

19 กลุ่มของดิฉันขอ จบการนำเสนอ เพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ

20 Thank you very much.


ดาวน์โหลด ppt 1. นางสาว ทิพวรรณ จันทร์ เชื้อ ม.4/1 เลขที่ 32 2. นางสาว อาริญาภรณ์ บุญ พงษ์ษา ม.4/1 เลขที่ 34.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google