งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ภาพอ็อบลีก อ. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตศรีราชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ภาพอ็อบลีก อ. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตศรีราชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ภาพอ็อบลีก อ. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตศรีราชา

2 ภาพอ็อบลีก (Oblique Projection) ภาพฉาย 3 มิติ แบ่งออกได้ 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

3 ภาพอ็อบลีก (Oblique Projection) สำหรับภาพฉายอ็อบลีกนั้นเส้นสายตาไม่ตั้งฉากกับ ระนาบรับภาพ วัตถุถูกจัดวางให้ระนาบด้านหน้าของ วัตถุขนานกับระนาบรับภาพ ดังนั้นภาพฉายอ็อบลีกจึง เห็นเป็นสามมิติและมีส่วนหน้าของภาพเป็นขนาดจริง เท่ากับส่วนหน้าของวัตถุ

4 การเขียนภาพฉายอ็อบลีก - มองด้วยมุม  จาก ด้านข้างที่ภาพด้านบน - มองด้วยมุม  จาก ด้านบนที่ภาพด้านหน้า - ระนาบที่ขนานกับ ด้านหน้าเป็นขนาดจริง - ถ้า  หรือ  น้อยกว่า 45  เส้นเอียงจะสั้น กว่าความยาวจริง - ถ้า  และ  มากกว่า 45  เส้นเอียงจะยาว กว่าความยาวจริง

5 การเขียนภาพวาดแบบอ็อบลีก จากหลักการของภาพฉายแบบอ็อบลีก นำมาใช้ใน ภาพวาดแบบอ็อบลีก (oblique drawing) มีหลักการ เขียนคล้ายภาพวาดแบบไอโซเมตริก แต่มีด้านหน้าของ ภาพขนานกันกับฉากรับภาพซึ่งเป็นขนาดจริง และแกน เอียงจะทำมุมกับฉากรับภาพด้วยมุมใดๆ ก็ได้ระหว่าง 0  - 90  โดยปกติจะใช้มุม 30 , 45  และ 60   = 30 , 45  หรือ 60  

6 การเขียนภาพวาดแบบอ็อบลีก ภาพวาดแบบอ็อบลีกแบ่งได้เป็น 3 แบบคือ 1) อ็อบลีกแบบคาวาเลียร์ (cavalier oblique) มีระยะ การวัดตามแกนเอียงเป็นความยาวจริง และเท่ากับ ขนาดความยาวตามภาพฉายออร์โทกราฟิก 2) อ็อบลีกแบบแคลิเนต (cabinet oblique) มีระยะ การวัดตามแกนเอียงเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวจริง ทำ ให้ภาพที่ได้ใกล้เคียงความเป็นจริง 3) อ็อบลีกแบบทั่วไป (general oblique) มีระยะการ วัดตามแกนเอียงเป็นสัดส่วนใดก็ได้ระหว่าง ½ - 1 เท่า ของความยาวจริง จากการเปรียบเทียบภาพวาดของวัตถุแบบคาวา เลียร์และแบบคาบิเนต ดังรูปจะพบว่าวัตถุที่มีความยาว มาก การเขียนภาพแบบคาบิเนตจะให้ภาพที่ดีกว่า

7 การเขียนภาพวาดแบบอ็อบลีก

8 ทิศทางของแกนเอียง จากแกนเอียงของภาพวาดแบบอ็อบลีก 30 , 45  หรือ 60  ดังนั้นสามารถเลือกทิศทางของแกนเอียงได้ ดังรูป เพื่อให้เห็นรายละเอียดของภาพ

9 หลักเกณฑ์ในการเขียนภาพวาด แบบอ็อบลีก 1) เลือกด้านหน้าของวัตถุที่ผิวหน้าเป็นผิวโค้งวงกลม หรือรูเจาะเป็นด้านหน้าซึ่งขนานกับฉากรับภาพเพราะ สามารถเขียนได้ด้วยขนาดจริงและรวดเร็วกว่าการวาง ด้านของวัตถุนั้นในแนวแกนเอียง เพราะจะต้องเขียน ส่วนโค้งด้วยวิธีกำหนดจุดหรือเขียนรูปวงรี ดังรูป

10 หลักเกณฑ์ในการเขียนภาพวาด แบบอ็อบลีก 2) เลือกด้านของวัตถุที่มีความยาวมากเป็นด้านซึ่งขนาน กับฉากรับภาพ เพราะจะให้ภาพที่ไม่ผิดความจริง ดัง รูป 3) เลือกแกนหลักให้เหมาะสมต่อการแสดงรายละเอียด ของวัตถุ

11 ขั้นตอนการเขียนภาพวาดอ็อบ ลีก

12

13 การเขียนมุมและส่วนโค้งวงกลม สำหรับมุมหรือส่วนโค้งวงกลมบนด้านหน้าของภาพจะมี ขนาดเท่ากับของจริง แต่มุมหรือส่วนโค้งวงกลมบน ด้านข้างหรือบนด้านบนของภาพจะมีขนาดเปลี่ยนไป วงกลมจะกลายเป็นรูปวงรี สำหรับภาพบนแกนเอียง 30 , 45  และ 60  ใช้วิธีสี่จุดศูนย์กลาง

14 การเขียนมุมและส่วนโค้งวงกลม ในกรณีที่ส่วนโค้งวงรีหรือส่วนโค้งใดๆ อยู่บนระนาบ เอียงการเขียนส่วนโค้งต้องใช้วิธีกำหนดจุดแล้วเทียบ ระยะหรือใช้วิธีพิกัดฉาก ดังรูป

15 การเขียนเกลียวในภาพฉายอ็อบ ลีก ในการเขียนเกลียวในภาพฉายอ็อบลีก จะใช้ส่วนโค้ง วงกลมซ้อนกันหลายๆ ส่วนโค้งตามความความยาวของ เกลียว ดังแสดงในภาพที่ 9-1 ส่วนโค้งจะแสดงลักษณะ ของปลายเกลียว ซึ่งสามารถเขียนได้สะดวก และง่ายต่อ การทำความเข้าใจ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การเขียนภาพสามมิติ ภาพอ็อบลีก อ. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตศรีราชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google