งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตั้งสมมติฐานและตัวแปร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตั้งสมมติฐานและตัวแปร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตั้งสมมติฐานและตัวแปร
บทที่ 3 การตั้งสมมติฐานและตัวแปร BC428 Research in Business Computer

2 สมมติฐาน หมายถึง การสมมุติหรือคาดเดาผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้หรือน่าจะเกิดขึ้นจากการทำวิจัย BC428 Research in Business Computer

3 แหล่งที่มาของสมมติฐาน
จากทฤษฎีหรือหลักการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำ จากประสบการณ์ของผู้วิจัย จากความรู้ของผู้วิจัย BC428 Research in Business Computer

4 ประเภทของสมมติฐาน Research Hypothesis
คำตอบของปัญหางานวิจัยที่ผู้วิจัยได้คาดการณ์คำตอบต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า Statistical Hypothesis เป็นสมมติฐานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดสอบหรือวิเคราะห์ผลทางด้านสถิติ ประกอบด้วย 2 สมมติฐาน สมมติฐานหลัก (H0) สมมติฐานแย้ง(H1) BC428 Research in Business Computer

5 รูปแบบของการตั้งสมมติฐาน
แบบที่ 1. กรณีที่สงสัยว่าค่าจากประชากร จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่ Ho :  = 0 H1 :   0 แบบที่ 2. กรณีที่สงสัยว่าค่าจากประชากร จะมีค่าน้อยกว่าค่าคงที่ Ho :   0 H1 :   0 แบบที่ 3. กรณีที่สงสัยว่าค่าจากประชากร จะมีค่ามากกว่าค่าคงที่ Ho :   0 H1 :   0 BC428 Research in Business Computer

6 มีหลักในการตั้งแบบง่าย ๆ ดังนี้
ปัญหาของการวิจัย จะต้องถูกกำหนดไว้ที่สมมติฐานหลัก หรือสมมติฐานแย้ง ด้วยเสมอ การตั้งสมมติฐานหลักจะต้องมีความขัดแย้งกับสมมติฐานแย้งโดยสิ้นเชิง ในสมมติฐานหลักจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องหมาย ,  หรือ  BC428 Research in Business Computer

7 จงตั้งสมมติฐานจากปัญหาต่อไปนี้
รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 1000 บาท หรือไม่ ? รายได้เฉลี่ยมากกว่า 1000 บาท หรือไม่ ? รายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 1000 บาท หรือไม่ ? รายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1000 บาท หรือไม่? BC428 Research in Business Computer

8 การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบสมมุติฐานสองข้าง α/2 H0 : θ = θ0 H1 : θ ≠ θ0
BC428 Research in Business Computer

9 การทดสอบสมมุติฐานข้างเดียว
α α H0 : θ ≥θ0 H1 : θ < θ0 H0 : θ ≤ θ0 H1 : θ > θ0 BC428 Research in Business Computer

10 การยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐาน มี 2 วิธี 1. Test Statistic
จะยอมรับ H0 เมื่อค่าสถิติที่คำนวณได้ไม่ตกอยู่ในขอบเขตวิกฤต 2. Probability Value จะยอมรับ H0 เมื่อค่า P มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ α BC428 Research in Business Computer

11 ตัวแปรสำหรับการทดสอบ
ตัวแปร(Variable) หมายถึงปัจจัยหรือสิ่งที่สนใจศึกษา ตัวแปรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรตาม(Dependent Variable) BC428 Research in Business Computer

12 ตัวอย่าง ตัวแปรในงานวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ผลต่อการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัย ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ เป็นต้น ตัวแปรตาม คือ ลักษณะการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ BC428 Research in Business Computer

13 Measurement Scale มาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale)
มาตรอันดับ (Ordinal Scale) มาตรอันตรภาค(Interval Scale) มาตรอัตราส่วน (Ratio Scale) BC428 Research in Business Computer

14 1. Nominal Scale เพศ  ชาย  หญิง อาชีพ  หมอ  นักเรียน  ครู
เพศ  ชาย  หญิง อาชีพ  หมอ  นักเรียน  ครู หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บ้าน BC428 Research in Business Computer

15 2. Ordinal Scale กิจกรรมที่นิยมทำในวันหยุด (เรียงลำดับมากที่สุดเป็นลำดับ 1) ดูหนัง ฟังเพลง เล่นกีฬา ดูโทรทัศน์ ช๊อปปิ้ง BC428 Research in Business Computer

16 3. Interval Scale อุณหภูมิห้อง ............ เวลา ……………… น. IQ ………….
BC428 Research in Business Computer

17 4. Ratio Scale รายได้ต่อเดือน ......................
รายได้ต่อเดือน อายุ ค่าใช้จ่าย น้ำหนัก ส่วนสูง BC428 Research in Business Computer

18 ตัวอย่าง ตัวแปรที่สามารถกำหนดได้หลายแบบ
 ไม่มี  มี  ไม่มี  ต่ำ  กลาง  สูง รายได้ บาท/เดือน BC428 Research in Business Computer

19 Data ข้อมูลเชิงคุณภาพ(Qualitative Data) Nominal , Ordinal Scale
ข้อมูลเชิงปริมาณ(Quantitative Data) Interval ,Ratio Scale BC428 Research in Business Computer

20 คราวหน้า Quiz ก่อนเรียน
BC428 Research in Business Computer


ดาวน์โหลด ppt การตั้งสมมติฐานและตัวแปร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google