งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC428 Research in Business Computer 1 บทที่ 3 การตั้งสมมติฐานและตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC428 Research in Business Computer 1 บทที่ 3 การตั้งสมมติฐานและตัวแปร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC428 Research in Business Computer 1 บทที่ 3 การตั้งสมมติฐานและตัวแปร

2 BC428 Research in Business Computer 2 สมมติฐาน หมายถึง การสมมุติหรือคาดเดาผลลัพธ์ที่น่าจะ เป็นไปได้หรือน่าจะเกิดขึ้นจากการทำวิจัย

3 BC428 Research in Business Computer 3 แหล่งที่มาของสมมติฐาน •จากทฤษฎีหรือหลักการต่าง ๆ ที่มีความ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำ •จากประสบการณ์ของผู้วิจัย •จากความรู้ของผู้วิจัย

4 BC428 Research in Business Computer 4 ประเภทของสมมติฐาน •Research Hypothesis คำตอบของปัญหางานวิจัยที่ผู้วิจัยได้คาดการณ์ คำตอบต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า •Statistical Hypothesis เป็นสมมติฐานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดสอบ หรือวิเคราะห์ผลทางด้านสถิติ ประกอบด้วย 2 สมมติฐาน •สมมติฐานหลัก (H 0 ) •สมมติฐานแย้ง(H 1 )

5 BC428 Research in Business Computer 5 รูปแบบของการตั้งสมมติฐาน แบบที่ 1. กรณีที่สงสัยว่าค่าจากประชากร จะมีค่า เท่ากับค่าคงที่ H o :  =  0 H 1 :    0 แบบที่ 2. กรณีที่สงสัยว่าค่าจากประชากร จะมี ค่าน้อยกว่าค่าคงที่ H o :    0 H 1 :    0 แบบที่ 3. กรณีที่สงสัยว่าค่าจากประชากร จะมี ค่ามากกว่าค่าคงที่ H o :    0 H 1 :    0

6 BC428 Research in Business Computer 6 มีหลักในการตั้งแบบง่าย ๆ ดังนี้ •ปัญหาของการวิจัย จะต้องถูกกำหนดไว้ที่ สมมติฐานหลัก หรือสมมติฐานแย้ง ด้วยเสมอ •การตั้งสมมติฐานหลักจะต้องมีความขัดแย้งกับ สมมติฐานแย้งโดยสิ้นเชิง •ในสมมติฐานหลักจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับ อยู่ด้วยเสมอ ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องหมาย ,  หรือ 

7 BC428 Research in Business Computer 7 จงตั้งสมมติฐานจากปัญหาต่อไปนี้ •รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 1000 บาท หรือไม่ ? •รายได้เฉลี่ยมากกว่า 1000 บาท หรือไม่ ? •รายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 1000 บาท หรือไม่ ? •รายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1000 บาท หรือไม่?

8 BC428 Research in Business Computer 8 •การทดสอบสมมุติฐานสองข้าง H 0 : θ = θ 0 H 1 : θ ≠ θ 0 α/2 การทดสอบสมมุติฐาน

9 BC428 Research in Business Computer 9 •การทดสอบสมมุติฐานข้างเดียว α α H 0 : θ ≥θ 0 H 1 : θ < θ 0 H 0 : θ ≤ θ 0 H 1 : θ > θ 0

10 BC428 Research in Business Computer 10 •การยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐาน มี 2 วิธี 1. Test Statistic จะยอมรับ H 0 เมื่อค่าสถิติที่คำนวณได้ไม่ ตกอยู่ในขอบเขตวิกฤต 2. Probability Value จะยอมรับ H 0 เมื่อค่า P มีค่ามากกว่าหรือ เท่ากับ α

11 BC428 Research in Business Computer 11 ตัวแปรสำหรับการทดสอบ ตัวแปร(Variable) หมายถึงปัจจัยหรือสิ่งที่สนใจศึกษา ตัวแปรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 2.ตัวแปรตาม(Dependent Variable)

12 BC428 Research in Business Computer 12 ตัวอย่าง ตัวแปรในงานวิจัย การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ผลต่อการเลือกซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร” –ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัย ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ เป็นต้น –ตัวแปรตาม คือ ลักษณะการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์

13 BC428 Research in Business Computer 13 Measurement Scale 1.มาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) 2.มาตรอันดับ (Ordinal Scale) 3.มาตรอันตรภาค(Interval Scale) 4.มาตรอัตราส่วน (Ratio Scale)

14 BC428 Research in Business Computer 14 1. Nominal Scale 1.เพศ  ชาย  หญิง 2.อาชีพ  หมอ  นักเรียน  ครู 3.หมายเลขโทรศัพท์......................... 4.เลขที่บ้าน.............................

15 BC428 Research in Business Computer 15 2. Ordinal Scale 1.กิจกรรมที่นิยมทำในวันหยุด (เรียงลำดับมาก ที่สุดเป็นลำดับ 1)......... ดูหนัง......... ฟังเพลง......... เล่นกีฬา......... ดูโทรทัศน์......... ช๊อปปิ้ง

16 BC428 Research in Business Computer 16 3. Interval Scale 1.อุณหภูมิห้อง............ 2.เวลา ……………… น. 3.IQ ………….

17 BC428 Research in Business Computer 17 4. Ratio Scale 1.รายได้ต่อเดือน...................... 2.อายุ...................... 3.ค่าใช้จ่าย....................... 4.น้ำหนัก................... 5.ส่วนสูง.....................

18 BC428 Research in Business Computer 18 ตัวอย่าง ตัวแปรที่สามารถกำหนดได้ หลายแบบ รายไ ด้  0-2000  2001-4000  4001-6000............. บาท / เดือน  ไม่มี  มี  ไม่มี  ต่ำ  กลาง  สูง

19 BC428 Research in Business Computer 19 Data •ข้อมูลเชิงคุณภาพ(Qualitative Data) Nominal, Ordinal Scale •ข้อมูลเชิงปริมาณ(Quantitative Data) Interval,Ratio Scale

20 BC428 Research in Business Computer 20 คราวหน้า Quiz ก่อนเรียน


ดาวน์โหลด ppt BC428 Research in Business Computer 1 บทที่ 3 การตั้งสมมติฐานและตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google