งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การตัดสินใจในการเขียนโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การตัดสินใจในการเขียนโปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การตัดสินใจในการเขียนโปรแกรม

2 คำสั่งเพื่อการตัดสินใจ (Decision)
คำสั่งแบบมีเงื่อนไข แบ่งออกเป็น 2 คำสั่ง 1. IF Statement แบ่งเป็น 3 ลักษณะ - IF…Then… - IF…Then….Else… - IF… Then…Else…ซ้อนกันหลายชั้น 2. Select Statement

3 คำสั่ง IF…Then…

4 คำสั่ง IF…Then…Else…

5 คำสั่ง IF…Then…Else…ซ้อนกันหลายชั้น

6 คำสั่ง IF…Then…Else…ซ้อนกันหลายชั้น

7 คำสั่ง Select Case เป็นคำสั่งที่เหมาะสำหรับการตรวจสอบเงื่อนไขและมีทางเลือกให้ทำมากกว่า 2 ทางเลือก นิยมใช้ในกรณีที่เงื่อนไขการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวแปรเพียงตัวเดียว คำสั่ง Select Case มีลักษณะการทำงานคล้ายกับคำสั่ง If…Then…Else แบบซ้อนกันหลายชั้น คือ มีการตัดสินใจในการทงานมากกว่า 2 ทางเลือก แต่จะมีโครสร้างซับซ้อนน้อยกว่าคำสั่งแบบ If…Then…Else แบบซ้อนกันหลายชั้น

8 รูปแบบคำสั่ง Select Case ชื่อตัวแปรที่ตรวจสอบเงื่อนไข Case เงื่อนไข 1
คำสั่ง 1 Case เงื่อนไข 2 คำสั่ง 2 Case เงื่อนไข 3 คำสั่ง 3 Case เงื่อนไข n คำสั่ง n Case Else คำสั่ง... End Select


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การตัดสินใจในการเขียนโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google