งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเชื่อมโยง “อาเซียน” สู่ระบบการศึกษาของ ประเทศไทย และ นโยบายการขับเคลื่อน การศึกษาสู่ประชาคม “อาเซียน” จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเชื่อมโยง “อาเซียน” สู่ระบบการศึกษาของ ประเทศไทย และ นโยบายการขับเคลื่อน การศึกษาสู่ประชาคม “อาเซียน” จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเชื่อมโยง “อาเซียน” สู่ระบบการศึกษาของ ประเทศไทย และ นโยบายการขับเคลื่อน การศึกษาสู่ประชาคม “อาเซียน” จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 02-2885778, 081-5529455

2 ทำไมต้อง... ขับเคลื่อนอาเซียน ? 2

3 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 ( พ. ศ. 2510 สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 ( พ. ศ. 2510) จุดเริ่มต้นของ อาเซียน 3

4 วัตถุประสงค์สำคัญ: “เพื่อส่งเสริม ความร่วมมือและ ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม “เพื่อส่งเสริม ความร่วมมือและ ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริมสันติภาพ และความมั่นคง ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมสันติภาพ และความมั่นคง ส่วนภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การ ระหว่างประเทศ... ” เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การ ระหว่างประเทศ... ” 4

5 สมาชิกผู้ก่อตั้ง ปี 1967 ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สมาชิก เพิ่มเติม สมาชิก เพิ่มเติม + บรูไน ดารุส ซาลาม ปี 1984 + เวียดนาม ปี 1995 + ลาว ปี 1997 + พม่า ปี 1997 + กัมพูชา ปี 1999 5

6 ประชากร - 575 ล้านคน พื้นที่ - 4.5 ล้าน ตร. กม. GDP รวม - US $ 737 billion การค้า - US $ 720 billion การลงทุนจาก ต่างประเทศ - 25,654.2 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้อมูลทั่วไปของอาเซียน 6

7 สันติภาพและ เสถียรภาพ ความบริสุทธิ์ ความเจริญรุ่งเรือง ความกล้าหาญและ พลวัตร ข้าว 10 ต้น คือ 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว วงกลมแสดงถึงความเป็นเอกภาพ ความหมายของตราสัญลักษณ์ อาเซียน 7

8 หลักการพื้นฐานของอาเซียน การเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพ แห่งดินแดน การเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพ แห่งดินแดน การไม่แทรกแซงในกิจการภายใน การไม่แทรกแซงในกิจการภายใน การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี 8

9 ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 9

10 การสร้างความเป็นภูมิภาค จุดประสงค์ของการรวมตัวเป็นภูมิภาค  ผลประโยชน์ร่วมกัน  สันติภาพและความปลอดภัย  อำนาจทางการเมือง และ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน  ภูมิภาคที่เข้มแข็ง/ศักยภาพในการ แข่งขัน 10

11 วิธีการสร้างความเป็นภูมิภาค วิธีการสร้างความเป็นภูมิภาค  ลดหรือกำจัดอุปสรรคต่างๆ  กระชับความร่วมมือ  ผสมผสานกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เข้าด้วยกัน  ยอมรับและเห็นคุณค่าของความ หลากหลายทางวัฒนธรรมของ แต่ละชาติ 11

12

13 European Union 13

14 14

15 ROK เกาหลีใต้ China (จีน) Japan (ญี่ปุ่น) 15

16 ASEAN Centrality

17 ASEAN Charter (กฎบัตรอาเซียน) A constitution of ASEAN ธรรมนูญอาเซียน วางกรอบการทำงาน การจัดตั้งสถาบัน และ แนวทางกฎหมายของ ASEAN วัตถุประสงค์หลักของ ASEAN Charter -- สร้าง ASEAN ให้ ….. – มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น – เคารพกฎกติการ่วมกันมากขึ้น – ให้ความสำคัญต่อประชาชนมากขึ้น 17

18 ASEAN Milestones  2007 การลงนามในกฎบัตรอาเซียนร่วมกัน ของผู้นำประเทศสมาชิก  2015 มุ่งสู่การสร้างประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย - ประชาคมการเมืองและความมั่นคง อาเซียน (ASEAN Political and Security Community) - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) - ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)

19 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เลขาธิการอาเซียน) 2551-2555 19

20 ทัศนคติและความตระหนักรู้ เพื่อก้าวไปสู่ “อาเซียน” บทสรุปข้อค้นพบจากการสำรวจข้อมูล ประเทศสมาชิกอาเซียน สำรวจข้อมูลของนักศึกษา จำนวน 2,170 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสมาชิกอาเซียน

21 ผม/ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นพลเมืองอาเซียน (I feel that I am a citizen of ASEAN) 1.ลาว 96.0% 2. กัมพูชา 92.7% 3. เวียดนาม 91.7% 4. มาเลเซีย 86.8% 5. บรูไน 82.2% 6. อินโดนีเซีย 73.0% 7. ฟิลิปปินส์ 69.6% 8. ไทย 67.0% 9. พม่า 59.5% 10. สิงคโปร์ 49.3% 21

22 คุณรู้เกี่ยวกับอาเซียนจาก … 1.โทรทัศน์ 78.4%10. ครอบครัว 18.2% 2.โรงเรียน 73.4%11. การเดินทาง 13.3% 3.หนังสือพิมพ์70.7%12. ภาพยนตร์ 12.1% 4.หนังสือ 65.0%13. ดนตรี 9.2% 5.อินเตอร์เน็ต 49.9%14. งาน/อาชีพ 6.1% 6.วิทยุ 40.3% 7.กีฬา 34.1% 8. โฆษณา 31.6% 9. เพื่อนๆ 27.6% 22

23 เป้าหมายของ อาเซียน  ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมเป็นประชาคมเดียวกัน ในปี พ. ศ. 2558  มีการค้าเสรีระหว่างกัน ไม่มีการเก็บ ภาษีศุลกากร  เปิดให้มีการเคลื่อนย้ายทุน และการ ลงทุนอย่างเสรี  แรงงานมีฝีมือ มีอิสระในการหางาน ทำ  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของ อาเซียน 23

24 ASEAN Community ระบบการศึกษา ของประเทศไทย 24

25 สิ่งท้าทายต่อการศึกษาไทย  การสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของ คนในวงการศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  การเตรียมความพร้อมในการรวมตัวเป็นประชาคม ในปี พ.ศ. 2558 – ระบบ ระเบียบ กฎหมาย กระบวนการ – สถาบัน หน่วยงาน สถานศึกษา – บุคลากร เจ้าหน้าที่ ประชาชน – การประเมินผลกระทบด้านต่างๆ และแนวทาง การแก้ไขปัญหา – ระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ 25

26 นโยบายรองรับการเปิดเสรีร่วมกับประชาคมอาเซียน ของกระทรวงศึกษาธิการ จากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อ จากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อ ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียน ให้ บรรลุตามเป้าหมายในปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 1.การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อม ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 2.การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา นักเรียน และ ประชาชนให้มีทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน 26

27 3.การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริม การหมุนเวียนของนักศึกษาและครูในอาเซียน และยอมรับในคุณสมบัติร่วมกัน ส่งเสริมการเป็น ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค 4.การเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดเสรีการศึกษา ในอาเซียน 5.การพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรในการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 27

28 จุดเน้นของ สพฐ. ปี 2554 ข้อที่ 8 “นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนา เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” 28

29 School สังกัด สพฐ. เป้าหมายการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน Sister School (30 โรง)Buffer School (24 โรง) ASEAN Focus School (14 โรง) - ผู้บริหาร ครู และ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ ความตระหนักเกี่ยวกับ อาเซียน - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับอาเซียน - จัดกิจกรรมสร้าง ความรู้ความเข้าใจและ ความตระหนักเกี่ยวกับ อาเซียน - มีมุมอาเซียนศึกษา หรือศูนย์อาเซียนศึกษา - เป็นโรงเรียนต้นแบบ การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาที่เน้นอาเซียน เน้นภาษาอังกฤษ ICT พหุวัฒนธรรม ภาษาเพื่อนบ้าน - เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ และ แหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ อาเซียน สำหรับผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และชุมชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป - จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความ ตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน - มีโรงเรียนเครือข่าย อย่างน้อย 9 โรง - เป็นโรงเรียนต้นแบบ การพัฒนาการเรียนรู้ อาเซียน โดยการ บูรณาการในหลักสูตร แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดทำหน่วย การเรียนรู้อาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - เป็นศูนย์อาเซียน ศึกษา เป็นแหล่งการ เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ในโรงเรียน และชุมชน - เป็นโรงเรียนต้นแบบ การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาที่เน้นอาเซียน เน้นภาษาเพื่อนบ้าน พหุวัฒนธรรม - เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ และ แหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ อาเซียน สำหรับผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และชุมชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป - จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความ ตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน - มีโรงเรียนเครือข่าย อย่างน้อย 9 โรง 29

30 อาเซียน Thank You 30


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเชื่อมโยง “อาเซียน” สู่ระบบการศึกษาของ ประเทศไทย และ นโยบายการขับเคลื่อน การศึกษาสู่ประชาคม “อาเซียน” จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google