งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AEC มาจากคำ Asean Economic Community หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีความหมายว่า การรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ เพื่อสร้างผลประโยชน์ ร่วมกันทางเศรษฐกิจในลักษณะสร้างโอกาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AEC มาจากคำ Asean Economic Community หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีความหมายว่า การรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ เพื่อสร้างผลประโยชน์ ร่วมกันทางเศรษฐกิจในลักษณะสร้างโอกาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 AEC มาจากคำ Asean Economic Community หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีความหมายว่า การรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ เพื่อสร้างผลประโยชน์ ร่วมกันทางเศรษฐกิจในลักษณะสร้างโอกาส อำนาจต่อรอง และความสามารถในการแข่งขัน ทางการค้า การลงทุน การบริการ แรงงานฝีมือ ฯลฯ ซึ่งคล้ายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community :EEC) AEC คืออะไร ?

3 ประเทศไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ ประเทศบรูไน รวม 10 ประเทศซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เมื่อ รวมกันแล้วจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล ได้กำหนด แล้วว่า จะมีการรวมตัวกันเป็น AEC ในลักษณะ นำร่อง ในวันที่ 1 มกราคม พ. ศ.2558 โดยจะ เปิดเสรีด้านการค้าและบริการใน 11 สาขา AEC ประกอบด้วย

4 ผู้รับผิดชอบการค้าและบริการ 11 สาขาคือใคร ? พม่า สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร และสาขาประมง มาเลเซีย สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ อินโดนีเซีย สาขายานยนต์ และ สาขาผลิตภัณฑ์ไม้ ฟิลิปปินส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ และสาขาสุขภาพ ไทย สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบิน

5 เหตุผลการรวมตัวเป็น AEC เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขันของอาเซียน เพื่อสร้างให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางใน ภูมิภาค เพื่อคืนอำนาจของประเทศอื่นภายใน ภูมิภาคที่มีบทบาทโดดเด่น ให้อาเซียนเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว

6 เพื่อเป็นทิศทางของแผนงานด้าน เศรษฐกิจที่จะต้องดำเนินงานให้ชัดเจน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดจนกว่าจะ บรรลุเป้าหมาย เพื่อสร้างพันธสัญญาระหว่างประเทศ สมาชิกที่จะดำเนินการร่วมกันไปสู่ เป้าหมาย และเพื่อให้ประเทศสมาชิกที่มีความ แตกต่างในด้านต่าง ๆ สามารถปรับตัว ให้เข้ากับกฎเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน วัตถุประสงค์ของการ ดำเนินงาน AEC

7 การลงทุนมีความเป็นเสรีมากขึ้น และ ให้ประโยชน์กับผู้ลงทุนในการลดต้นทุน การผลิตสินค้า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยวและการบินที่สำคัญ ความจำเป็นที่จะใช้ภาษาต่าง ๆ หรือ ภาษากลาง ( อังกฤษ ) การค้าตามแนวชายแดนที่เปิดกว้าง เกิดปัญหายาเสพย์ติดและปัญหาสังคม แรงงานแต่ละประเทศมีการ เคลื่อนย้ายเข้าออกง่าย ผลกระทบต่อประเทศไทย

8 คนไทยบางส่วนหันไปหากินประเทศอื่น เพราะรายได้ดีกว่าอยู่ในประเทศไทย ไทยจะเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารโลก เพราะมีความชำนาญและภูมิประเทศอำนวย ปัญหาทางสังคมจะรุนแรงขึ้น ถ้าไม่วาง แผนการบริหารประเทศ ที่ดีพอ ปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์ของ AEC ซึ่งแต่ละประเทศมีพื้นฐานทางสังคมและ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ผลกระทบต่อประเทศไทย

9 ระบบสหกรณ์ กระบวนการบริหาร จัดการในการรวมกลุ่มบุคคลเพื่อดำเนิน กิจการร่วมกัน ในลักษณะช่วยตนเองและ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการ สหกรณ์ ระบบ AEC กระบวนการบริหาร จัดการในการรวมกลุ่มของชาติสมาชิกใน สมาคมประชาชาติอาเซียตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันทาง เศรษฐกิจในลักษณะเป็นเขตการผลิต เดียว ตลาดเดียว ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบเดียวกันตามพันธสัญญาร่วมกัน ระหว่างประเทศสมาชิกนั้น เปรียบเทียบระบบสหกรณ์กับ AEC

10 ข้อสังเกต AEC มีกลุ่มประเทศใน ASEAN จำนวนมากที่เข้า ร่วมเป็นประชาคม แต่ละประเทศมีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ การเมือง ศาสนา และลักษณะ ทางภูมิประเทศที่แตกต่างกัน การบริหารเพื่อที่จะให้ แต่ละประเทศเข้ามาอยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันย่อม กระทำได้โดยยาก สหกรณ์เป็นการบริหารกิจการภายในของแต่ละนิติ บุคคลภายในประเทศ ปัญหาอุปสรรคในการบริหาร จัดการมีน้อยกว่า AEC และสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่า เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์เป็นบุคคลที่มี ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเหมือนหรือใกล้เคียงกัน รวมทั้งอยู่ในเขตประเทศเดียวกัน

11


ดาวน์โหลด ppt AEC มาจากคำ Asean Economic Community หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีความหมายว่า การรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ เพื่อสร้างผลประโยชน์ ร่วมกันทางเศรษฐกิจในลักษณะสร้างโอกาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google