งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิญญาหาดใหญ่ (Hatyai Declaration) บทบาทมหาวิทยาลัยในการสร้าง สันติสุข สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินการตามปฏิญญาหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิญญาหาดใหญ่ (Hatyai Declaration) บทบาทมหาวิทยาลัยในการสร้าง สันติสุข สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินการตามปฏิญญาหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิญญาหาดใหญ่ (Hatyai Declaration) บทบาทมหาวิทยาลัยในการสร้าง สันติสุข สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินการตามปฏิญญาหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552

2 ขอขอบคุณทุก มหาวิทยาลัยในความ ร่วมมือ ต่อบทบาทมหาวิทยาลัยในการสร้าง สันติสุข สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

3 บทบาทของปฏิญญาหาดใหญ่ ด้านความร่วมมือ สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สร้างความร่วมมือด้านกิจการนักศึกษา ด้านการพัฒนาสังคม สร้างแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ การใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาด้วยการสาน เสวนา (Dialogue)

4 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการ ภายใต้ปฏิญญาหาดใหญ่ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2552 ทั้งสิ้น 5 มหาวิทยาลัย รวม 78 โครงการ โครงการความร่วมมือ 6 โครงการ โครงการเดี่ยว 72 โครงการ ใช้งบประมาณรวม 48,338,509.00 บาท  สรุปโครงการภายใต้ปฏิญญา หาดใหญ่ 

5 โครงการที่ดำเนินการตามปฏิญญา หาดใหญ่ 1. โครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขต พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( งบประมาณ 20 ล้านบาท ) รวมทั้งสิ้น 48 โครงการ  ดำเนินการแล้ว 35 โครงการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 โครงการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ งบประมาณรวม 18,902,320.00 บาท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี

6 2. โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ  ดำเนินการแล้ว 27 โครงการ โครงการเดี่ยว 27 โครงการ งบประมาณรวม 2,413,889.00 บาท โครงการที่ดำเนินการตามปฏิญญา หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี

7 โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - ต่างประเทศ โครงการ International Islamic Studies – Networking (IISN) วัตถุประสงค์ ให้นักศึกษารับประสบการณ์ทางวิชาการ ด้านอิสลามศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ และ เพื่อเสริมกระบวนทัศน์ นักศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม University of Exeter, International Islamic University Malaysia, University of Malaya etc., International Islamic University Pakistan ผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 27 คน งบประมาณ 10,171,760.00 บาท ตัวอย่างโครงการที่ได้ดำเนินการ

8 โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันในประเทศ ไทย โครงการทุนการศึกษาเพื่อจูงใจนักเรียนต่าง วัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในสถาบัน อุดมศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ เป้าหมาย ให้ทุนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่ว ประเทศ จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 250 คน รวม 1,000 คน ( ตลอดหลักสูตรรุ่นละ 4 ปี ) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 7 ปี (2553-2559) งบประมาณรวม 200.00 ล้านบาท

9 โครงการที่ดำเนินการตามปฏิญญา หาดใหญ่  โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ) ปีการศึกษา 2552 จำนวน 12 ทุน ใช้งบประมาณ 1,092,200.00 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10 โครงการที่ดำเนินการตามปฏิญญา หาดใหญ่  โครงการศึกษาหาความจริง เสริมสร้าง สุขภาวะ 3 จังหวัดภาคใต้  กลุ่มเป้าหมาย ภาคประชาสังคม ภาคนโยบาย ภาควิชาการ ภาคสื่อ กิจกรรมหลัก 1. โครงการชุดความรู้กับการ เคลื่อนไหวทางสังคม 2. โครงการสื่อสาธารณเพื่อสันติภาพ 3. โครงการยุทธศาสตร์ภาคประชาชน ระยะเวลาดำเนินการ 1 มิถุนายน 2551 - 31 สิงหาคม 2552 งบประมาณ 3,281,100.00 บาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 โครงการที่ดำเนินการตามปฏิญญา หาดใหญ่ โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการ บริหารที่ดีแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  ลักษณะโครงการ โครงการเดี่ยว  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 47 คน  ระยะเวลาดำเนินการ 30 มีนาคม 2552 - 11 เมษายน 2552  งบประมาณ 5,170,000.00 บาท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

12 โครงการที่ดำเนินการตามปฏิญญา หาดใหญ่ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราการในจังหวัด ชายแดนภาคใต้  ลักษณะโครงการ โครงการเดี่ยว  กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการในจังหวัด ชายแดนภาคใต้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1400 คน (14 รุ่น ๆ ละ 100 คน )  ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤศจิกายน 2551 - 3 สิงหาคม 2552  งบประมาณ 17,479,000.00 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 ข้อเสนอแนะ 1. ทุกมหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานที่ รองรับการดำเนินการของปฏิญญา หาดใหญ่ เพื่อความสะดวกในการ ประสานงาน และให้การดำเนินการมี ประสิทธิภาพ 2. ทุกมหาวิทยาลัยควรติดตามผลการ ดำเนินการกิจกรรม / โครงการภายใต้ ปฏิญญาหาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

14 “ ศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่ ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 หมู่ที่ 6 ถ. เจริญประดิษฐ์ ต. รูสะมิแล อ. เมือง จ. ปัตตานี 94000 โทรศัพท์, โทรสาร 0-7331-2388  สถานที่ดำเนินการ   เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานปฏิญญา หาดใหญ่  http://hydec.pn.psu.ac.th

15


ดาวน์โหลด ppt ปฏิญญาหาดใหญ่ (Hatyai Declaration) บทบาทมหาวิทยาลัยในการสร้าง สันติสุข สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินการตามปฏิญญาหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google