งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิญญาหาดใหญ่ (Hatyai Declaration)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิญญาหาดใหญ่ (Hatyai Declaration)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิญญาหาดใหญ่ (Hatyai Declaration)
บทบาทมหาวิทยาลัยในการสร้างสันติสุข สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามปฏิญญาหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

2 ขอขอบคุณทุกมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ
ต่อบทบาทมหาวิทยาลัยในการสร้างสันติสุข สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

3 บทบาทของปฏิญญาหาดใหญ่
ด้านความร่วมมือ สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างความร่วมมือด้านกิจการนักศึกษา ด้านการพัฒนาสังคม สร้างแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาด้วยการสานเสวนา (Dialogue)

4  สรุปโครงการภายใต้ปฏิญญาหาดใหญ่ 
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการภายใต้ปฏิญญาหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ทั้งสิ้น 5 มหาวิทยาลัย รวม โครงการ โครงการความร่วมมือ 6 โครงการ โครงการเดี่ยว โครงการ ใช้งบประมาณรวม 48,338, บาท

5 โครงการที่ดำเนินการตามปฏิญญาหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (งบประมาณ 20 ล้านบาท) รวมทั้งสิ้น โครงการ  ดำเนินการแล้ว โครงการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ โครงการ งบประมาณรวม ,902, บาท

6 โครงการที่ดำเนินการตามปฏิญญาหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น โครงการ  ดำเนินการแล้ว โครงการ โครงการเดี่ยว โครงการ งบประมาณรวม 2,413, บาท

7 ตัวอย่างโครงการที่ได้ดำเนินการ โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ต่างประเทศ
โครงการ International Islamic Studies – Networking (IISN) วัตถุประสงค์ ให้นักศึกษารับประสบการณ์ทางวิชาการด้านอิสลามศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ และเพื่อเสริมกระบวนทัศน์ นักศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม University of Exeter, International Islamic University Malaysia, University of Malaya etc., International Islamic University Pakistan ผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 27 คน งบประมาณ 10,171, บาท

8 โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันในประเทศไทย
โครงการทุนการศึกษาเพื่อจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในสถาบัน อุดมศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมาย ให้ทุนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 250 คน รวม 1,000 คน (ตลอดหลักสูตรรุ่นละ 4 ปี) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปี ( ) งบประมาณรวม ล้านบาท

9 โครงการที่ดำเนินการตามปฏิญญาหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ปีการศึกษา 2552 จำนวน ทุน ใช้งบประมาณ ,092, บาท

10 โครงการที่ดำเนินการตามปฏิญญาหาดใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 โครงการศึกษาหาความจริง เสริมสร้างสุขภาวะ 3 จังหวัดภาคใต้  กลุ่มเป้าหมาย ภาคประชาสังคม ภาคนโยบาย ภาควิชาการ ภาคสื่อ กิจกรรมหลัก 1. โครงการชุดความรู้กับการเคลื่อนไหวทางสังคม 2. โครงการสื่อสาธารณเพื่อสันติภาพ 3. โครงการยุทธศาสตร์ภาคประชาชน ระยะเวลาดำเนินการ 1 มิถุนายน สิงหาคม 2552 งบประมาณ 3,281, บาท

11 โครงการที่ดำเนินการตามปฏิญญาหาดใหญ่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการบริหารที่ดีแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  ลักษณะโครงการ โครงการเดี่ยว  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน  ระยะเวลาดำเนินการ 30 มีนาคม เมษายน 2552  งบประมาณ ,170, บาท

12 โครงการที่ดำเนินการตามปฏิญญาหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ลักษณะโครงการ โครงการเดี่ยว  กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1400 คน (14 รุ่น ๆ ละ 100 คน)  ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤศจิกายน สิงหาคม 2552  งบประมาณ 17,479, บาท

13 ข้อเสนอแนะ ทุกมหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานที่รองรับการดำเนินการของปฏิญญาหาดใหญ่ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน และให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ 2. ทุกมหาวิทยาลัยควรติดตามผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการภายใต้ปฏิญญาหาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

14 http://hydec.pn.psu.ac.th “ศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่”
 เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่   สถานที่ดำเนินการ  “ศูนย์ประสานงานปฏิญญาหาดใหญ่” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 หมู่ที่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ , โทรสาร

15


ดาวน์โหลด ppt ปฏิญญาหาดใหญ่ (Hatyai Declaration)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google