งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการบรรยาย ASEAN Situation อาเซียน เริ่มก่อตั้งขึ้น 8 สิงหาคม 2510 เพื่อ รวมประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการบรรยาย ASEAN Situation อาเซียน เริ่มก่อตั้งขึ้น 8 สิงหาคม 2510 เพื่อ รวมประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวข้อการบรรยาย

3

4 ASEAN Situation อาเซียน เริ่มก่อตั้งขึ้น 8 สิงหาคม 2510 เพื่อ รวมประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย เนการาบรูไนดารุสซาลาม ใน พ. ศ. 2527 เวียดนาม ใน พ. ศ. 2538 ลาว และ พม่า ในพ. ศ. 2540 เขมร พ. ศ. 2542 รวมเป็น 10 ประเทศ ในปัจจุบัน

5 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอา เวียนมุ่งให้อาเซียนอยู่ร่วมกันอย่าง สันติ มีระบบ แก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกัน มี เสถียรภาพ รอบด้าน เพื่อให้ ประชาชน ปลอดภัยและมั่นคง ASEAN Situation

6 Asian Situation 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้ เกิดการรวมตัวโดยจะมีตลาดและฐาน การผลิตร่วมกันทางเศรษฐกิจ และการ อำนวยความสะดวกในการค้าขาย ระหว่างกัน เพื่อให้อาเซียนมีความ เจริญมั่นคงและสามารถแข่งขันกับ ภูมิภาคอื่น

7 3. ประเทศสังคมและวัฒนธรรม อาเซียน เพื่อให้ประชาชนอยู่รวมกัน ภายใต้แนวคิดที่ เอื้ออาทร มี สวัสดิการทางสังคม ที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม Asian Situation

8

9 1. สำเร็จการศึกษาพยาบาลใน ระดับอุดมศึกษาของประเทศนั้น ๆ 2. มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ พยาบาลในประเทศ ASEAN 3. มีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพใน ประทศที่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

10 4. ไม่พบประวัติการทำความผิด ร้ายแรงด้านเทคนิคหรือผิดมาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 5. ปฏิบัติตามข้อบังคับของสภา วิชาชีพในการขอรับใบอนุญาตการ ประกอบอาชีพ 6. ปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ของ ประเทศที่เข้าไปให้บริการการพยาบาล นั้นๆ 6. ปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ของ ประเทศที่เข้าไปให้บริการการพยาบาล นั้นๆ

11 GOAL หัวใจของการให้การพยาบาลและบริการแก่ ผู้ป่วยข้ามวัฒนธรรม โดยเฉพาะประชาคม วัฒนธรรมอาเซียน คือ “ การเคารพ ยอมรับ และเรียนรู้ ความ แตกต่างหลากหลาย เพื่อเป้าหมายการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สุข ”

12  ปรับวิธีการจ่ายยาในเดือน รอมฎอนให้สอดคล้องกับวิถี ชีวิต  งดนัดผู้ป่วยนอกในเดือน รอมฎอน  การดูแลบุคคลหลัง เสียชีวิต  ห้ามผ่าศพชันสูตร  ห้ามถ่ายรูปชาวมุสลิมที่ ปิดหน้า - ตา

13  ห้ามแตะต้องคัมภีร์อัลกุ รอาน  ห้ามทำหมัน ทำแท้ง  ต้องทำละหมาดวันละ 5 ครั้ง  ห้ามโกนขนถ้าไม่จำเป็น  ห้ามเรียกเขาว่า “ คนแขก ”  การจัดหาบุรุษพยาบาล สำหรับผู้ป่วยชาย

14  คนจีน ไม่ชอบเลข 4  การเคลื่อนย้ายศพ  ดอกไม้ในการเยี่ยม ผู้ป่วยสำหรับชาวญี่ปุ่น

15 o สมรรถนะด้านการรับรู้ความต่าง ทางวัฒนธรรม o สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสาร o สมรรถนะด้านการคิดริเริ่ม นวัตกรรมการให้บริการ

16 7 สมรรถนะหลักที่สำคัญของ พยาบาล o สมรรถนะด้านการบริหาร ความเสี่ยง o สมรรถนะด้านภาวะผู้นา และการบริหารจัดการ o สมรรถนะด้านกระบวนการ พยาบาล o สมรรถนะด้านจริยธรรม

17 แนวทางการพัฒนา Personal Career of Success Personal Career of Success 1. Change the attitude about ASEAN 2. English Skills 3. Nursing Skill and Nursing Competencies

18 แนวทางการพัฒนา Personal Career of Success Personal Career of Success 4. เรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศ อาเซียนและหรือชาติๆที่มาใช้บริการ 5. พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้าน การใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัย สามารถ สื่อสารยามจำเป็น 6. ศึกษาสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะ พลเมืองของชาตินั้นๆ

19


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการบรรยาย ASEAN Situation อาเซียน เริ่มก่อตั้งขึ้น 8 สิงหาคม 2510 เพื่อ รวมประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google