งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น “อาเซียน” และการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ “อาเซียน” ชยพร กระต่ายทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น “อาเซียน” และการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ “อาเซียน” ชยพร กระต่ายทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น “อาเซียน” และการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ “อาเซียน” ชยพร กระต่ายทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 02-2885778, 081-7139388

2 ASEAN Community หลักสูตร สถานศึกษา 2

3 จุดเน้นของ สพฐ. ปี 2554 ข้อที่ 8 “นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนา เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” 3

4 หลักสูตร แกนกลาง การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อาเซีย น ข้อมูล พื้นฐาน / บริบทของ โรงเรียน จุดเน้นของ Sister School ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อน บ้าน ICT พหุ วัฒนธรรม หลักสูตร สถานศึก ษา Sister School รายวิ ชา พื้นฐา น รายวิ ชา เพิ่มเติ ม กิจกร รม พัฒน า ผู้เรีย น Web Comm unity หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น อาเซียน : Sister School

5 หลักสูตร แกนกลาง การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อาเซีย น ข้อมูล พื้นฐาน / บริบทของ โรงเรียน จุดเน้นของ Buffer School ภาษา เพื่อนบ้าน พหุ วัฒนธรรม หลักสูตร สถานศึก ษา Buffer School รายวิ ชา พื้นฐา น รายวิ ชา เพิ่มเติ ม กิจกร รม พัฒน า ผู้เรีย น Web Comm unity หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น อาเซียน : Buffer School

6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อาเซียนองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน - ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิก อาเซียน - วิถีชีวิต/พหุวัฒนธรรม - ประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน - ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับอาเซียน เช่น พลเมือง สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ประวัติศาสตร์เชิงบวก สันติศึกษา สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สุขภาพ การค้าเสรี ฯลฯ - สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทักษะ/กระบวนการ - การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน - การใช้ ICT - การคำนวณ การให้เหตุผล - กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา การสืบสอบ การสื่อสาร การสร้างความตระหนักคุณลักษณะอันพึงประสงค์ - มีทักษะชีวิต - กล้าแสดงออก - เอื้ออาทรและแบ่งปัน - เข้าใจตนเองและผู้อื่น - ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล - common values ฯลฯ หลักสูตรสถานศึกษา - ส่วนนำ (ความนำ วิสัยทัศน์โรงเรียน สมรรถนะ สำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์) - โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี) - คำอธิบายรายวิชา - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - เกณฑ์การจบการศึกษา รายวิชาพื้นฐาน ที่บูรณาการ อาเซียน รายวิชา เพิ่มเติม ที่เน้นอาเซียน กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ที่เน้นอาเซียน การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นอาเซียน 6

7 การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยมีความพร้อมในการ เป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถ ติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของ ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันในการ เสริมสร้างความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน 7

8 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ กำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้: ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ กำหนดการวัดและประเมินผล: ภาระงาน/ผลงาน การประเมินและเกณฑ์ วางแผนการจัดการเรียนรู้: กิจกรรมการเรียนรู้ 8

9 แนวการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน  จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาส ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการ  จัดการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน กิจกรรมได้ตามความเหมาะสม  ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างความ ตระหนัก กระบวนการสื่อสาร 9

10  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้วิธีสอน และเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง  จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เพื่อความเป็นพลเมือง ที่ดีในประชาคมอาเซียน

11 11

12 12

13

14 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ เอกสาร หนังสือ ตำรา นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ วรรณกรรม วรรณคดี เอกสาร หนังสือ ตำรา นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ วรรณกรรม วรรณคดี เรื่องราว เหตุการณ์ เรื่องราว เหตุการณ์ เพลง เกม การละเล่น เพลง เกม การละเล่น ธงชาติ ลูกโลก แผนที่ แผ่นพับ บัตรคำ บัตรภาพ ป้ายนิเทศ ธงชาติ ลูกโลก แผนที่ แผ่นพับ บัตรคำ บัตรภาพ ป้ายนิเทศ ของจริง ของจำลอง ของจริง ของจำลอง Website, Internet, Facebook, Web Community, E-book, CD, DVD etc. Website, Internet, Facebook, Web Community, E-book, CD, DVD etc. สถานที่ต่างๆ สถานที่ต่างๆ บุคคลต่างๆ บุคคลต่างๆ ฯลฯ ฯลฯ 14

15 Website แนะนำ Website แนะนำ http://www.15thaseansummit-th.org http://www.15thaseansummit-th.org/thai/asean_documentary.php http://www.15thaseansummit-th.org/thai/asean_discovery_cartoon.php http://www.aseansec.org http://www.dtn.go.th http://www.thaifta.com http://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN http://www.mfa.go.th/web/1650.php http://www.thaigov.go.th/eng/index.aspx http://www.mfa.go.th/web/2630.php http://www.tourismthailand.org/ 15

16 ศูนย์อาเซียนศึกษา  ศูนย์อาเซียนศึกษา ในโรงเรียน Education Hub 14 โรง 14 โรง  ศูนย์อาเซียนศึกษา ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคม อาเซียน: Spirit of ASEAN 54 โรง * โรงเรียน Sister School 30 ศูนย์ * โรงเรียน Sister School 30 ศูนย์ * โรงเรียน Buffer School 24 ศูนย์ * โรงเรียน Buffer School 24 ศูนย์ * โรงเรียนเครือข่าย ตามความพร้อม * โรงเรียนเครือข่าย ตามความพร้อม  ศูนย์อาเซียนศึกษา ในโครงการการพัฒนา การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ASEAN FOCUS 14 โรง 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น “อาเซียน” และการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ “อาเซียน” ชยพร กระต่ายทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google