งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาคมอาเซียน กับการพัฒนาการศึกษา เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาคมอาเซียน กับการพัฒนาการศึกษา เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาคมอาเซียน กับการพัฒนาการศึกษา เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 อาเซียน (ASEAN) Association for South East Asian Nations หรือ ประชาคมประชาชาติเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้

3 ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

4 ทำไมต้อง... ขับเคลื่อนอาเซียน ทำไมต้อง... ขับเคลื่อนอาเซียน

5 จุดกำเนิดของ ASEAN  ปัจจัยทางการเมือง – กระบวนการให้ เอกราช/การปลดปล่อย (decolonisation process) และสงครามเย็น (decolonisation process) และสงครามเย็น  ลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510  เริ่มแรก… จัดตั้งโดยประเทศสมาชิก 5 ประเทศ

6 วัตถุประสงค์สำคัญ :  “ เพื่อส่งเสริมความ ร่วมมือและความ ช่วยเหลือซึ่งกันและ กันในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม;  ส่งเสริมสันติภาพและ ความมั่นคงส่วน ภูมิภาค;  เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การ ระหว่างประเทศ......... ”

7 การสร้างความเป็นภูมิภาค จุดประสงค์ของการรวมตัว เป็นภูมิภาค จุดประสงค์ของการรวมตัว เป็นภูมิภาค  ผลประโยชน์ร่วมกัน;  สันติภาพและความปลอดภัย;  อำนาจทางการเมือง & ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ร่วมกัน;  ภูมิภาคที่เข้มแข็ง / ศักยภาพ ในการแข่งขัน

8 การสร้างความเป็นภูมิภาค วิธีการสร้างความเป็น ภูมิภาค วิธีการสร้างความเป็น ภูมิภาค  ลดหรือกำจัดอุปสรรคต่าง ๆ ;  กระชับความร่วมมือ;  ผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เข้าด้วยกัน;  ยอมรับและเห็นคุณค่าของความ หลากหลายทางวัฒนธรรมของ แต่ละชาติ

9 ASEAN + 3 ROK เกาหลีใต้ China (จีน) Japan (ญี่ปุ่น)

10 ASEAN at the Centre ASEAN External Relations ASEAN Centrality

11 ASEAN: ข้อมูลสำคัญ ประชากร 567 ล้านคน (2007) ประชากร 567 ล้านคน (2007) 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร ศาสนาอิสลาม พุทธ คริสต์ และฮินดู ศาสนาอิสลาม พุทธ คริสต์ และฮินดู ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Combined GDP ) 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Combined GDP ) 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้โดยรวมจากการส่งออก US$ 765 billion รายได้โดยรวมจากการส่งออก US$ 765 billion ประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุด ประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุด ประเทศคริสเตียนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ประเทศคริสเตียนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

12 ASEAN Charter ( กฎบัตรอาเซียน)   A constitution of ASEAN ธรรมนูญอาเซียน   วางกรอบการทำงาน การจัดตั้งสถาบัน และแนวทางกฎหมายของ ASEAN   วัตถุประสงค์หลักของ ASEAN Charter -- สร้าง ASEAN ให้ ….. -- สร้าง ASEAN ให้ …..   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น;   เคารพกฎกติการ่วมกันมากขึ้น; และ   ให้ความสำคัญต่อประชาชนมากขึ้น

13 ASEAN Milestones   2007 การลงนามในกฎบัตรอาเซียน ร่วมกันของผู้นำประเทศสมาชิก   2015 มุ่งสู่การสร้างชุมชนอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย   ชุมชนความปลอดภัยทางการเมือง อาเซียน ASEAN Political Security Community   ชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community   ชุมชนเศรษฐสังคมอาเซียน ASEAN Socio-Cultural Community

14 ASEAN Community by 2015 ASEAN Security Community (ASC) ASEAN Economic Community (AEC) ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ASEAN Integration การสร้างอาเซียน

15  วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ A Concert of Southeast Asian Nations  หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต A Partnership in Dynamic Development  ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน A Community of Caring and Sharing Societies  มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก An Outward-Looking ASEAN ASEAN Vision 2020

16 Thailand’s Chairmanship of ASEAN ความสำคัญ :   ASEAN ได้กลับมาที่ ประเทศต้นกำเนิดอีกครั้ง   การผลักดันกฎบัตรอาเซียน ( The entry into force of the ASEAN Charter )   ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้รับเลือก เป็นเลขาธิการอาเซียน

17 Secretary- General (เลขาธิการ อาเซียน) 2551-2555

18 ข้อท้าทายในการสร้างชุมชนอาเซียน Challenges for ASEAN Community Building เพิ่มความตระหนักรู้ของชุมชนและ ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันของ ประชากรในประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดให้มีกิจกรรมความร่วมมือของ ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ยั่งยืนและ เพียงพอ

19 ข้อท้าทายในการสร้างชุมชนอาเซียน Challenges for ASEAN Community Building การลดช่องว่างการพัฒนาของประเทศ ต่าง ๆ การเสริมสร้างให้มีสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง และอำนาจต่อรอง ในกลุ่ม ประเทศอาเซียน

20 สพฐ. สพท.

21 เด็ก : แรกเกิด -18 ปี เริ่ม : ร่าง 2522 รับรอง : 2532 ประเทศไทย : 12 ก. พ. 2535 ประเทศที่รับรอง : 191 อนุสัญญาว่าด้วย สิทธิเด็ก

22 54 มาตรา 37 มาตรา ที่ บัญญัติเกี่ยวกับ เด็ก

23 สิทธิเรื่องการ อยู่รอด การมีชีวิต และสิทธิที่จะได้รับ การดูแลทางสุขภาพและการ เลี้ยงดูอย่างดีที่สุด

24 สิทธิด้านการ พัฒนา สิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อน เข้า ร่วมกิจกรรม ทางวัฒนธรรม คือ การศึกษาทุกประเภทนั่นเอง ทั้งในและนอกโรงเรียน และ มาตรฐานความเป็นอยู่ต่อการ พัฒนา เป็นต้น

25 สิทธิการ คุ้มครอง คุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้งรังแก หรือถูก ทอดทิ้ง คุ้มครองเด็กที่ไม่มี ครอบครัว เด็กลี้ภัย เป็นต้น

26 สิทธิในการ มีส่วนร่วม สิทธแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่ มีผลกระทบต่อเด็ก ให้ ความสำคัญในทัศนะของเด็ก อย่างเหมาะสม การมีบทบาทใน ชุมชน การรับข่าวสารที่เหมาะสม เป็นต้น

27 ท่านลองพิจารณารูปภาพต่อไปนี้ แล้ว ลองระบุว่าเป็นสิทธิเด็กในหมวดใด 1. การอยู่รอด 3. การปกป้องคุ้มครอง 4. การมีส่วนร่วม 2. การพัฒนา

28

29

30

31 โรงเรียนของเรา ส่งเสริมสิทธิเด็ก อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไร ?

32 Active Learning ( การเรียนรู้อย่างมีความหมาย ) Child-Centred + Learning

33 Needs Interests Favorites FamilyLimited Strengths Learning Style Economic Background Child

34 Meaningful Active Participatory Learning

35 การเรียนรู้อย่างมีความหมาย การประยุกต์ใช้ Application การรับความรู้ Acquisition การบูรณาการ ความรู้ Integration Dr. James Gallager

36 การรับความรู้ (Acquisition) เน้น จดจำ / ทำตามตัวอย่างที่ได้รับ บรรยาย สาธิต การทดลองในห้องทดลอง (Lab) Slide วีดิทัศน์ อ่านหนังสือ ทำการบ้าน

37 1. Making Sense 2. Making Connection - เขียนบรรยาย ความเข้าใจ - วาดภาพอธิบายความคิด/ความเข้าใจ - ทำ Mind Map/ Concept Map -Graphic Review -ทำงานกลุ่ม เน้น ความเข้าใจ / ความคิดรวบยอด การบูรณาการความรู้ (Integration)

38 การแก้ปัญหา การเขียนรายงานเพื่อเสนอ ทางเลือก การ ถามคำถามที่นำไปสู่การ ประยุกต์ใช้ การวางแผน การประยุกต์ใช้ความรู้ (Application)

39 สถานการณ์ปัจจุบัน การ รับรู้ การ ประยุก ต์ ความรู้ การบูร ณา การ ความรู้

40 สิ่งที่ควรจะเป็น การ ประยุก ต์ ความรู้ การบูร ณาการ ความรู้ การ รับรู้

41 ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง ผู้อำนวยการ เรียนรู้ ผู้กำกับ Coach ฯลฯ กัลยา ณมิตร

42

43 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท. สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น ความต้องการ ของท้องถิ่น + + + - มาตรฐานการเรียนรู้ - สาระการเรียนรู้แกนกลาง - โครงสร้างหลักสูตร - เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ส่วนที่ สถานศึกษา เพิ่มเติม โรงเรียน การวัดประเมินผล ระดับท้องถิ่น + หลักสูตรแกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น แกนกลาง เป้าหมาย /จุดเน้น หลักสูตรสถานศึกษา สพฐ.


ดาวน์โหลด ppt ประชาคมอาเซียน กับการพัฒนาการศึกษา เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google