งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารู้จัก 10 ประเทศสมาชิก อาเซียนกันเถอะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารู้จัก 10 ประเทศสมาชิก อาเซียนกันเถอะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 มารู้จัก 10 ประเทศสมาชิก อาเซียนกันเถอะ

4

5

6

7

8 สัญลักษณ์อาเซียน รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วย วงกลมวีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและ ความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันพื้นที่วงกลม สีแดง สีขาว และน้ำเงิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพ มีตัวอักษร คำว่า “asean” สีน้ำเงิน อยู่ใต้ภาพรวงข้าวอันแสดงถึง ความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศ สมาชิกอาเซียน สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 วิวัฒนาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ การเกษตร ของกลุ่ม ประชาคมอาเซียน

25 การเมือง: ระบบการเมืองการปกครองของ ประเทศสมาชิกในอาเซียนมีความน่าสนใจเป็น อย่างยิ่ง ระบบการเมืองมีความหลากหลายอย่าง มาก บางประเทศปกครองด้วยระบอบสมบูรณ์ อาญาสิทธิราชย์ ( บรูไน ) ในขณะที่บางประเทศ ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ( กัมพูชา มาเลเซีย และไทย ) ส่วนบางประเทศปกครองด้วย ระบอบประธานาธิบดี ( อินโดนิเซีย ลาว เมียนม่าร์ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ) ความ หลากหลายของระบบการเมืองกลับไม่เป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่ม อาเซียน พัฒนาการของระบบการเมืองการ ปกครองของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนก็มี ความน่าสนใจไม่แพ้กัน ในขณะที่บางประเทศมี ความมั่นคงทางการเมืองสูงอย่าง ( มาเลเซียและ สิงคโปร์ ) บางประเทศกลับประสบปัญหาสงคราม กลางเมืองและการก่อการร้าย โครงการวิจัยของ The Polity IV วิเคราะห์ระบบการเมืองการ ปกครองในประเทศต่างๆ และกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เห็นแนวโน้มของสถาบันทางการเมืองและ ความมั่นคงทางการเมือง

26 เศรษฐกิจ : ประเทศในกลุ่มสมาชิก อาเซียนมีความแตกต่างทางเศรษฐกิจเป็นอย่าง มาก ในขณะที่บรูไนและสิงคโปร์มีระดับรายได้ เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูง ประเทศในแถบอินโดจีนกลับ ติดอยู่ในกลุ่มประเทศยากจนกลุ่มหนึ่งของโลก อย่างไรก็ตามประเทศในกลุ่มอาเซียนถือเป็น ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ได้รับความสนใจจาก ประชาคมระหว่างประเทศ ด้วยจำนวนประชากร กว่า 600 ล้านคน อาเซียนเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ หลายประเทศสนใจอยากมีความสัมพันธ์ทาง การค้า ความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูกแต่มี ทักษะฝีมือดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ แม้ว่า โครงสร้างพื้นฐานในหลายประเทศจะยังพัฒนาได้ ไม่เต็มที่ เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนมี ศักยภาพในการเจริญเติบโตในอนาคต ข้อมูลจาก ธนาคารโลก (The World Bank) แสดงให้เห็นถึง ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและแนวโน้มการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนข้อมูลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (The International Monetary Fund: IMF) แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจและการเงิน การคลังของประเทศในกลุ่มอาเซียน

27 สังคม: ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความ หลากหลายทางสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม หลายประเทศประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย ชาติพันธุ์และภาษา ในเชิงสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา ประเทศในกลุ่มอาเซียนถือเป็น สนามวิจัยที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ความ หลากหลายทางวัฒนธรรมอาจนำไปสู่ความ ขัดแย้งทางการเมืองในบางประเทศในอาเซียน แต่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้กลายเป็น ยุทธศาสตร์เชิงท่องเที่ยวของหลายประเทศใน อาเซียนเช่นกัน

28 การเกษตร : เกษตรกรรมเป็นภาคส่วน เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าสำคัญระดับโลก ในขณะที่ไทยและเวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าว อันดับที่หนึ่งและสองของโลก อินโดนิเซียและ มาเลเซียเป็นผู้ส่งออกยางพาราและปาล์ม น้ำมันระดับโลกเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทางการเกษตรและฐานะของ เกษตรกรในประเทศกลุ่มอาเซียนกลับ ตามหลังประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ข้อมูล นโยบายการเกษตรและการช่วยเหลือ การเกษตรโดยมหาวิทยาลัยอัลเดอร์เลด (the University of Adelaide) ช่วยทำให้เราเห็นภาพ เชิงเปรียบเทียบของพัฒนาการและแนวโน้ม นโยบายการเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียน

29 ส่วนอีกหนึ่งสาขาที่ยังพิจารณาคุณสมบัติ ร่วมกันและไทยยังไม่ ได้ ลงนามร่วม คือ กลุ่มวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

30

31 เกมการศึกษาชื่อประเทศ กลุ่มอาเซียน

32

33


ดาวน์โหลด ppt มารู้จัก 10 ประเทศสมาชิก อาเซียนกันเถอะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google