งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสาระสำคัญ โดยสังเขปของ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสาระสำคัญ โดยสังเขปของ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสาระสำคัญ โดยสังเขปของ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11

2

3 แนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

4

5 วิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 “ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี สุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลง ” www.themegallery.com

6 พันธกิจ 1. สร้างความเป็นธรรมใน การกระจายรายได้ควบคู่ กับการสร้างสังคมคุณธรรม เพื่อให้คนกินดีอยู่ดี มี คุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและ อบายมุข คนในสังคมอยู่ ร่วมกันอย่างสันติสุข มี วัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล www.themegallery.com

7 2. พัฒนารากฐานการผลิต และบริการให้เข้มแข็งและ มีเสถียรภาพบนพื้น ฐานความรู้ความสร้างสรรค์ ของคนไทย ขยาย หลักประกันทางสังคมให้ ครอบคลุมประชาชนทุกคน สร้างความมั่นคงด้าน อาหารและพลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจาก สมุนไพรบนพื้นฐาน ทรัพยากรและความ หลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งปรับโครงสร้าง สาขาการผลิตและการ บริโภคของประเทศให้เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม

8 3. สร้างภูมิคุ้มกันให้ เข้มแข็งสามารถป้องกัน และรองรับผลกระทบ และความเสี่ยงจาก วิกฤตเศรษฐกิจที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้และทักษะ สามารถรู้เท่าทันการ เปลี่ยนแปลงอย่างมี เหตุผล

9 วัตถุประส งค์ 1. คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง สันติ ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล 2. คน ชุมชน และสังคมมีความ พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง และอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเป็นสุข 3. เศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองมีความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10 เป้าหมาย หลัก  สังคมไทยมีความสงบสุข อย่างมีธรรมาภิบาล  ประชากรไทยทุกคนมี หลักประกันทางสังคมที่มี คุณภาพ  โครงสร้างเศรษฐกิจมีความ สมดุล เข้มแข็งและพึ่งพา ตนเองได้ www.themegallery.com

11 4. ประเทศไทยมี ความสามารถในการ แข่งขันสูงขึ้น 5. ทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ และ คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ ดี

12 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา  ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมในสังคม  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์การสร้าง สมดุลและความมั่นคงของ อาหารและพลังงาน www.themegallery.com

13 4. ยุทธศาสตร์การสร้าง เศรษฐกิจฐานความรู้และ การสร้างปัจจัยแวดล้อม 5. ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจในภูมิภาค 6. ยุทธศาสตร์การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

14 เศรษฐกิจไทยในเชิง สร้างสรรค์ ขอบเขตของ เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ใน ประเทศไทย ได้มีการ แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ที่ สะท้อนถึง ความสำคัญ ต่อระบบ เศรษฐกิจไทย มรดกวัฒนธรรม และธรรมชาติ ศิลปะ สื่อ งาน สร้างสรรค์ และ ออกแบบ เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม / อาหารไทยท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม / การแพทย์แผน ไทย เช่น ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ เช่น ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ การกระจายเสียง / การพิมพ์ / ดนตรี เช่น การออกแบบ / สถาปัตยกรรม / แฟชั่น / การ โฆษณา

15 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ # การพัฒนาไปควบคู่กับ เศรษฐกิจฐานความรู้ # กำหนดนโยบายเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ให้ชัดเจนและบูรณา การร่วมกัน # พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม การคมนาคม ให้ มีความสอดคล้องกับความ ต้องการตลาด และให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลก

16 # ให้คุณค่าต่อทรัพย์สินทาง ปัญญาจากความคิด สร้างสรรค์ # ขับเคลื่อนและสร้างโอกาส ให้กับผู้ประกอบการให้ตรง ความต้องการตลาด # ศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึก ในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

17 # ติดตามประเมินผลการ ขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ # ปรับโครงสร้างให้มุ่งสู่การ เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม # พัฒนาสถาบันและบูรณาการ เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์

18 การรักษาความยั่งยืนทางการ คลังและการเงิน กฎกติกาใหม่ ของโลก กฎระเบียบ ทางด้านการค้า และการลงทุน กฎระเบียบ ทางด้าน การเงิน กฎระเบียบ ทางด้านสังคม กฎระเบียบ ทางด้าน สิ่งแวดล้อม

19 การเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับโลก หลายขั้วอำนาจ 19

20 การสร้างเศรษฐกิจและ สังคมสีเขียว 20

21 การจัดสถาปัตยกรรมสังคม สำหรับอนาคต 21 ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง

22 การกลับสู่ความสมานฉันท์ภายใต้สัญญา ประชาคมใหม่ 22

23 สัญญาประชาคม ใหม่ 23

24


ดาวน์โหลด ppt สรุปสาระสำคัญ โดยสังเขปของ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google