งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ ตรงตามเวลาเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ อาจารย์ปทิตตา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ ตรงตามเวลาเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ อาจารย์ปทิตตา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ ตรงตามเวลาเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ อาจารย์ปทิตตา บุญนาค

2 ปัญหาการวิจัย การเข้าห้องเรียนไม่ตรงตามเวลา กรณีมี นักเรียนเข้าห้องเรียนสายจะชวนเพื่อนคุยและ สอบถามข้อมูลจากเพื่อน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนของ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม การเข้าเรียนของ วิชาวิถีธรรมวิถีไทย

3 ผลการวิจัย 1. นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย กระทำในสิ่งต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจและพยายาม ทำให้ถึงที่สุด 2. การใส่ใจของครูผู้สอนส่งผลให้การเรียนของ นักเรียนมีความสุขและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียน อยากเข้าห้องเรียน รวมถึงบทบาทของครูผู้สอน ใช้คำพูดที่สุภาพ ในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย แสดงบทบาทด้วยการกระทำที่เป็นแบบอย่างที่ ดีได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียน กระตือรือร้นที่อยากเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา

4 3. บรรยากาศในชั้นเรียนเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ กันและกัน จึงเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ ผู้เรียนรักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในชั้น เรียน และช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความ ประพฤติอันดีงามให้แก่นักเรียน นอกจากนี้การมี ห้องเรียนที่มีบรรยากาศแจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวางพอเหมาะ มีโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีมุมวิชาการส่งเสริมความรู้ มีการ ตกแต่งห้องให้สดใส ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลทำ ให้ผู้เรียนพอใจมาวิทยาลัย เข้าห้องเรียนและ พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ สอน

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) แบบสรุปการวิเคราะห์ประเมินการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงตามเวลา วิชาวิถีธรรมวิถีไทย ระดับชั้น ปวช. 1 ภาคเรียน 1/2554 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ปทิตตา บุญนาค ครั้ง / ขาดยอดเต็ม 01234567891011121314 นักเรียน 453522100101300000 เปอร์เซ็นต์ 100.0077.784.44 2.220.00 2.220.002.226.670.00

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) แบบสรุปการวิเคราะห์ประเมินการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงตามเวลา วิชาวิถีธรรมวิถีไทย ระดับชั้น ปวช. 1 ภาคเรียน 2/2554 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ปทิตตา บุญนาค ครั้ง / ขาดยอดเต็ม 01234567891011121314 นักเรียน 454112100000000000 เปอร์เซ็นต์ 100.0091.112.224.442.2200.00


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ ตรงตามเวลาเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ อาจารย์ปทิตตา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google