งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลของการเสริมแรง ทางบวก โดย ใช้กิจกรรมดาวแห่งความดี เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอันพึง ประสงค์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. โรงเรียนพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลของการเสริมแรง ทางบวก โดย ใช้กิจกรรมดาวแห่งความดี เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอันพึง ประสงค์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. โรงเรียนพณิชยการ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลของการเสริมแรง ทางบวก โดย ใช้กิจกรรมดาวแห่งความดี เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอันพึง ประสงค์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. โรงเรียนพณิชยการ เชียงใหม่ นางสินีนาถ ศรีพงษ์คำ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการ วิจัย นักศึกษาระดับ ปวช. ที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียน พณิชยการเชียงใหม่ทุกปีการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มี พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะมี บทลงโทษแก่นักศึกษาที่มีพฤติกรรมดังกล่าว แต่ก็ยัง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาได้ ทางแผนกวิชาพื้นฐานได้ศึกษาพฤติกรรมของ นักศึกษาดังกล่าว พบว่า สาเหตุเกิดจากทางโรงเรียน ขาดการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาในเชิง บวกและเป็นรูปธรรม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การเสริมแรงเชิงบวกโดยใช้สมุดดาวแห่งความดี เป็น แรงกระตุ้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา ในหลาย ๆ ด้าน วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการเสริมแรงทางบวก โดยใช้ กิจกรรมดาวแห่งความดี เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอันพึง ประสงค์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่

3 ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 417 คน และนักศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 236 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ สมุดสติ๊กเกอร์ ดาวแห่งความดี และแบบประเมินความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อการเสริมแรงทางบวก โดยใช้สมุด สติ๊กเกอร์ดาวแห่งความดี

4 วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล 1. ใช้แบบบันทึกสถิติการสะสมสติ๊กเกอร์ดาวแห่งความดี เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เก็บรวบรวมสมุดดาวแห่งความดีทุกระดับชั้นในสัปดาห์ที่ 13 บันทึกจำนวนสติ๊กเกอร์ในแต่ละด้านลงในแบบบันทึก สถิติของนักศึกษารายบุคคล แจกแบบบันทึกสถิติให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับทราบผล การประเมินและแจ้งนักศึกษา นักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมิน ให้เข้าทำกิจกรรมซ่อม เสริม ตรวจสอบการซ่อมเสริมของนักศึกษา 2. ใช้แบบบันทึกคะแนนสมุดดาวแห่งความดี 3. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ จัดกิจกรรม 4. ใช้แบบสอบถามประเมินผลความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ การจัดกิจกรรม การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละเปรียบเทียบผลการพัฒนาพฤติกรรมของ นักศึกษาแต่ละด้านในแต่ละระดับชั้น ใช้ค่าร้อยละเปรียบเทียบผลการพัฒนาพฤติกรรมของ นักศึกษาแต่ละด้านในแต่ละระดับชั้น

5 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์ คือส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัยในตนเอง มีความ รับผิดชอบต่อหน้าที่และมาโรงเรียนทันเวลามากขึ้น ร้อยละ 75.4 ทำให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับต่อสังคม คิดเป็น ร้อยละ 72.0 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความอ่อนน้อมถ่อม ตน คิดเป็นร้อยละ 70.8 ปลูกฝังให้นักศึกษาเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตอาสา ร้อยละ 70.2 ส่งเสริมให้ นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ ร้อยละ 70 และปลูกฝัง ให้นักศึกษาเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ต่อการกระทำของ ตนเอง ร้อยละ 67.0 และนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึง พอใจต่อกิจกรรมดาวแห่งความดี ร้อยละ 58.5 ความคิดเห็นของ นักศึกษา

6 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย จากการสอบถามอาจารย์ผู้สอน พบว่า อาจารย์ผู้สอนมี ความเห็นว่าหลังจากใช้กิจกรรมดาวแห่งความดี นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือ นักศึกษามี ความอ่อนน้อม ถ่อมตน รู้รักทำความเคารพมากขึ้น ร้อยละ 72.8 นักศึกษาแต่งกายเรียบร้อยมากขึ้น ร้อย ละ 71.2 จำนวนนักศึกษามาสายลดลง ร้อยละ 70 นักศึกษามีน้ำใจ รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น ร้อยละ 69.4 และมีความเห็นว่าสมุดดาวแห่งความดี ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาในการ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับสังคม ร้อยละ 74.4 สร้าง แรงจูงใจให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ ร้อยละ 73.8 สามารถแก้ไขพฤติกรรมด้าน ต่าง ๆ ของนักศึกษาให้ดีขึ้น ร้อยละ 73.4 ทำให้ นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม ร้อยละ 71.6 และอาจารย์ ผู้สอนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกิจกรรมดาวแห่งความ ดี ร้อยละ 97.2 และเห็นควรให้จัดทำกิจกรรมนี้ในปี ต่อไป คิดเป็นร้อยละ 97.2 ความคิดเห็นของ บุคลากร

7 ภาพประกอบ

8 ภาพประกอบ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลของการเสริมแรง ทางบวก โดย ใช้กิจกรรมดาวแห่งความดี เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอันพึง ประสงค์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. โรงเรียนพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google